PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 87 | nr 143 | 67--88
Tytuł artykułu

Sprawozdanie zintegrowane - innowacja paradygmatów rachunkowości

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Integrated Reporting - Innovation in Accounting Paradigms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi wprowadzenie w zagadnienia i wyniki nowego interdyscyplinarnego nurtu badawczego, jakim jest sprawozdawczość zintegrowana. Charakterystyczna dla współczesnej gospodarki globalnej "naruszona równowaga" zmusza do poszukiwania rozwiązań ukierunkowanych na symbiozę postępu ekonomicznego, społecznego i ekologicznego, co stanowi podstawę zasadniczych zmian modeli mentalnych, które kształtują sposób, w jaki działa organizacja gospodarcza. Na podstawie badań zarówno literatury przedmiotu, jak i z zakresu nauk o zarządzaniu (między innymi dotyczącej innowacji i wiedzy) oraz badań zmian w regulacjach prawnych rachunkowości, można zaryzykować stwierdzenie, że zmiana paradygmatów rachunkowości to innowacja paradygmatów, których źródłem są przepisy prawa. Legislacja pobudza koncepcyjność, między innymi w zakresie zarządzania informacją, standaryzacji rachunkowości itp. Teoria innowacji jest zazwyczaj odnoszona do zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Można zatem zadać pytanie, czy teoria ta może być "odnoszona" do rozwiązań z zakresu rachunkowości. Tak powstał pomysł na badanie, czy implementowanie regulacji prawnych, takich jak Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), standardy Global Reporting Initiative (GRI) itp., jest przejawem teorii innowacji w rozwoju systemów rachunkowości, zwłaszcza w sprawozdawczości. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an introduction to the issues and results of a new trend in interdisciplinary research, which is integrated reporting. "Violated balance", characteristic of contemporary global economy, forces us to seek solutions oriented to symbiosis between economic, social and environmental progress, which is the basis for fundamental changes in mental models that determine the way the economic organization operates. On the basis of literature studies, as well as management (of innovation, knowledge, etc.) science studies and research on changes in legal regulations of accounting, one can venture to say that the change in accounting paradigms is an innovation which stems from legal requirements. Legislation stimulates conceptuality, including information management, standardization of accounting, etc. Innovation theory refers to technological, organizational and market changes, so a question arises whether this theory can be applied to accounting practices as well? In this way an idea emerged for investigating the question if the implementation of legal regulations such as International Financial Reporting Standards (IFRS) or the standards of the Global Reporting Initiative (GRI) is a manifestation of the innovation theory in the development of accounting systems, especially in reporting. (original abstract)
Rocznik
Tom
87
Numer
Strony
67--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
Bibliografia
 • Artienwicz N. (2015), Neurorachunkowość jako potencjalny, ale trudny kierunek rozwoju rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 82 (138), SKwP, Warszawa.
 • Artienwicz N. (2013), Rachunkowość behawioralna jako interdyscyplinarny nurt rachunkowości i społecznych nauk o zachowaniu, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 71 (127), SKwP, Warszawa.
 • Bareja K. (2013), Główne wątki dyskusyjne nad stanem badań naukowych w rachunkowości w Stanach Zjednoczonych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 71 (127), SKwP, Warszawa.
 • Babuśka E.W. (2013), Teoria rachunkowości i jej miejsce w dyscyplinarnej strukturze nauk o kierowaniu organizacjami, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 71 (127), SKwP, Warszawa.
 • Borowiec L. (2013), Rola rachunkowości w raportowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CRS), "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", 129, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Buk H. (2012), Obszary zastosowania kategorii wartości godziwej na dzień przejścia na MSSF, [w:] H. Buk, A. Kostur (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe", 126, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Cieślak M. (2011), Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Clayton M.Ch., Scott D.A., Roth E.A. (2011), Innowacje następny krok. Wykorzystanie teorii innowacji w przewidywaniu zmian na rynku, Studio Emka, Warszawa.
