PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 87 | nr 143 | 105--116
Tytuł artykułu

Ujawnianie informacji o wartości ekonomicznej operacyjnych aktywów trwałych w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Disclosure of Economic Value of Operating Fixed Assets in Financial Statements of Polish Public Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza stosowanych w jednostkach sprawozdawczych zasad identyfikacji, pomiaru i ujmowania utraty wartości operacyjnych aktywów trwałych, w tym definiowania i pomiaru ich wartości ekonomicznej oraz jej determinant, a także jakości odnośnych informacji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych za rok 2014. Aby zrealizować ten cel, autorzy przeprowadzili analizę ujawnień dokonywanych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wchodzące w skład indeksu WIG 20 i sWIG 80. Przedmiotem badania były ujawnienia dotyczące determinant oszacowania wartości ekonomicznej operacyjnych aktywów trwałych na potrzeby przeprowadzenia testu na utratę ich wartości zgodnie z postanowieniami MSR nr 36. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper is analysis of the methods of identifying, measuring and recognizing the operating fixed assets impairment, alongside with defining and measurement of operating fixed assets economic value and its determinants as well as the quality of this information disclosed in financial statements as of 2014. The research was conducted on the basis of annual financial statements of companies listed on Warsaw Stock Exchange that are included in stock indices WIG 20 and sWIG 80. The research was focused on disclosures of determinants used by companies to estimate the economic value of operating fixed assets for the purposes of impairment test performed according to IAS 36. (original abstract)
Rocznik
Tom
87
Numer
Strony
105--116
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Amiraslani H., Iatrids G.E., Pope P.F. (2013), Accounting for Asset Impairment: a Test for IFRS Compliance Across Europe, A Research Report by the Centre for Financial Analysis and Reporting Research, Cass Business School, London, March.
 • Andrews R. (2006), Impairment of Assets: Measurement Without Disclosure?, Research Report no. 92, The Association of Chartered Certified Accountants, London.
 • Bartov E., Lindahl F., Ricks W. (1998), Stock price behaviour around announcements of write-offs, "Review of Accounting Studies", 3 (4).
 • Copeland T., Koller T., Murrin J. (2010), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, Wiley.
 • Cotter, J., Stokes, D., Wyatt, A. (1998), An analysis of factors influencing asset write-downs, "Accounting and Finance", 38, s. 157-179.
 • Damodaran A. (2006), Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance, 2nd edition, Wiley Finance.
 • Dotkuś W. (2011), Pomiar historyczny i prospektywny w świetle zasady wiernego obrazu, "Nauki o Finansach", 2 (7), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 166-170.
 • Duda J., Wolak-Tuzimek A. (2009), Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2008, "Ekonomia Menedżerska", 6, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
 • Dudycz T. (2002), Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Easton P., Eddey P., Harris T. (1993), An investigation of revaluations of tangible long-lived assets, "Journal of Accounting Research", 31, s. 1-38.
 • Elliott J., Hanna J. (1996), Repeated accounting write-offs and the information content of earnings, "Journal of Accounting Research", 34, s. 135-155.
 • Francis J., Hanna J., Vincent L. (1996), Causes and effects of discretionary asset write-offs, "Journal of Accounting Research", 34, s. 91-119.
 • Frendzel M. (2012), Koncepcyjne przesłanki stosowania wartości godziwej w kontekście podejścia bilansowego, [w:] H. Buk, A. Kostur (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Frendzel M. (2011a), Wartość dla biznesu i wartość godziwa jako alternatywne koncepcje wyceny dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 249, s. 151-173.
 • Frendzel M. (2011b), Aktywowanie wewnętrznie wytworzonych zasobów niematerialnych w wartości innych aktywów - zagadnienia dyskusyjne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 190.
 • Gierusz J. (2011), Koszt historyczny czy wartość godziwa - dylematy wyceny w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 62 (118), SKwP, Warszawa.
 • Gill S., Gore R., Rees L. (1996), An investigation of asset write-downs and concurrent abnormal accruals, "Journal of Accounting Research", 34, s. 157-170.
 • Gmytrasiewicz M. (2009), Dyskusyjne metody ustalania i prezentacji wartości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 53 (109), SKwP, Warszawa.
