PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 19--33
Tytuł artykułu

Obowiązek informacyjny w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość z udziałem konsumentów

Warianty tytułu
Duty to Inform in Distance Insurance Contracts Concluded with Consumers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem publikacji jest zagadnienie obowiązku informacyjnego przedsiębiorcy w umowach ubezpieczenia zawieranych przy pomocy środków komunikowania się na odległość z konsumentem. Analizie poddano przede wszystkim zakres obowiązku informacyjnego, sposób przekazania informacji konsumentowi oraz sankcje przewidziane w ustawie za niedopełnienie tychże obowiązków. Szczególną uwagę zwrócono na różnice pomiędzy poprzednio obowiązującą ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny a obowiązującą od 25 grudnia 2014 r. ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Nowe przepisy o ochronie praw konsumenta oparte są na tych samych zasadach, na których oparty był ich unijny pierwowzór. Główny akcent położono na prawo konsumenta do informacji, co ma przyczynić się do zrównoważenia deficytu informacji i umożliwienia konsumentowi podjęcia świadomych i odpowiedzialnych decyzji. Obowiązek poinformowania konsumenta w sposób właściwy nałożony został na jego kontrahenta - przedsiębiorcę i zabezpieczony sankcją. Konsumentowi przyznano nieograniczone w czasie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niedopełnienia obowiązków przez przedsiębiorcę. Tak sformułowany przepis budzi jednak uzasadnione wątpliwości. Po pierwsze, skorzystanie przez konsumenta z uprawnienia odstąpienia od umowy powoduje, że umowę traktuje się jako niezawartą. To z kolei stawia pod znakiem zapytania trwałość umowy, a jednocześnie osłabia jedną z podstawowych zasad prawa zobowiązań - pacta sunt servanda. Po drugie, ustawodawca przyznał konsumentowi prawo odstąpienia od umowy bez konieczności ponoszenia kosztów należnych przedsiębiorcy. Sformułowanie to nie jest do końca jasne, co z pewnością przysporzy praktyce sądowej wielu problemów interpretacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject matter of this article is entrepreneurs' duty to inform that applies to consumer insurance contracts concluded through the means of distance communication. The main focus of the analysis is the scope of the duty to inform, the manner in which information is provided to the consumer and statutory penalties for a failure to comply with these obligations. Special attention has been given to the differences between the previous Act on the Protection of Certain Consumer Rights and Liability for Damage Caused by Hazardous Products of 2 March 2000 and the Act on Consumer Rights of 30 May 2014, which entered into force on 25 December 2014. The new rules on the consumers' protection rights are based on the same principles on which their EU prototype was based. The main emphasis has been on the consumer's right to information, which is expected to contribute to the sustainability of the deficit of information and enable the consumer to make informed and responsible decisions. The obligation to inform the consumer in an appropriate manner has been imposed on the contractor - entrepreneur and has been secured by a sanction. The consumer has been granted an unlimited in time right of withdrawal in the event of a breach of duty of disclosure. Such formulation of the provision however, raises a reasonable doubt. Firstly, the exercise of the right of withdrawal by the consumer means that the contract is treated as unconcluded. This in turn calls into question the sustainability of the contract, and at the same time undermines one of the basic principles of the contract law - pacta sunt servanda rule. Secondly, the legislature has provided a consumer with a right of withdrawal from the contract without incurring costs due to the entrepreneur. This provision is not entirely clear and certainly will increase many interpretation problems in judicial practice. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański; Gdański Uniwersytet Medyczny
Bibliografia
 • Bagińska E., Teoretyczne aspekty umów konsumenckich na tle prawnoporównawczym, (w:) Europeizacja prawa prywatnego, Tom 1, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Byczko Sz., Wybrane zagadnienia ochrony konsumentów w umowie ubezpieczenia, (w:) Europeizacja prawa prywatnego, Tom I, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Fabjańska M., Litwiński P., Umowy zawierane na odległość dotyczące usług finansowych, "Prawo Bankowe", 2004, nr 10.
 • Fras M., Reżim prawny umowy ubezpieczenia zawieranej drogą elektroniczną - zagadnienia materialnoprawne i kolizyjne, (w:) Europeizacja prawa prywatnego, Tom I, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Kocot W., Nowe zasady zawierania i wykonywania umów z udziałem konsumentów, cz. II, "Przegląd Prawa Handlowego", 2000,nr 12.
 • Kukuryk P., Cywilnoprawna ochrona konsumenta usług finansowych w umowach zawieranych na odległość, (w:) Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 • Łętowska E., Europejskie prawo umów konsumenckich, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Machowska A., Świadczenie usług finansowych na odległość na rzecz konsumentów, "Gazeta Sądowa", 2003 nr 1.
 • Olczyk M., Komentarz do art. 16(b) ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny wprowadzonej przez Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1204, Lex/el., 2004.
 • Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny wyciąg. Komentarz, red. B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek , C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/123/WE z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym, (Dz. Urz. L 376 z 27.12.2006).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE z 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, (Dz. Urz. L 178 z 17.07.2000).
 • Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (Dz. U. 2014, poz. 827).
 • Ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225).
 • Ustawa z 2 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, (Dz. U. 2013, poz. 950).
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (Dz. U. 2014, poz. 121).
 • Ustawa z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, (Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1154 z późn. zm.).
 • Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, (Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
 • Ustawa z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, (Dz. U. 2007, nr 171, poz. 1206 z późn. zm.).
 • Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, (Dz. U. 2004, nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 • Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. 2013, poz. 1422).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434708

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.