 • Chrostowski A. (2012), Wiedza i refleksja - podejście action research, [w:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Dobija D., Rosolińska A. (2012), Pomiar i wycena zasobów wiedzy, [w:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Foster J.B. (2007), The Financialization of Capitalism, "Monthly Review", 58 (11), s. 1-10.
 • Freeman R.B. (2010), It's financialization!, "International Labour Review", 149 (2).
 • Frendzel M. (2011), Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia stosowania jej w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Froud J., Haslam C., Johal S., Williams K. (2000), Shareholder value and financialisation: consultancy promises, management moves, "Economy and Society", 29 (1).
 • Garstecki D. (2015), Czy rachunkowość społecznej odpowiedzialności zasługuje na miano paradygmatu, [w:] B. Nita (red.), Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 388.
 • Gawrat M. (2013), Wartość w rachunkowości w perspektywie aksjologicznej, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Giedroyć J. (2015), Relewantność informacji sprawozdawczych, [w:] Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk (red.), Rachunkowość - polityka makroekonomiczna, globalizacja, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 390.
 • Gierusz J. (2015), Dylematy harmonizacji rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 82 (138), SKwP, Warszawa.
 • Gierusz J. (2013), Zmiany założeń koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (1998-2010), [w:] A. Karmańska (red.), Nauka rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Gos W. (2015), Nauka rachunkowości - głos w dyskusji, [w:] B. Nita (red.), Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 388.
 • Hardt Ł. (2013), Studia z realistycznej filozofii ekonomii, C.H. Beck, Warszawa.
 • Hasik W. (2015), Koncepcyjne i społeczne determinanty sądów etycznych w rachunkowości w Polsce, [w:] B. Nita (red.), Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 388.
 • Hasik W. (2012), Wartość godziwa a wypłacalność podmiotu gospodarczego, [w:] H. Buk, A. Kostur (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe", 126, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Hausner J. (2014), Globalny kryzys, potrzeba nowej polityki gospodarczej, [w:] E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hońko S. (2012), Ustalanie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych metodą dochodową na przykładzie sprawozdań finansowych Grupy kapitałowej GTC, [w:] H. Buk, A. Kostur (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe", 126, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Jajuga K. (2015), Nauka o finansach - nowe wyzwania metodyczne, [w:] B. Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Jajuga K. (2009), Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie, [w:] K. Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaczmarek-Kurczak P. (2012), Społeczeństwo wiedzy. Rys historyczny, [w:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą, Oficyna Wolters Kluwers Polska, Warszawa.
 • Kamela-Sowińska A. (2015), Obrót gospodarczy jako dobra prawnie chronione przez ustawę o rachunkowości, [w:] Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk (red.), Rachunkowość - polityka makroekonomiczna, globalizacja, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 390.
 • Kaplan R.S., Norton D. (2011), Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki, GWP, Gdańsk.
 • Karmańska A. (2015), Przyczynek do teorii ugruntowanej rozwoju rachunkowości. Analiza przypadku Armenii, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 82 (138), SKwP, Warszawa.
 • Karmańska A. (2013), Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda o rachunkowości - garść ustaleń i refleksji, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 71 (127), SKwP, Warszawa.
 • Karmańska A. (2008), Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Karmańska A. (2004), Wybrane obszary badań w globalnych uwarunkowaniach działalności gospodarczej, [w:] M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska (red.), Polska szkoła rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. Karmańska A., Boroch T. (2013), Kształtowanie kompetencji twórczych, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Karwowski M. (2015), Model biznesu jako nowe wyzwanie sprawozdawczości zewnętrznej, [w:] B. Nita (red.), Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 388.
 • Karwowski M. (2013), Przesłanki integracji sprawozdawczości finansowej i rachunkowości zarządczej, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Klimczak K. (2013), Wartości kulturowe a rachunkowość - przegląd empirycznych weryfikacji teorii subkultury rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 71 (127), SKwP, Warszawa.
 • Klincewicz K. (2012), Systemy i struktury gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy, [w:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Kłosiński K.A. (2015), Racjonalność egzystencjalna - globalne wyzwania, [w:] E. Mączyńska (red.), Modele społeczno-gospodarcze, Kontrowersje i dylematy, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Kołodko G. (2014), Nowy pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, [w:] E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, IX Kon-gres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Kostera M., Śliwa M. (2010), Zarządzanie w XXI wieku, Jakość, twórczość, kultura, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Kozarkiewicz A. (2015), Kreatywność nowe wyzwanie w rachunkowości, [w:] B. Nita (red.), Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 388.