 • Grabiński K. (2011), Szacowanie wartości aktywów trwałych w teorii rachunkowości i praktyce polskich spółek giełdowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Haka S.F. (2007), A review of the literature on capital budgeting and investment appraisal: past, present, and future musings, [in:] C.S. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields (eds), Handbook of Management Accounting Research, vol. 2, Elsevier, Oxford, s. 697-728.
 • Haka S.F. (1989), Successful firms match capital budgeting procedures with firm characteristics, "Journal of Managerial Issues", 1 (2), Winter, s. 120-132.
 • Hansen H., Huhn W., Legrand O., Steiners D., Vahlenkamp T. (2009), CAPEX Excellence. Optimizing Fixed Asset Investments, Wiley.
 • Heflin F., Warfield T. (1997), Managerial Discretion in Accounting for Asset Write-offs, Working paper, University of Wisconsin-Madison.
 • Jajuga K., Jajuga T. (2012), Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jędrzejczyk M. (2011), Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne, PWE, Warszawa.
 • Kariozen W. (2011), Analiza ewolucji pojęcia wartości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 63 (119), SKwP, Warszawa, s. 107-124.
 • Karmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 • Koller T., Dobbs R., Huyett B. (2011), Value. The Four Cornerstones of Corporate Finance, McKinsey & Company, New Jersey.
 • Koller T., Goedhart M., Wessels D. (2010), Valuation. Measuring and Managing the Value of Companies, McKinsey & Company, New Jersey.
 • Luty Z. (2010), Wirtualny wymiar informacji finansowej, [w:] E. Mączyńska, Z. Messner (red.), Zagrożenia w działalności gospodarczej, PTE, SKwP, Warszawa.
 • Michalak M. (2014), Pomiar i komunikowanie wartości ekonomicznej majątku trwałego w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Łódź.
 • Michalak M. (2010a), Impairment of the non-current operational assets - measurement and disclosures in financial statements of Polish public companies, "Social sciences. Socialiniai Mokslai", 1, Kauno Technologijos Universitetas, s. 34-41.
 • Michalak M. (2010b), Jakość informacji prospektywnych w pomiarze utraty wartości operacyjnych aktywów trwałych, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 275-292.
 • Michalak M. (2008), Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych w sprawozdawczości spółek publicznych - badanie pilotażowe, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 42 (98), SKwP, Warszawa.
 • Michalski M. (2001), Zarządzanie przez wartość - firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG-Press, Warszawa.
 • Nahotko S. (1998), Współczesne metody wyceny przedsiębiorstw, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Nita B. (2007), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Piosik A. (2010), Determinanty przeprowadzenia odpisów z tytułu utraty wartości firmy za lata 2007-2008 na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Piosik A. Rówińska M. (2011), Utrata wartości aktywów trwałych - analiza determinantów dokonywania odpisów przez spółki notowane na GPW w Warszawie w latach 2007-2009, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 62 (118), SKwP, Warszawa.
 • Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa.
 • Riedl E. J. (2004), An examination of long-lived asset impairments, "The Accounting Review", 79 (3), s. 823-852.
 • Rogowski W. (2008), Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków.
 • Rówińska M., Zadora K. (2012), Rachunkowość w wartości godziwej a zasady rachunkowości, [w:] H. Buk, A. Kostur (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Strong J., Meyer J. (1987), Asset write-downs: managerial incentives and security returns, "Journal of Finance", July, s. 643-661.
 • Walińska E. (2004), Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Walińska E., Kaczmarczyk I. (2006), Jak wdrażamy MSR w polskich spółkach publicznych - analiza rozwiązań w obszarze środków trwałych przyjętych przez "złote spółki" w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za 2004 rok, "Monitor Rachunkowości i Finansów", 9.
 • Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Zucca L., Campbell D. (1992), A closer look at discretionary write-downs of impaired assets, "Accounting Horizons", September, s. 30-41.
 • AASB 136 (2009), Impairment of Assets, Australian Accounting Standards Board.
 • MSR nr 36 Utrata wartości aktywów (2012), Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
 • KSR nr 4 Utrata wartości aktywów, Dz. Urz. Ministra Finansów 2007, nr 8, poz. 46.
 • SFAS 144 Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets (2011), FASB.
 • SFAS 121 Accounting for the Impairment of Long-Lived Assets and for Long-Lived Assets to Be Disposed Of (1995), FASB.
 • FRS 11 Impairment of Fixed Assets and Goodwill (1998), FRC.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435592

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.