PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 76 Aksjologiczne, medyczne i prawne aspekty legalizacji narkotyków miękkich | 35--52
Tytuł artykułu

Problem legalizacji narkotyków miękkich w Polsce na tle regulacji prawnych przyjętych w Republice Czeskiej oraz w Królestwie Niderlandów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Issue of Legalizing Soft Drugs in Poland Against the Legal Regulations Adopted in the Czech Republic and in the Netherlands
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie unormowań prawnych odnoszących się do problematyki legalizacji oraz dostępności narkotyków miękkich w Polsce. W oparciu o regulacje prawa międzynarodowego, a także najważniejsze akty prawa wewnątrzwspólnotowego wskazuje się na zasadnicze przyczyny, dla których depenalizacja zachowań polegających na posiadaniu bądź też wytwarzaniu tzw. soft drugs nie jest obecnie możliwa. Zestawienie przepisów karnych polskiej ustawy narkotykowej pozwala wytyczać pożądane kierunki zmian w polskim modelu prohibicyjnym. W tym kontekście autor prezentuje podstawowe założenia polityk antynarkotykowych przyjętych w Republice Czeskiej oraz w Królestwie Niderlandów, jako państw o mniej restrykcyjnym (radykalnym) podejściu do kwestii posiadania narkotyków. Podjęte rozważania pozwalają ostatecznie na sformułowanie odpowiedzi na pytanie: Czy zasadne jest zalegalizowanie chociażby tzw. "narkotyków miękkich", czy też należy pozostawić obowiązujące unormowania prawne bez zmian, karząc zawsze i za każdy przejaw posiadania narkotyków i to bez względu na ich rodzaj? (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this publication is to bring closer legal regulations referring to issues of legalization and availability of soft drugs in Poland. Basing on regulations of the international law as well as on the most important acts of the intra-Community law fundamental reasons are indicated for which depenalization of behaviours such as the possession or production of the so-called soft drugs is not at present possible. Comparing regulations of penalties of the Polish drug act allows setting necessary guidelines for changes to the Polish prohibition model. In this context the author is presenting fundamental assumptions of the anti-drug policies adopted in the Netherlands and Czech Republic as the states with a less restrictive (radical) approach to the issue of drug possession. The considerations undertaken allow finally formulating an answer to a question: Is it reasonable to legalize at least the so-called 'soft drugs' or should the binding legal regulations be maintained without changes, punishing always and for every manifestation of drug possession and irrespectively of a type of drugs? (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Gaberle, Andrzej, M. Ostrowska 1985. "Prawo karne wobec narkomanii. Uwagi na tle Ustawy z dnia 31.01.1985 r." Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny.
 • Krajewski, Krzysztof. 2001. Sens i bezsens prohibicji. Prawo karne wobec narkotyków i narkomanii. Kraków: Zakamycze.
 • Orzeszkowa, Eliza. 1984. Nad Niemnem. Warszawa: Czytelnik.
 • Redo, Sławomir. 1979. Narkomania. Aspekty prawne i kryminologiczne. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • http://www.wiadomosci24.pl/artykul/marihuana_lecznicza_na_nowotwory_i_stwardnienie_rozsiane_bedzie_rewolucja_w_polskiej_medycynie_297737.html
 • http://opioids.com/heroin/heroinhistory.html
 • http://www.parentscontreladrogue.com/marihuana.htm
 • http://www.cesar.umd.edu/cesar/drugs/amphetamines.pdf
 • http://narkotyki.org/narkotyki/lsd/
 • http://narkotyki.org/narkotyki/kokaina/
 • http://www.parpa.pl/index.php/analizy-badania-raporty/statystyki
 • http://www.menshealth.pl/zdrowie/Marihuana-co-w-trawie-piszczy,3638,1
 • http://www.unic.un.org.pl/incb/index.php
 • http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_drugs/c22569_en.htm
 • http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_drugs/jl0019_en.htm
 • http://www.amsterdam.info/coffeeshops/mellow_yellow/
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wietpas
 • www.rijksoverheid.nl
 • http://www.drogy-info.cz/
 • http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/pobuchac-czechach
 • http://www.policie.cz/
 • http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/cz
 • Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzona w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz. U. 95.15.69).
 • Jednolita konwencja o środkach odurzających z 1961 roku, sporządzona w Nowym Jorku dnia 30 marca 1961 r. z późn. zm. (Dz. U. 66.45.277).
 • Konwencja o substancjach psychotropowych z 1971 roku, sporządzona w Wiedniu dnia 21 lutego 1971 r. z późn. zm. (Dz. U. 76.31.180).
 • Zalecenia Rady 2003/488/WE z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie zapobiegania i ograniczania szkód zdrowotnych związanych z uzależnieniem od narkotyków (Dz. U. L165 z 03.07.2003).
 • Komunikat Komisji z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie zwalczania HIV/AIDS w Unii Europejskiej i państwach z nią sąsiadujących w latach 2006-2009 (COM(2005)0654).
 • Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. UE nr L 239 z 22.09.2000, s. 19).
 • Układ z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (Dz. Urz. UE nr L 239 z dnia 22.09.2000, s. 13).
 • Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z późn. zm. - tekst jednolity (Dz. U. 2005, Nr 179, poz. 1485).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435620

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.