PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 24 Patterns of Local Development. Wzorce rozwoju lokalnego | 45--59
Tytuł artykułu

Rural Territory and Social Innovations

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wiejskie układy terytorialne i innowacje społeczne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest scharakteryzowanie potencjału wiejskich układów terytorialnych w zakresie możliwości wdrażania innowacji społecznych. Przedmiotem rozważań jest specyfika funkcjonowania instytucji i organizacji kluczowych dla tworzenia lokalnych systemów innowacji społecznych, tj. władz lokalnych, organizacji pozarządowych (w tym lokalnych grup działania) oraz lokalnych przedsiębiorców. Porównany został poziom zaufania społecznego, jakim obdarzają się władze lokalne, organizacje pozarządowe i lokalni przedsiębiorcy zrzeszeni w lokalnych grupach działania z terenu województw lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego (należących do tzw. Ziem Zachodnich i Północnych) oraz województwa małopolskiego (należącego do historycznego obszaru Galicji). Źródłem analiz są badania zrealizowane w ramach projektu pt.: "Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania" wdrażanego w latach 2011-2013 (finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki). Wnioski dotyczą kryteriów podziału układów terytorialnych na te, które dysponują większymi i mniejszymi szansami w zakresie kształtowania lokalnych systemów innowacji społecznych oraz znaczenia ich ulokowania w historycznych regionach Polski dla kształtowania współpracy między instytucjami i organizacjami potencjalnie wchodzącymi w ich skład. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to characterize the potential of rural territorial systems concerning possible implementation of social innovations. The article focuses on the specificity of functioning of institutions and organizations essential for the creation of local systems of social innovations, i.e. local authorities, non-governmental organizations (including local action groups) and local entrepreneurs. It compares the level of social trust mutually expressed by local authorities, non-governmental organizations and local entrepreneurs associated in local action groups from Lubuskie, Opolskie and Zachodniopomorskie voivodeships (located within so-called Western and Northern Territories) and Małopolskie voivodeship (located within the historical region of Galicia). The analyses concern the results of the research project titled "Structure and determinants of social capital in local action groups" financed from the resources of the National Science Centre (agreement no. 6996/B/H03/2011/40), developed in 2011-2013. The conclusions refer to the criteria of division of territorial systems into those with better and poorer opportunities for the creation of local systems of social innovations and the importance of their location in historical regions of Poland for cooperation between institutions and organizations which may potentially become their elements. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bartkowski J., 2003, Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 • Bednarek-Szczepańska M., 2011, Organizacje pozarządowe na obszarach pozametropolitarnych na przykładzie wybranych regionów, [w:] Wesołowska M. (red.), Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji, "Studia Obszarów Wiejskich.", 26, s. 216-230.
 • Bromley D.W., 1991, Environment and Economy: Property Rights and Public Policy, Blackwell, New York.
 • Budzich-Szukała U., 2008, Program LEADER w Polsce - sposób na aktywizację wsi, [w:] Wilkin J., Nurzyńska I. (red.), Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa.
 • Bukraba-Rylska I. (red.), 2011, Między interwencją a interakcją. Lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Carroll A.B., 1993, Business and Society: Ethice and Stakeholder Management, College Division South - Western Publishing Co., Ohio.
 • Chambon J.-L., David A., Devevey J.-M., 1982, Les innovations socials, Presses Universitaires de France, Paris.
 • Crouch C., Le Gales P, Trigilia C., Voelzkow H., 2004, Changing Governance of Local Economies: Responses of European Local Production Systems, Oxford University Press, Oxford.
 • Dargan L., Shucksmith M., 2008, LEADER and Innovation, "Sociologia Ruralis", 48(3), s. 274-291.
 • Drewe P, 2008, The URBAN Initiative or the EU as Social Innovator?, [in:] Drewe P, Klein J.-L., Hulsbergen E. (eds.), The Challenge of Social Innovation in Urban Revitalization, Techne Press, Amsterdam, p. 183-196.
 • Działek J., 2011, Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Furmankiewicz M., 2013, Współrządzenie czy ukryta dominacja sektora publicznego? Koncepcja governance w praktyce lokalnych grup działania, "Studia Regionalne i Lokalne", 1(51), s. 71-89.
 • Goldsmith S., Georges G., Burke T.G., 2010, The Power of SocialInnovation. How Civic Entrepreneurs Ignite Community Networks for Good, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Granberg L., Andersson K., Kovach I. (eds.), 2015, Evaluating the European Approach to Rural Development. Grass-roots Experiences of the LEADER Programme, Ashgate, Unitided Kingdom.
