PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 437 Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko | 447--463
Tytuł artykułu

Kształtowanie gospodarki niskoemisyjnej na poziomie samorządu terytorialnego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Transition to a Low Carbon Economy at the Level of Local Government
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje problematykę kształtowania gospodarki niskoemisyjnej na poziomie samorządu terytorialnego. Tekst obejmuje rozważania dotyczące pojęcia low carbon economy jako kierunku zmian systemowych w gospodarce. Ponadto wskazuje obszary koniecznych działań, zwraca uwagę na rolę państwa i jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie planistycznym, organizacyjnym i finansowym. Celem opracowania jest prezentacja roli samorządu w kształtowaniu gospodarki niskoemisyjnej w Polsce. Zastosowano metodę analizy źródłowej(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issue of transition to a low carbon economy at the level of local government. The text includes a discussion of the concept of a low carbon economy as the systemic changes in the economy. Moreover it shows the areas of necessary actions, draws attention to the role of the state and local governments, especially in terms of planning, organization and finance. The aim of this paper is to present the role of local government in transition to a low carbon economy in Poland. The method of source analysis was used.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Barczak A., Kowalewska E., 2015, Zadania samorządu terytorialnego w ochronie środowiska. Aspekty materialne i finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 40.
 • Brussels European Council 2007, 8/9 March Presidency Conclusions, 7224/1/07 REV 1, Brussels, 2 May 2007.
 • BŚ 2011, Bank Światowy, Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, Waszyngton, s. 12-13, 19.
 • COM (2014) 330, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego, Bruksela, 28.5.2014, COM (2014) 330 final.
 • COM (2014) 398, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program \"zero odpadów dla Europy\", Bruksela, 25.9.2014, COM (2014) 398 final/2.
 • EC 2013, European Commission, An EU budget for low carbon growth, Press Release, Warszawa.
 • Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ PL/TXT/HTML/?uri=URISERV:en0012&from=EN (5.01.2016).
 • Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplaied/index.php/File:Energy_production,_2003_and_ 2013_million_tonnes_of_oil_equivalent)_YB15.png, http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/ statistics-illustrated (12.01.2016).
 • KOM (2008) 800, Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Europejski plan naprawy gospodarczej, Bruksela, 26.11.2008, KOM (2008) 800, wersja ostateczna, s. 6, 21.
 • KOM (2010) 2020, Komunikat Komisji, Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM (2010) 2020, wersja ostateczna.
 • KOM (2011) 112, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r., Bruksela, 8.3.2011, KOM (2011) 112, wersja ostateczna.
 • KOM (2013) 216, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, Bruksela, 16.4.2013, KOM (2013) 216 final.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997, Dz.U. nr 78, poz. 483.
 • Levy Ch., 2010, A 2020Low Carbon Economy. A Knowledge Economy Programme Report, The Work Foundation, London, s. 13.
 • Lista zawartych umów o dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach działania 9.3 Termomodernizacjach obiektów użyteczności publicznej - Plany Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ przebieg-konkursow/przebieg-konkursu-nr-2-dzialania-93/ (19.01.2016).
 • Martinez-Covarrubias J., Paterson F., Arturo Garza-Reyes J., 2010, What is the low carbon economy, University of Derby, Derby.
 • MG 2009, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • MG 2015, Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, s. 0, s. 150.
 • MR 2015, Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 • OECD/IEA, 2010, Energy and CO2 emissions scenarios of Poland, Paris.
 • Regulation (EC) no. 663/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy.
 • RM 1999, Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025, 1999, Rada Ministrów, Warszawa.
 • RM 2000, II polityka ekologiczna państwa, Rada Ministrów, Warszawa, s. 0, 8-11.
 • RM 2011, Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, 2011, Rada Ministrów, Warszawa, s. 11-15.
 • RPO WM 2014-2020, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej RPO WM 2014-2020, http://www.rpo.mazowia. eu/perspektywa-2014-2020/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-rpo-wm-2014-2020.html (1.2016).
 • RPO WŚ 2015, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis osi priorytetowych, Wersja 4, Zarząd Województwa Śląskiego, Katowice.
 • SRWM 2011, Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 • SRWŚ 2013, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego \"Śląskie 2020+\", Katowice, s. 63-64.
 • Strateg, Energia, Ochrona Środowiska, http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg (8.01.2016).
 • Szyja P., Rola procesu transformacji systemowej w tworzeniu zielonego ładu gospodarczego, Zeszyty Naukowe Studia i Praca WNEiZ, 2015, nr 40, t. 1, s. 62-67.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U., nr 91, poz. 578, art. 4.1.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U., nr 16, poz. 95, art. 7.1.
 • Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U., nr 91, poz. 576, art. 11.1, art. 11.
 • WIOŚ w Katowicach, 2015, Stan środowiska w województwie śląskim w 2014 roku, Wojewoda Śląski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice, s. 14.
 • WIOŚ w Krakowie, 2015, Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2014 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Kraków, s. 5-6.
 • http://nowedotacjeunijne.eu/dotacje/regionalne-programy-operacyjne/ (18.01.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434146

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.