PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
15 (2016) | nr 2 | 139--149
Tytuł artykułu

Equality of Chances for People with Disabilities in the Labour Market

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Równość szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Osoby niepełnosprawne ze względu na swoją niepełnosprawność bardziej niż inni narażone są na dyskryminację i wykluczenie społeczne. Celem badań w artykule jest przedstawienie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce z perspektywy polityki równości szans. Równouprawnienie osób niepełnosprawnych przyczynia się do zwiększenia ich aktywności na rynku pracy. Z badań wynika, że ta grupa społeczna charakteryzuje się niższym współczynnikiem aktywności zawodowej i wskaźnikiem zatrudnienia niż pozostałe grupy zawodowe. Są różnice de facto i de legis w postrzeganiu równości szans osób niepełnosprawnych. De facto wskaźnik zatrudnienia wynosi w grupie osób niepełnosprawnych tylko niecałe 15%, natomiast w pozostałej populacji ponad 55%. W regulacjach prawnych krajowych i międzynarodowych, w konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, państwa ratyfikujące ten dokument uznają prawo osób niepełnosprawnych do pracy na zasadzie równości z innymi osobami. (abstrakt oryginalny)
EN
Due to their disability people with disabilities, more than others, are exposed to discrimination and social exclusion. The aim of study is to present the situation of people with disabilities in the labour market in Poland from the perspective of equal chances policy. The equality of persons with disabilities contributes to their higher activity in the labour market. The research shows that this social group represents much lower economic activity and employment rate than other professional groups. There are de facto and de jure differences in the perception of equal chances for disabled people. The employment rate among people with disabilities amounts almost to 15%, while in the rest of the population was over 55%. In the national and international regulations, in the ILO Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the countries ratifying this document recognize the right of persons with disabilities to work on an equal basis with others. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
139--149
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Branka, M., Dunaj, M., Dymowska, M., Sekutowicz, K. (2010). Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - raport z badania ewaluacyjnego [The principle of the equal chances in the projects of the Operational Programme Development of Eastern Poland - the report from the evaluation research]. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Ciura, G. (2011). Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy [Equal opportunities for people with disabilities in the Polish labour market]. Studia BAS 2 (26), 2011, 211-236.
 • Defi nicje - niepełnosprawność prawna, biologiczna oraz wg kryterium NSP i kryterium unijnego [Defi nitions - Legal disability, biological disability and disability according to the National Census criterion and criterion of the EU].
 • Garbat, M. (2013). Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością, bariery i koszty [Activation of people with disabilities, barriers and costs]. Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Gazon, J. (2008). Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji [Neither unemployment nor welfare. From an ethical choice to the economical implementation]. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Konwencja 111 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. [Convention 111 International Labour Organization concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, adopted in Geneva on 25 June 1958].
 • Kryńska, E., Kwiatkowski, E. (2013). Podstawy wiedzy o rynku pracy [Basic knowledge about the labour market]. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10.12.1948 r. [The Universal Declaration of Human Rights adopted on December 10, 1948, New York].
 • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 [The Operational Programme Knowledge, Education and Development for 2014-2020 OP KED 2014-2020], (2014). Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 • Sawicka, J. (2012). Dylematy polityki równości szans kobiet i mężczyzn (polityki gender) w sferze społeczno-gospodarczej [In:] Problemy aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na obszarach wiejskich [Professional activity problems of persons with disabilities in the rural areas]. J. Żbikowski, D. Dąbrowski, M. (Eds). Kuźmicki. Wyd. PSW, Biała Podlaska.
 • Sawicka, J. (Ed.), (2013). Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza - perspektywa gender [The labour market in rural Mazovian areas - the gender perspective]. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Sen, A. (2004). L-economie est une science morale. La Decouverte, Development as Freedom. Alfred Kopf, Paris.
 • Strategia UE w sprawie niepełnosprawności 2010-2020. Osoby niepełnosprawne są równouprawnione [The EU Disability Strategy for 2010-2020. People with disabilities have equal rights].
 • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 [...], (2013). Strategy of Human Capital Development 2020 [...]. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 [...], (2013). Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa.
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 [...], (2015). Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa [Detailed Description of Priority Axis of the Operational Programme Knowledge Education Development 2014-2020 [...].
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [Act of 27 August 1997 on vocational and social rehabilitation and employment of persons with disabilities]. Dz.U. 1997 nr 123, poz. 776.
 • Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 [Guidelines for the implementation of the principle of equal chances and non-discrimination, including accessibility for people with disabilities and the principle of equal opportunities for women and men within the EU funds for 2014-2020], (2015). Minister Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa,
 • Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń [Methodical rules for the labour market statistics and salaries], (2008). GUS, Warszawa, p. 21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435384

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.