PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 426 Taksonomia 26. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 108--117
Tytuł artykułu

Tablice trwania firm w województwie zachodniopomorskim według rodzaju działalności

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Companies Duration Tables in Zachodniopomorskie Voivodship by The Type of Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem przeprowadzonych badań było skonstruowanie tablic trwania firm i analiza przebiegu funkcji intensywności ich likwidacji. Jest to model nieparametrycz-ny należący do metod analizy przeżycia (trwania) zjawisk. Podmioty gospodarcze, jako ważny element gospodarki kraju, są przedmiotem coraz liczniejszych analiz prezento-wanych w literaturze polskiej i zagranicznej. W niniejszym badaniu wykorzystano dane z rejestru REGON, dotyczące firm powstałych w województwie zachodniopomorskim w latach 2009-2011. Podmioty te obserwowane były do końca 2013 roku. Novum przeprowadzonych badań jest analiza według rodzaju działalności. Tablice trwania zbudowano dla 13 sekcji PKD2007. Ogółem analizie trwania poddano 59 587 powsta-łych firm. Spośród nich do końca 2013 r. zlikwidowanych zostało 22 234 podmioty. Pozostałe firmy przetrwały poza okres obserwacji i zostały sklasyfikowane jako cenzu-rowane i tak ujęte w tablicach trwania. W tablicach tych zawarto funkcję hazardu (funkcję intensywności likwidacji firm), która, jak podkreśla się w literaturze angloję-zycznej, zazwyczaj ma kształt odwróconej litery U (co jest zgodne z teoretycznym mo-delem uczenia się)(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to construct the tables of companies duration. This is a non-parametric model belonging to the method of the duration analysis. Economic entities, as an important part of the country economy, are the subject of a growing number of analyses presented in literature. This study used data from the registry of REGON, related to companies established in Zachodniopomorskie voivodship in 2009-2011. These entities were observed to the end of 2013. Novelty of these researches is the analysis by type of activity. Duration tables were constructed for 13 section of PKD2007. Generally, 59 587 of established companies were analyzed. 22 234 of these companies were liquidated to the end of 2013. Other firms have survived beyond the observation period and have been classified as censored The tables include hazard function (intensity function of the companies liquida-tion) which, as highlighted in the English literature, usually have a shape of inverted U (which is compatible with the theoretical model of learning)(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Appenzeller D., 2004, Ekonometryczna analiza czynników kształtujących skalę i dynamikę upadłości w Polsce, [w:] D. Appenzeller (red.), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Balicki A., 2006, Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa.
 • Bławat F. (red.), 2004, Przetrwanie i rozwój przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
 • Dehnel G., 2010, Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Dominiak P., 2005, Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa.
 • Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H., 2005, Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Gazińska M., 2003, Potencjał demograficzny w regionie. Analiza ilościowa, Rozprawy i Studia, t. 448, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 124-140.
 • Gołata E., 2009, Mikroprzedsiębiorstwa w badaniu SP3 oraz dodatkowych źródłach informacji, [w:] J. Paradysz (red.), Statystyka małych obszarów w badaniach podmiotów gospodarczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 116, s. 11-26.
 • Hadasik D., 1998, Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Nauko-we, Prace Habilitacyjne, z. 153, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Hozer J., Markowicz I., 2002, Małe firmy. Analizy i diagnozy, Rozprawy i Studia, t. 437, Wydawnic-two Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Hozer J., Markowicz I. Stolorz B., 2008, Zastosowanie metod analizy historii zdarzeń w badaniu czasu funkcjonowania firm, Zapol, Szczecin.
 • Markowicz I., 2000, Statystyczna analiza rentowności i żywotności małych firm w województwie szczecińskim, praca doktorska, maszynopis, Szczecin.
 • Markowicz I., 2012, Statystyczna analiza żywotności firm, Rozprawy i Studia, t. (CMIX) 835, Wy-dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Mączyńska E. (red.), 2008, Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Nehrebecka N., Dzik A.M., 2013, Zdolność przetrwania przedsiębiorstw w Polsce, Wiadomości Statystyczne, nr 5.
 • Pociecha J., 2010, Metodologiczne problemy prognozowania bankructwa, Prace Naukowe Uniwersy-tetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 107, Taksonomia 17, s. 54-61.
 • Pociecha J., Pawełek B., 2011, Prognozowanie bankructwa a koniunktura gospodarcza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 873, Metody Analizy Danych, Kraków.
 • Poznańska K., 2007, Przetrwanie małych i średnich przedsiębiorstw - koncepcje i ich weryfikacja empiryczna w gospodarce polskiej, [w:] T. Łuczka (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szki-ce o współczesnej przedsiębiorczości, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Wędzki D., 2005, Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw, Ekonomista, nr 5, s. 691-705.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435200

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.