PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | Vol. 25, nr 2 | 145--159
Tytuł artykułu

Szczególny status osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia (zarys problematyki)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Special Status of Unemployed People Over the Age of 50 (Outline Issues)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza rynku pracy pozwala na wyodrębnienie pewnych kategorii osób, które w szczególnym stopniu są zagrożone pozostawaniem poza zatrudnieniem. W stosunku do tych grup wydaje się uzasadnione traktowanie ich w sposób priorytetowy przy udzielaniu form wsparcia przewidzianych dla ogółu bezrobotnych. Ponadto ustawodawca wskazuje formy aktywizacji zawodowej skierowane wyłącznie do tych bezrobotnych, a także przewiduje w stosunku do nich specjalne działania osłonowe. Owa dyferencjacja statusu bezrobotnych nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania w zakresie dostępu do zatrudnienia, a tego rodzaju zróżnicowanie jest dozwolone zarówno na gruncie prawa krajowego, jak i ponadnarodowego. W niniejszym artykule zostały omówione wybrane zagadnienia świadczące o szczególnym statusie osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia. (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis of labour market shows that some categories of people are at high risk of being unemployed. It seems to be a good reason to give them priority when it comes to the forms of support provided for the unemployed. Moreover, legislator shows that some forms of professional activity of unemployed are addressed only for these groups and they are authorised for inancial beneits. This kind of differentiation of the unemployed status does not constitute a breach of the principle of equal treatment in access to employment and this kind of diversity is allowed on both domestic law and international levels. Issues presented in this article show that people over the age of 50 have special status on the job market. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
145--159
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia osób powyżej 50. roku życia, www.nik.gov.pl/plik/id,5809,vp,7513.pdf [data dostępu: 26.03.2016].
 • Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Teoria i praktyka. Poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy, red. Z. Wiśniewski, M. Wojdyła-Preisner, Warszawa 2014.
 • Drabek A., Profilowanie pomocy dla bezrobotnych jako nowy sposób na walkę z bezrobociem?, "Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego" 2014, nr 4.
 • Góral Z., Dyferencjacja statusu prawnego bezrobotnych, [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, red. M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner, Warszawa 2002.
 • Klimkiewicz A., Społeczno-prawne uwarunkowania aktywności zawodowej osób w wieku 50+ na rynku pracy, "Polityka Społeczna" 2009, nr 2.
 • Konwencja MOP nr 111 dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.
 • Konwencja MOP nr 168 dotycząca popierania zatrudnienia i ochrony przed bezrobociem, przyjęta w Genewie dnia 1 czerwca 1988 r.
 • Kopeć A., Maciejko W., Wojewódka M., Świadczenia emerytalne. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Kosut A., Bezpieczeństwo socjalne bezrobotnych powyżej 50. roku życia, [w:] Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, red. A.M. Świątkowski, Warszawa 2009.
 • Kosut A., Kilka uwag na temat dyferencjacji statusu prawnego bezrobotnych, [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, red. A. Sobczyk, Warszawa 2010.
 • Kwiatkowski E., Ekonomiczne aspekty zasiłków dla bezrobotnych, [w:] Bezrobocie i polityka zatrudnienia, red. Z. Góral, Warszawa 2013.
 • Murak B., Problem dyskryminacji płacowej przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2011, nr 3.
 • Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy w 2013 roku, www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sobypowyej50rokuycianarynkupracy/osoby-powyzej-50-roku-zycia-na-rynku-pracy-w-2013-roku [data dostępu: 26.03.2016].
 • Rotkiewicz M., Instrumenty rynku pracy, [w:] Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, red. M. Culepa, Warszawa 2015.
 • Rotkiewicz M., Usługi rynku pracy, [w:] Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, red. M. Culepa, Warszawa 2015.
 • Rozporządzenie wykonawcze Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1995 r. (Dz.U., nr 134, poz. 661).
 • Rozporządzenie wykonawcze Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1998 r. (Dz.U., nr 156, poz. 1023).
 • Serafin K., Zasada równego traktowania w zakresie dostępu do usług i instrumentów rynku pracy, [w:] Bezrobocie i polityka zatrudnienia, red. Z. Góral, Warszawa 2013.
 • Staszewska E., Staż dla bezrobotnych - instrument aktywizacji zawodowej osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, [w:] Bezrobocie i polityka zatrudnienia, red. Z. Góral, Warszawa 2013.
 • Staszewska E., Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa 2012.
 • Sztur-Jaworska B., Polityka senioralna w Polsce - analiza agendy, "Problemy Polityki Społecznej" 2015, nr 3.
 • Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004.
 • Traktat z Maastricht podpisany dnia 7 lutego 1992 r. (Dz. Urz. WE 1992 C 191).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz.U., nr 106, poz. 457 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003 r., nr 58, poz. 514 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U., nr 147, poz. 687).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.149 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 598 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2014 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 170 ze zm.).
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2006 r., SK 66/06, OTK A 2006, nr 10, poz. 152.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435150

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.