 • Guide to Social Innovation 2013, European Commision, Brussels.
 • Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010, LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu, "Wieś i Rolnictwo", 4(149), s. 104-119.
 • Herbst J., 2008, Inny trzeci sektor. Organizacje pozarządowe na terenach wiejskich, [w:] Halamska M. (red.), Wiejskie organizacje pozarządowe, IRWiR PAN, Warszawa.
 • Implementation of the LEADER approach. Special Report No 5, 2010, European Court of Auditors, Luxemburg.
 • Kasprzak T., Jewdokimow M., 2008, Administracja publiczna a przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, [w:] Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku lokalnym, Stowarzyszenie Klon/Jawor Warszawa, s. 49-76.
 • Klein J.-L., 2009, Introduction: Territorial development and social innovation, "Canadian Journal of Regional Science", 1, p. 3-12.
 • Kłodziński M., 2010, Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich, "Wieś i Rolnictwo", 2(147), s. 20-34.
 • Kłodziński M., 2011, Kondycja ekonomiczna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009 a problemy rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, "Wieś i Rolnictwo", 2(151), s. 9-29.
 • Kłodziński M., 2014, Przedsiębiorczość pozarolnicza na wsi w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, "Wieś i Rolnictwo", 1(162), s. 97-112.
 • Knieć W., 2010, Partnerstwa lokalne w Polsce - kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków-Toruń.
 • Kropsz I., Kutkowska B., 2008, Stan przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska, "Wieś i Rolnictwo", 1(138), s. 88-103.
 • Lane D., Van der Leeuw S., Pumain D., West G., 2009, Complexity Perspectives in Innovation and Social Change, Springer, Berlin.
 • Łapiński J., 2010, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce, [w:] Zadura-Lichota P. (red.), Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa, s. 7-68.
 • Moulaert F., 2000, Globalization and integrated area development in European cities, Oxford University Press, Oxford.
 • Moulaert F., 2009, Social innovation: Institutionally embedded, territorially (re)produced, [in:] Maccallum D., Moulaert F., Hillier J., Vicari-Haddock S. (eds.), Social innovation and territorial development, Ashgate Publishing, Surrey.
 • Najder-Stefaniak K., 2010, Wstęp do innowatyki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Nowakowska A., 2009, Regionalny kontekst procesów innowacji, [w:] Nowakowska A. (red.), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Oosterlynck, S., Kazepov Y, Novy A., Cools P., Barberis E., Wukovitsch F., Sarius T., Leubolt B., 2013, The butterfly and the elephant: local social innovation, the welfare state and new poverty dynamics. ImPRovE Discussion Paper No. 13/03, Herman Deleeck Centre for Social Policy, University of Antwerp, Antwerp.
 • Peisert A., Kotnarowski T., 2012, Tradycje obywatelskie polskich regionów a partycypacja obywatelska, [w:] Olech A. (red.), Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Polityka spójności na lata 2014-2020. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Arkusz informacyjny, Komisja Europejska, marzec 2014.
 • Przewłocka J., 2012, Polskie organizacje pozarządowe 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • PSDB 2012, Ocena funkcjonowania LGD realizujących LSR w ramach PROW 2007-2013, maszynopis niepublikowany, Warszawa.
 • Psyk-Piotrowska E., Zajda K., Kretek-Kamińska A., Walczak-Duraj D, 2013, Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Ratajczak M., Wołoszyn J., 2014, Działania na rzecz społeczeństwa w zakresie Corporate Social Responsibility na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 4(34), s. 127-135.
 • Trutkowski C., Mandes S., 2005, Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Tuziak A., 2013, Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Wójcik M., 2013, Wieś 2050 - refleksje na temat przyszłości wsi polskiej ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego, [w:] Bański J. (red.), Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne, "Studia Obszarów Wiejskich", 31, s. 39-51.
 • Zajda K., 2011, Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Zajda K., 2013, Władza lokalna, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy - współdziałanie na rzecz rozwoju wsi w powiecie radomszczańskim, "Samorząd Terytorialny", 3(267), s. 10-20.
 • Zajda K., 2014, Problems of Functioning of Polish Local Action Groups from the Perspective of the Social Capital Concept, "Eastern European Countryside", 20, p. 73-98.
 • Zajda K., Kretek-Kamińska A., 2013, Professionalisation and economization of rural NGOs and the activity of their members, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 1(27), p. 249-260.
 • Zarycki T., 2004, Kapitał społeczny a trzy polskie drogi do nowoczesności, "Kultura i Społeczeństwo", 48, s. 45-65.
 • Zuzek D., 2013, Społeczna odpowiedzialność biznesu - wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do ich konkurencyjności, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 2(28), s. 281-289.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435542

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.