 • Koźmiński A.K. (2008), Koniec świata menedżerów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Krasodomska J. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 82 (138), SKwP, Warszawa.
 • Kwiecień M. (2016), Wartość godziwa - kontrowersje i dylematy, poszukiwanie nowego paradygmatu rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kwiecień M. (2015a), Dylematy rachunkowości jako nauki społecznej, [w:] B. Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Kwiecień M. (2015b), Dylematy współczesnej rachunkowości, [w:] B. Nita (red.), Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 388.
 • Kwiecień M. (2015c), Rachunkowość na skrzydłach XXI wieku, [w:] J. Krasodomska, K. Świetla (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kwiecień M. (2013a), Nowe warunki gospodarowania a wyzwania dla rachunkowości i jej paradygmatów, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kwiecień M. (2013b), Sprawozdanie z odpowiedzialności społecznej a ryzyko działalności gospodarczej, [w:] B. Micherda, M. Andrzejewski (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Kwiecień M. (2012), The fair value dilemmas, [in:] R. Motoryn, E. Nowak (eds), Quantitative Methods in Accounting and Finance, Ukrainian State University of Finance and International Trade, Kiev.
 • Kwiecień M. (2011), Sprawozdawczość finansowa a korporacyjna odpowiedzialność społeczna, [w:] R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Gospodarowanie zasobami informacyjnymi a perspektywy zarządzania kryzysowego, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 • Kwiecień M. (2010a), Modele rachunkowości jako wyraz wpływu ewolucji celów gospodarowania, [w:] A. Adamik, S. Lachiewicz (red.), Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Kwiecień M. (2010b), Rachunkowość a zarządzanie informacją w organizacji gospodarczej, [w:] R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa.
 • Kwiecień M. (2010c), Wiarygodność informacji sprawozdawczej a zarządzanie, [w:] M. Kwieciński (red.), Wyzwania i perspektywy rozwoju zasobami informacyjnymi w warunkach kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa.
 • Kwiecień M. (2007), Rozwój rachunkowości a konwergencja jej koncepcji - praktyki na świecie, [w:] E. Nowak (red.), Paradygmaty rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 • Kwiecień M. (1991), Rachunkowość jako narzędzie zarządzania. System z bazą wiedzy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", Wrocław.
 • Kwiecień M., Iwasieczko B. (2014), Tendencje rozwoju współczesnej rachunkowości, [w:] H. Lelusz, R. Burchart (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn.
 • Kwiecień M., Hasik W. (2011), Accounting in 21st century - the new concepts of unknown theories, [in:] R. Motoryn, E. Nowak (eds), Quantitative Methods in Accounting and Finance, Ukrainian State University of Finance and International Trade, Kiev.
 • Kwiecień M., Hasik W. (2009), Rachunkowość XXI wieku, [w:] E. Okoń-Horodyńska (red.), Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Luty Z. (2013), Rachunkowość jako uniwersalne poznanie, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Luty Z. (2009), Wirtualny wymiar informacji finansowych, [w:] Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, PTE, SKwP, Warszawa.
 • Łada M., Kozakiewicz A. (2013), Teoria legitymizacji w badaniach z zakresu rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 71 (127), SKwP, Warszawa.
 • Łazarowicz E. (2015), Znaczenie i przyszłość zasady ostrożnościowej, [w:] Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk (red.), Rachunkowość - polityka makroekonomiczna, globalizacja, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 390.
 • Mazur A. (2015), Schyłek teorii wartości w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 82 (138), SKwP, Warszawa.
