PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 20 | 105--122
Tytuł artykułu

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarstw zajmujących się uprawą rzepaku

Warianty tytułu
Economic Conditions of Development of Holdings Engaged in Rapeseed Cultivation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ramach badań własnych w grupie 20 gospodarstw przeprowadzono ekonomiczną analizę produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz uwarunkowania glebowe, a także wielkość i jakość gruntów ornych. W analizie ekonomicznej uwzględniono dochody brutto oraz strukturę kosztów ponoszonych na produkcję rolniczą, koszty na inwestycje odtworzeniowe, wydatki niematerialne oraz środki trwałe i obrotowe. W prezentacji wyników badań wykorzystano metody tabelaryczne, graficzne i opisowe. W przeprowadzaniu badań pomocne były metody wywiadu bezpośredniego i kwestionariusz ankiety. Z badań wynika, że gospodarstwa zajmujące się uprawą rzepaku posiadają dobrą kondycję ekonomiczną. Gospodarstw czerpią przychody głównie ze sprzedaży produkcji zwierzęcej i roślinnej. Największy udział w strukturze rozchodów stanowi zakup nawozów mineralnych, oleju napędowego i pasz. Struktura majątku jest zdominowana przez ziemię i budynki gospodarcze. (abstrakt oryginalny)
EN
As part of their studies in a group of 20 households was conducted economic analysis of plant and animal production and soil conditions, as well as the size and quality of arable land. The economic analysis takes into account gross income and the structure of costs for agricultural production, the cost for replacement investments, expenses and intangible fixed and current assets. Tabular, graphical and descriptive methods were used in the presentation of the results of research. In conducting the research were useful method of direct interviews and a questionnaire. The research shows that the farms involved in the cultivation of rapeseed have good economic condition. Households derive revenue primarily from the sale of animal and crop production. The largest share in the structure of expenditures is the purchase of mineral fertilizers, diesel fuel and fodders. The structure of assets is dominated by land and outbuildings. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
105--122
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bórawski P., Pawlewicz A., Efektywność ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa warmińsko- mazurskiego [Economic efficiency of individual farms in the aspect of sustainable development of rural areas of warminsko-mazurskie voivodeship], Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, 2006, 540, 91.
 • Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa [Theoretical and practical aspects of finance management in enterprises], Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2015, s. 27.
 • Dzwonkowski W., Łopaciuk W., Krzemiński M., Wpływ uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, środowiskowych oraz zmian zachodzących na światowym rynku na rozwój rynku zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych w Polsce. [The impact of legal, economic, and environmental changes on the world market for the development of the market in cereals, oilseeds and protein in Poland], Ekspertyza przygotowana dla MRiRW. IERiGŻ-PIB. Warszawa, 2008.
 • FAOSTAT.
 • Ginter A., Dopłaty do roślin energetycznych jako czynnik konkurencyjności na rynku rzepaku [Subsidies to energetic plants as a factor of competitiveness on rapessed market], Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Nauk. t. X z. 4, 2008, s. 90-93.
 • Gus 2014, Mso 2014
 • Kapusta F., Rośliny oleiste w rolnictwie i gospodarce Polski [Rapeseedplants in Polish agriculture and economy], Wieś Jutra 7/8, 2011, s.1-5.
 • Klepacki B., Tendencje zmian w zatrudnieniu i liczbie gospodarstw o zróżnicowanym obszarze w państwach Unii Europejskiej w latach 1990-2003 [Tendency of Change in Employment and Number of Farms in European Union in 1990-2003], Roczniki Naukowe SERiA, tom VIII, zeszyt 4, 2006, s. 8-9.
 • Kuś J., Uwarunkowania i możliwości wzrostu produkcji rzepaku na cele energetyczne na Lubelszczyźnie [Conditionings and possibilities of rapeseed production increase for energy purposes In Lublin region], Materiały z Konferencji: Odnawialne Źródła Energii na Lubelszczyźnie - promocja i możliwości rozwoju. IUNG. Lublin, 2007, s. 37-38.
 • Lorencowicz E., Włodarczyk A., Budownictwo inwentarskie w Polsce, stan i tendencje zmian [Farm buildings in Poland-present status and trends of changes], Acta. Sci. Pol., Technica Agraria, 8(1-2), 2009, s.11-22.
 • Malaga-Taboła U., Kierunek i uproszczenie produkcji a wyposażenie gospodarstw w budynki gospodarskie [Production trend and simplification, and the number of farm buildings in farms], Inżynieria Rolnicza 9(118), 2009, s. 145-153.
 • Mądra M., Stola E., Struktura oraz poziom kredytów Gospodarstw rolniczych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej [The structure and level of credit In agriculture farms In relation to hold debt and euro pean size unit], Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie nr 65, 2008, s. 71.
 • Muzalewski A., Olszewski T., Ekonomiczno-organizacyjne aspekty zespołowego użytkowania maszyn [Economic and organisational aspects of collectiva machin ery usage], Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Warszawa, 2000, s. 32.
 • Pasyniuk P., Nowe ciągniki w polskim rolnictwie - sprzedaż i ceny [New tractors In Polish agriculture-sale and proces], Wyd. Wieś Jutra 85/86, 2005, s.25-26.
 • Powszechni Spis Rolny 2010
 • Rosiak E., Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego [The Domestic Market of Rapeseed Compared to the Global Market], Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14, z. 1,2014, s. 86-96.
 • Skarżyńska A., Wpływ wydajności mlecznej krów na opłacalność produkcji mleka [The impast of the milk field of cows on the profitability of milk production], Zagadnienia ekonomiki rolnej. Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB 1(330), 2012, s. 90-112.
 • Stankiewicz D., Budynki produkcyjne na wsi [Production buildings In teh countrywide] [W:] Infrastruktura techniczna wsi [Technical infrastructure of village], Kancelaria Sejmu - BSiE Warszawa, 2003, 13-17.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434308

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.