PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2 | 35--57
Tytuł artykułu

Nowa ustawa o prawach konsumenta a zawarcie umowy ubezpieczenia poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość

Warianty tytułu
New Law on Consumer Rights Versus Concluding an Insurance Contract Outside Business Premises or at a Distance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono i dokonano analizy przepisów ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. w kontekście zawarcia umowy ubezpieczenia poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Wskazany akt normatywny implementuje do prawa polskiego dyrektywę 2011/83/UE z 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów oraz dyrektywę 2002/65/WE z 23 września 2002 r. dotyczącą sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość. W artykule omówiono zmiany wprowadzone nową ustawą w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego oraz ich wpływ na zawieranie umów ubezpieczenia poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, a także wykonywanie obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy wobec konsumenta. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents and analyses the provisions of the Act on Consumer Rights of 30 May 2014 in the context of insurance contracts concluded outside business premises and at a distance. The said normative act implements into Polish law Directive 2011/83/EU of 25 October 2011 on consumer rights and directive 2002/65/EC of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial service. The paper discusses the changes introduced by the new Act as compared to the previous legal situation, and presents their impact on the conclusion of insurance contracts outside business premises and at a distance as well as entrepreneurs' duty to inform a consumer. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
35--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Gnela B., Konsumencki a ubezpieczeniowy reżim ochrony podmiotów stosunku ubezpieczenia, (w:) Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, M. Szaraniec, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 • Jagielska M., Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość, "Monitor Prawniczy", 2000 nr 9.
 • Janowski J., Kontrakty elektroniczne w obrocie prawnym, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Kalina-Nowaczyk M., Wzorce umowne w postaci elektronicznej, (w:) Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdy Cywilistów (Wrocław, 25-27.09.2008 r.), red. E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Kocot W., Nowe zasady zawierania i wykonywania umów z udziałem konsumentów (I), "Przegląd Prawa Handlowego", 2000 nr 11.
 • Kocot W., Wpływ Internetu na prawo umów, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2004.
 • Kocot W., Odpowiedzialność przedkontraktowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Kocot W., Kondek J., Nowe zasady zawierania umów z udziałem konsumenta (cz. I), "Przegląd Prawa Handlowego", 2014 nr 11.
 • Kocot W., Kondek J., Nowe zasady zawierania umów z udziałem konsumenta (cz. II), "Przegląd Prawa Handlowego", 2014 nr 12.
 • Kodeks cywilny. Komentarz LEX, Zobowiązania. Część ogólna, tom III, red. A. Kidyba, WydawnictwoWolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Gudowski, tom III, cz. 1, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Kryczka K., O zawieraniu umów drogą elektroniczną - polski kodeks cywilny a prawo europejskie, "Przegląd Sądowy", 2006 nr 7-8.
 • Kukuryk P., Cywilnoprawna ochrona konsumenta usług finansowych w umowach zawieranych na odległość, (w:) Ochrona konsumenta usług finansowych, red. B. Gnela, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 • Łętowska E., Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Łętowska E., Europejskie prawo umów konsumenckich, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Maciejewska-Szałas M., Forma pisemna i elektroniczna czynności prawnych. Studium prawnoporównawcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Malinowska K., Nowa ustawa o prawach konsumenta a umowa ubezpieczenia, "Prawo Asekuracyjne", 2014 nr 4.
 • Marak K., Poroś K., Ochrona konsumenta usług finansowych w świetle prawa wspólnotowego - wybrane zagadnienia, (w:) Ochrona konsumenta usług finansowych, red. B. Gnela, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 • Orlicki M., Umowa ubezpieczenia, (w:) Prawo zobowiązań - część szczegółowa. System prawa prywatnego, tom 8, red. J. Panowicz-Lipska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Pecyna M., Umowy zawierane na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, (w:) Prawo umów handlowych, tom 5, red. S. Włodyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Płucienik A., Kluska M., Wanio G. red., Ustawa o prawach konsumenta. Umowy zawierane przez Internet. Praktyczny komentarz, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2015.
 • Polański P., Uwagi na temat nowej dyrektywy o ochronie praw konsumenta w Internecie, (w:) Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego, red. E. Galewska, S. Kotecka, Wydawnictwo Oficyna Prawnicza, Wrocław 2012.
 • Polański P., Europejskie prawo handlu elektronicznego. Mechanizmy regulacji usług społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Prawo zobowiązań - Część ogólna. System Prawa Prywatnego, tom 5, red. E. Łętowska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania - część ogólna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Stosio A., Umowy zawierane przez Internet, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 • Szczurowski T., Udostępnienie wzorca w postaci elektronicznej, "Przegląd Prawa Handlowego", 2005 nr 5.
 • Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, red. B. Kaczmarek- -Templin, P. Stec, D. Szostek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Wejman F., Wzorce umów na stronach www i w poczcie elektronicznej, "Transformacje Prawa Prywatnego", 2000 nr 4.
 • Wojtaszek-Mik E., Informacja przedumowna w dyrektywie 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów (problemy implementacyjne w prawie polskim), "Przegląd Prawa Handlowego", 2014 nr 4.
 • Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.07.2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dz. Urz. L. 201 z 2002 r.).
 • Dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.09.2002 r. dotycząca sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniająca dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz. Urz. L 271 z 2002 r.).
 • Dyrektywa 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.05.2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 304 z 2011 r., s. 64).
 • Dyrektywa 97/7/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.05.1997 r. w sprawie ochrony konsumentóww przypadku umów zawieranych na odległość (Dz. Urz. WE L 144 z 1997 r., s. 19).
 • Dyrektywa Rady 85/577/EWG z 20.12.1985 r. w sprawie ochrony konsumentów w umowach zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa (Dz. Urz. WE L 372 z 1985 r., s. 31).
 • Ustawa o prawach konsumenta z 24.06.2014 r . (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 • Ustawa z 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 2007, nr 171, poz. 1206 z późn. zm.).
 • Ustawa z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 243).
 • Ustawa z 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1151 z późn. zm.).
 • Ustawa z 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1154 z późn. zm.).
 • Ustawa z 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
 • Ustawa z 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1225).
 • Ustawa z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434730

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.