PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 20 | 78--92
Tytuł artykułu

Rola i miejsce podmiotów sektora MSP w partnerstwach lokalnych

Warianty tytułu
The Role and the Importance of SME Sector Entities in Local Partnerships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy podjęto problem aktywności podmiotów sektora MSP w partnerstwach trójsektorowych, takich jak lokalne grupy działania i lokalne grupy rybackie. Badania przeprowadzono w 2015 r., wśród celowej grupy 76 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na obszarach wiejskich, z terenu powiatów przygranicznych, mających kontakt z lokalnymi grupami działania. Dane uzyskano techniką wywiadów telefonicznych (CATI). W doborze próby badawczej uwzględniono przestrzenne zróżnicowanie funkcjonujących na obszarach wiejskich strefy przygranicznej podmiotów sektora MSP. Celem artykułu było poznanie roli i znaczenia podmiotów sektora MSP, w stymulowaniu aktywności społeczno-gospodarczej partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich strefy przygranicznej województwa warmińsko-mazurskiego. Jak zaobserwowano, na liście priorytetowych działań, w jakich realizację powinno włączyć się partnerstwo, w opinii respondentów znalazły się m.in.: promocja subregionu i lokalnych firm, aktywne działanie na rzecz pozyskiwania nowych źródeł finansowania lokalnego rozwoju, czy wdrażanie programów stymulujących rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Przedstawiciele sektora MSP traktują partnerstwo głównie jako instytucję, która działa na rzecz lokalnej społeczności. Uczestnicy badań nie postrzegali LGD, czy LGR jako instytucji, z której celami się utożsamiają i lepiej oceniali współpracę z innymi niż partnerstwa organizacjami. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses and describes the problem of the SME sector entities' activity taken in the three- sector partnerships, like the Local Action Groups and the Local Fishing Groups . The research was conducted in 2015 among the target group of 76 enterprises, that cooperate with local action groups, operating in rural area of the border counties. The research data was collected by the telephone interviews ( CATI - Computer Assisted Telephone Interview). The selection of the research sample provided for spatial differentiation of the SMEs entities operating in rural border area. The aim of the article was to investigate the role and the importance of the SMEs entities , in stimulating the socio - economic activity of local partnerships in the rural, border areas of the Warmia - Mazury region. As noted, on the list of priority actions, that should be taken by the partnership, the respondents listed among others: promotion of sub-regional and local business, more effort in acquiring new sources of financing the local development , implementation of programs to stimulate the development of the local entrepreneurship. The representatives of the SME sector treated partnerships primarily as an institutions that work only for the local community. Respondents did not identify with the Local Action Groups and / or the Local Fishing Group. Moreover, they also gave an opinion, that cooperation with other organizations was better than cooperation with local patnerships. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
78--92
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Buck M., Małe i średnie przedsiębiorstwa jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. [Small and Medium-Size Enterprises as a Form of Entrepreneurship in Rural Areas]. J. Agribus. Rural Dev. 2014, 2(32): 35-44.
 • Downar W., Rola kooperacji w rozwoju społeczno-gospodarczym [The role od cooperation in socio-economic development], WSZ "Oeconomicus" PTE w Szczecinie, Szczecin 2004.
 • Dziemianowicz W., Szlachta J., Konkurencyjność Warmii i Mazur - diagnoza problemowa [Competitiveness of Warmia and Mazury-problem diagnosis]. Strategia Rozwoju 2025, Olsztyn, 2012, s.107-108. www. strategia2025. warmia.mazury.pl
 • Futymski A., Kamiński R., Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4. Leader,[Building local development strategy under Axis 4. Leader], Wyd. MRiRW. Warszawa, 2008.
 • Górzyński M., Pander W., Koć P., Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, [Processing trade cooperation between SMEs and SMEs and business environment institutions], PARP, Warszawa, 2006.
 • Greer J., Greer G., Experiences of agricultural extension. MAF Policy Information Paper 2001, No. 12. http://www.maf.govt.nz/MAFnet/publications/agext.
 • Grzywacz W., Polityka społeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, [Social and economic policy. Essence and methodological assumptions], WSZ "Oeconomicus" PTE w Szczecinie, Szczecin 2003, s. 80, 412.
 • Itrich-Grabarek J., Partnerstwo trójsektorowe na poziomie lokalnym. [Three sectors partnership at the local level], Studia politologiczne, vol. 20: 69-89.
 • Marszałek A., Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym [Trnasfer of knowledge and technology i innovative environment], Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2014 / 3: 17-26.
 • Maszkiewicz M., Obwód Kaliningradzki szanse i zagrożenia dla stosunków polsko-rosyjskich. [Kaliningrad district opportunities and threats for the Polish-Russian relations]. 2012, pobrane 19 kwietnia 2016 z: www.nowapolitologia.pl
 • Skubiak B., Narzędzia aktywizacji kapitału społecznego w regionie, [Activation to ols of social capital In region]. Barometr Regionalny nr 2/28, 2012: 79-84.
 • Tomczak F., Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej, [From agriculture to agribusiness. The transformation of the agro-food economy]. Wyd. SGH, Warszawa, 2004.
 • Wołoszyn J., Stawicka E., Ratajczak M., Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, [Social responsibility of small and medium enterprises agribusiness in rural areas]. Wyd. SGGW, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434250

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.