 • Mączyńska E. (2015), Efektywność procedur upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw. Katharsis i nowa szansa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Mączyńska E. (2014), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej - wprowadzenie, [w:] E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Mączyńska E., Pysz P. (2014), Liberalizm, neoliberalizm i ordoliberalizm, [w:] E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Micherda B., Szulc M. (2013), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, [w:] B. Micherda (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Micherda B. (2011), Wstęp, [w:] B. Micherda, M. Andrzejewski (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji życia gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Mielcarek J. (2010), Refleksje nad tworzeniem nowego paradygmatu finansów, [w:] W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 144.
 • Mućko B. (2013), Sprawozdanie finansowe jako model o klasyfikacji informacji w rachunkowości o ryzyku w nim ujawnionych, [w:] B. Micherda, M. Andrzejewski (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Noga M. (2008), Racjonalność gospodarowania a logika monetarystyczno-liberalna we współczesnej ekonomii, [w:] S. Rudolf (red.), Sektor finansowy - dylematy i kierunki rozwoju, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Okoń-Horodyńska E. (2015), Polityka innowacyjności - przerost formy nad treścią, [w:] J. Kotowicz-Jawor, S. Krajewski, E. Okoń-Horodyńska (red.), Determinanty rozwoju Polski. Polityka innowacyjna, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Orhangazi O. (2008), Financialization and the US Economy, Elgar, Northampton, MA.
 • Przesławska G. (2015), Pokryzysowa debata w amerykańskiej ekonomii - wybrane wątki dyskursu, [w:] B. Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Ratajczak M. (2014), Ekonomia i edukacja ekonomiczna w dobie finansyzacji gospodarki, [w:] E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Remlein M. (2015), Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 82 (138), SKwP, Warszawa.
 • Rossman P., Greenfield G. (2006), Financialisation, "Education Ouvrière", 1.
 • Rozenberg L., Trojczak-Golonka P. (2009), Możliwość wykorzystania automatycznej oceny kondycji przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce, [w:] E. Okoń-Horodyńska (red.), Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Rydz A. (2012), Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą, [w:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą, Oficyna a Wolters Kluwers business, Warszawa.
 • Smejda M. (2015), Teoretyczne kontrowersje wokół przedmiotu rachunkowości, [w:] B. Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Smejda M. (2009), Teoretyczne koncepcje pomiaru zysku w rachunkowości, [w:] E. Okoń-Horodyńska (red.), Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Solarz J.K. (2015), Metoda porównawcza w dyscyplinie nauki ekonomii, [w:] B. Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania współczesności, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Stępień K. (2013), Społeczna odpowiedzialność rachunkowości, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Stiglitz J.E. (2010), Jazda bez trzymanki. Ameryka, wolne rynki i tonięcie gospodarki światowej, PTE, Warszawa. Szczepankiewicz E.I. (2013), Możliwość wykorzystania teorii ugruntowanej w badaniach naukowych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 71 (127), SKwP, Warszawa.
 • Szychta A. (2015), Pozytywna teoria rachunkowości jako koncepcja głównego nurtu badawczego, [w:] B. Nita (red.), Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 388.
 • Szychta A. (2013), Podejście do badań naukowych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 71 (127), SKwP, Warszawa.
 • Szychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Szymański K.G. (1984), Kształtowanie się poglądów na ogólną teorię rachunkowości w aspekcie jej struktury logicznej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", 7, SKwP, Warszawa.
 • Tidd J., Bessant J. (2008), Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Turzyński M. (2013), Filozofia władzy Michela Foucaulta a badania nad historią rachunkowości: przykład umów o używanie aktywów w XVIII-XIX wieku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 71 (127), SKwP, Warszawa.
 • Wędzki D. (2013), Użyteczność w teorii sprawozdania finansowego, [w:] A. Karmańska (red.), Nauka rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Polski sondaż środowiskowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Wilkin J. (2015), Ekonomia wolności i ekonomia zniewolenia. Kiedy ekonomia sprzyja poszerzeniu ludzkiej wolności, a kiedy ją ogranicza?, [w:] E. Mączyńska (red.), Modele społeczno-gospodarcze. Kontrowersje i dylematy, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Wojtyna A. (2014), Czy kryzys w teorii ekonomii jest głębszy niż w gospodarce, [w:] E. Mączyńska (red.), Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa.
 • Żemigała M. (2007), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435588

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.