PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 426 Taksonomia 26. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 22--31
Tytuł artykułu

Porządkowanie liniowe obiektów metodą hellwiga i topsis - analiza porównawcza

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Linear Ordering of Objects Using Hellwig and Topsis Methods - a Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem porządkowania liniowego mogą być takie obiekty, jak kraje (ze względu na poziom rozwoju gospodarczego), przedsiębiorstwa (ze względu na kondycję fi-nansową), produkty (ze względu na walory użytkowe). Takie charakterystyki, jak poziom rozwoju gospodarczego, kondycja finansowa, walory użytkowe są zmiennymi, których rea-lizacje nie są bezpośrednio mierzalne. Zmienne te są agregatami, których wartości są gene-rowane przez obserwacje zmiennych diagnostycznych, które są bezpośrednio mierzalne. Uzyskane realizacje zmiennej syntetycznej umożliwiają uporządkowanie obiektów wielo-wymiarowych w sensie relacji preferencji (dominacji). W obszarze ekonomii pierwsza me-toda porządkowania liniowego została przedstawiona przez Z. Hellwiga w 1968 r., nato-miast na gruncie teorii decyzji przez C.L. Hwanga i K. Yoona w 1981 r. Celem artykułu jest porównanie wyników porządkowania liniowego (rankingów) otrzymywanych za pomocą tych metod oraz prezentacja procedur obliczeniowych w języku R umożliwiających prowa-dzenie analiz porównawczych(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of linear ordering can be objects such as countries (due to the level of economic development), business (due to financial condition), products (due to usability). Such characteristics as the level of economic development, financial condition, usability are variables whose realizations are not directly measurable. These variables are aggregates whose values are generated by observations of diagnostic variables that are directly measur-able. The estimated realisations of synthetic variable allow for ordering multi-dimensional objects in terms of preference relations (domination). In the area of economics first linear ordering method was presented by Z. Hellwig in 1968, while that on the decisions theory by C.L. Hwang and Yoon K. in 1981. The purpose of this article is to compare the results of linear ordering (ranking) obtained by these methods and the presentation of computational procedures in R allow conducting comparative analyzes(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bartosiewicz S., 1976, Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 84.
 • Bąk A., 1999, Modelowanie symulacyjne wybranych algorytmów wielowymiarowej analizy porów-nawczej w języku C++, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bąk A., 2013, Metody porządkowania liniowego w polskiej taksonomii - pakiet pllord, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 278, s. 54-62.
 • Bąk A., 2015, Linear ordering methods - package pllord, http://keii.ue.wroc.pl/pllord.
 • Borys T., 1978a, Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, Przegląd Statystyczny, z. 2, s. 227-239.
 • Borys T., 1978b, Propozycja agregatowej miary rozwoju obiektów, Przegląd Statystyczny, z. 3, s. 371-381.
 • Chen S.J., Hwang C.L., 1992, Fuzzy Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag, New York.
 • Cieślak M., 1974, Taksonomiczna procedura prognozowania rozwoju gospodarczego i określania potrzeb na kadry kwalifikowane, Przegląd Statystyczny, z. 1, s. 29-39.
 • Grabiński T., 1984, Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria specjalna: Monografie nr 61.
 • Grabiński T., 1992, Metody taksonometrii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., 1989, Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, PWN, Warszawa.
 • Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze wzglę-du na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystycz-ny, z. 4, s. 307-327.
 • Hellwig Z., 1981, Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielo-cechowych obiektów gospodarczych, [w:] W. Welfe (red.), Metody i modele ekonomiczno-mate-matyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa.
 • Hwang C.L., Yoon K., 1981, Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Sprin- ger-Verlag, New York.
 • Neumann J. von, Morgenstern O., 1944, Theory of Games and Economic Behavior, Princeton Univer-sity Press, Princeton, NJ.
 • Nowak E., 1984, Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego, PWN, Warszawa.
 • Pluta W., 1976, Taksonomiczna procedura prowadzenia syntetycznych badań porównawczych za pomocą zmodyfikowanej miary rozwoju gospodarczego, Przegląd Statystyczny, z. 4, s. 511-517.
 • Pociecha J., 2008, Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno-eko- nomicznych, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ (11.10.2015).
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., 1988, Metody taksonomiczne w badaniach spo-łeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • R Development Core Team, 2015, R: A Language and Environment for Statistical Computing, R Foundation for Statistical Computing, http://cran.r-project.org.
 • Strahl D., 1978, Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, Przegląd Statystyczny, z. 2, s. 205-215.
 • Tyszka T., 2010, Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Walesiak M., 1993, Statystyczna analiza wielowymiarowa w badaniach marketingowych, Prace Nau-kowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 654, Monografie i Opracowania, nr 101.
 • Wysocki F., 2010, Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i ob-szarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Yazdi M.M., 2015, TOPSIS method for multiple-criteria decision making (MCDM) - package top-sis, https://cran.r-project.org/web/packages/topsis/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171434990

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.