PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 20 | 124--138
Tytuł artykułu

Wsparcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich w PROW 2007-2013 i 2014-2020 - analiza i ocena

Warianty tytułu
Support of Non-Agricultural Activity in Rural Areas in RDP 2007-2013 and 2014-2020 - Analysis and Estimation of Situation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono działalność pozarolniczą w kontekście realizacji działań w ramach PROW 2007-2013 oraz wybranych działań w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W pracy wykorzystano dane statystyczne GUS. W PROW 2007-2007 działalnościom pozarolniczym poświęcono III oś priorytetową, którą na zasadzie synergii powiązano z IV osią Leader, funkcjonującą w sferze czynnika ludzkiego w rolnictwie. Na ten cel przeznaczono 3572,7 mln euro, co stanowiło 20,8% środków EFRROW. Natomiast w PROW 2014-2020 poczynania związane z działalnością pozarolniczą zawarto głównie w działaniu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", które zastępuje dotychczasowe wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw i (tylko w niewielkim stopniu) działanie "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". W związku z tym istnieje realna obawa, że mniejsze możliwości wsparcia mogą zniechęcać rolników do podejmowania i rozwijania aktywności pozarolniczej w nadchodzących latach. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents non-agricultural activities in the context of the implementation of the RDP 20072013 and selected activities in the new financial perspective 2014-2020. There were used statistical data from the CSO in the paper. In the RDP 2007-2007 non-agricultural activities were in priority axis HI, which on the basis of the synergies associated with the fourth axis "Leader", functioning in the sphere of the human factor in agriculture. For this purpose allocated 3,572.7 million, representing 20.8% of EAFRD means. However, in RDP 2014-2020 actions related to non-agricultural activities were represented mainly in Action "Bonuses for start of non-agricultural activities", which replaced the existing support for micro firms and (only slightly) the action "Diversification into non-agricultural activities." Therefore, there is real concern that smaller support capabilities may discourage farmers to undertake and develop non-agricultural activities in the coming years. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
124--138
Opis fizyczny
Twórcy
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
  • Bórawski P., Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych [Non-agricultural activity on rural areas as additional source of income of ruralfamilies]. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW, nr. 75, s. 15-21,2009.
  • Dutka B., Analiza przebiegu i realizacji działań zawartych w III osi "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" PROW 2007-2013 Analysis of realization od activities implemented into III axis ,,Quality of life in rural areas and differentiation of rural economy: RDP 2007-2013], "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej w Ostrołęce" 2/2015(17), s. 20-30, 2015.
  • Mickiewicz A., Wawrzyniak B., Przebieg i realizacja działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach PROW na lata 2007-2013 [Process and realisation of measure "Modernisation of agricultural farms" in the frame of Rural Development Programme for 20072013 (RDP]) "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW", nr. 86, s. 55-65, 2010.
  • Mickiewicz B., Analiza porównawcza instrumentów wsparcia finansowego Wspólnej Polityki Rolnej z lat 2007-2013 w stosunku do lat 2014-2020. Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku: czynniki wzrostu [Comparative analysis of financial support instruments of Common Agricultural Policy from years 2007-2013 in accord to years 2014-2020]. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 2015.
  • Pałka E., Kierunki rozwoju pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich w Polsce. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, nr 1/2010 [Directions of non-agricultural activity in rural areas in Poland], Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, s. 163-174, 2010.
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, MRiRW, Warszawa, 2007.
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, MRiRW, Warszawa, 2014.
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Dz.U. 2015, poz. 982, 2015.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487, 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434330

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.