PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 7-8 | 5--17
Tytuł artykułu

Podstawy prawne organizacji samorządu województwa : stan dzisiejszy i propozycje de lege ferenda

Autorzy
Warianty tytułu
Legal Grounds for the Organization of the Voivodship Self-Government : Current Position and de lege ferenda Proposals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konieczność dokonania istotnych zmian w metodologii tworzenia podstaw prawnych organizacji samorządu województwa można traktować jako powszechnie akceptowany pogląd. Ustawodawca powinien poszerzyć zakres zadań i kompetencji samorządu województwa, a towarzyszyć temu powinno zwiększenie roli demokracji bezpośredniej w jego strukturze oraz wzmocnienie roli radnych wybranych do sejmiku województwa. Powyższe postulaty reformatorskie nie mają gotowego wzorca normatywnego, gdyż Europejska Karta Samorządu Regionalnego nadal nie jest obowiązującym prawem. Polski prawodawca powinien radykalnie się samoograniczyć, tak aby na plan pierwszy wysunąć statut każdego samorządu województwa. Taki postulat jest aktualny zarówno w odniesieniu do samorządu województwa, jak i samorządu gminnego oraz powiatowego. W konsekwencji przyszły "kodeks ustroju samorządu terytorialnego" powinien poszerzyć zakres regulacji statutowej, zwiększając znaczenie statutów gmin, powiatów i województw w systemie źródeł powszechnego prawa administracyjnego. Taka zmiana należy do zestawu zmian prawnych, koniecznych dla dokończenia decentralizowania władzy publicznej w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The need to make changes in the methodology of creating legal grounds for the organization of the voivodship self-government can be considered a commonly accepted view. The law-makers should broaden the range of tasks and powers of the voivodship self-government and this should be accompanied by the increasing importance of direct democracy in its structure and the strengthening of the role of councillors elected to the voivodship council. These reformist postulates do not have a ready normative example, because the European Charter of Regional Self-Government is still not the applicable law. The Polish law-makers should dramatically restrict themselves so that the statutes of each voivodship self-government move to the forefront. Such a postulate applies both to the voivodship self-government, as well as to the municipal and the county self-government. Consequently, the future "code of the regime of territorial self-government" should broaden the scope of statutory regulation, increasing the significance of the statutes of municipalities, counties and voivodships in the system of sources of the general administrative law. Such a change is a part of the set of legal changes required to complete the decentralization of public authority in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Bibliografia
 • A. Dąmbska, Referenda na celowniku Komisji Wspólnej, "Wspólnota" 2015/10.
 • A. Dąmbska, Samodzielne i scalone wewnętrznie jednostki samorządu terytorialnego, "Wspólnota" 2014/7, s. 53-55.
 • A. Dąmbska, Wyzwania na nową kadencję, "Wspólnota" 2014/25-26, s. 44-46.
 • A. Dzięgiel-Matras, Udostępnianie informacji z zakresu podatków lokalnych radnym gminy, "Wspólnota" 2013/22, s. 42-44.
 • A. Konopelko, Demokracja partycypacyjna w samorządzie lokalnym, "Samorząd Terytorialny" 2011/12, s. 86-94.
 • A. Malinowska, Współpraca zagraniczna samorządu województwa - zagadnienia wybrane, "Przegląd Prawa Publicznego" 2012/7-8, s. 136 i n.
 • A. Szewc, Kodyfikacja samorządu budzi wiele kontrowersji, "Wspólnota" 2014/2, s. 30-33.
 • A. Szewc, Legalność uchwał organów gminy (wybrane zagadnienia), "Samorząd Terytorialny" 1998/6, s. 7-8.
 • A. Wierzbica, Referendum i wybory oraz zarządzenia i uchwały jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2014.
 • B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014.
 • C. Kociński, Normy domniemania w prawie samorządu terytorialnego cz. I, "Samorząd Terytorialny" 2007/4, s. 17.
 • D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Warszawa 2003, s. 157.
 • D. Fleszer, Zakres jawności działania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2010/4, s. 34.
 • E. Kornberger-Sokołowskiej, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2001, s. 14.
 • H. Izdebski, Domniemanie zadań samorządu terytorialnego i domniemanie zadań gminy w obrębie samorządu terytorialnego - klauzule generalne dotyczące zadań samorządu, "Samorząd Terytorialny" 2015/1-2, s. 72-73.
 • H. Zięba-Załucka, Demokracja w samorządach (uwagi na marginesie niezrealizowanego projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w funkcjonowaniu samorządu, "Przegląd Prawa Publicznego" 2013/3, s. 69-78.
 • I. Andruszkiewicz, Radny to petent w urzędzie, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2007/1, s. 31-33.
 • I. Lipowicz, Odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1990-1998 - perspektywa administracyjna. Naprawa transformacji ustrojowej, "Samorząd Terytorialny" 2015/3, s. 10.
 • I. Skrzydło-Niżnik, Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007, s. 378-379.
 • I. Wróblewska, Wysłuchanie publiczne w Polsce. Analiza rozwiązań normatywnych na tle praktyki ich stosowania, "Przegląd Sejmowy" 2012/3.
 • J. Goździewicz-Biechońska, Partycypacja społeczna w tworzeniu prawa na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Samorząd Terytorialny" 2008/7-8, s. 32-42.
 • J. Lemańska, Koncepcja samorządu województwa na tle porównawczym, Kraków 2006, s. 22-25.
 • J. Regulski, Trzy pytania, rozmawiała Aleksandra Wzorek, "Wspólnota" 2011/4, s. 3.
 • J. Rulewski, D. Wąsik, Czy potrzebny jest rzecznik praw mieszkańców, "Wspólnota" 2014/22, s. 26-27.
 • J. Zimmermann, Opinia prawna nt projektu ustawy Przepisy ogólne prawa administracyjnego, "Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych" 2010/2.
 • K. Bandarzewski, Wieloszczeblowość samorządu terytorialnego i jego komplementarność w ujęciu Konstytucji, ustawodawstwa i orzecznictwa, w: P. Sarnecki (red.), Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, Warszawa 2005, s. 114.
 • K. Frieske, Polowanie na jednorożca: demokratyczna administracja publiczna?, "Samorząd Terytorialny" 2014/1-2, s. 5-12.
 • K. Sawicka, Założenia reformy finansów samorządowych i ich realizacja w ustawie o finansach publicznych, "Finanse Komunalne" 2012/1-2, s. 20-33.
 • K. Wlaźlak, Europejska Karta Samorządu Regionalnego, w: Encyklopedia samorządu terytorialnego dla każdego, Warszawa 2010, s. 46-47.
 • K. Ziemski, M. Kielbus, O potrzebie kodyfikacji prawa samorządowego, "Wspólnota" 2015/5, s. 64-69.
 • K. Ziemski, M. Kiełbus, O potrzebie powołania komisji kodyfikacyjnej prawa samorządowego, "Wspólnota" 2013/21, s. 24-26.
 • L. Kieres, Europejska Karta Samorządu Lokalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2015/3, s. 80.
 • M. Bożek, Konstytucyjne podstawy partycypacji społecznej i formy jej realizacji w samorządzie terytorialnym, "Przegląd Sejmowy" 2012/5.
 • M. Kulesza, Niecentralizacja, decentralizacja, centralizacja, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2005/25, s. 48-49.
 • M. Magiera, Straż miejska i gminna w obliczu demokracji partycypacyjnej, "Przegląd Politologiczny" 2015/1, s. 138.
 • M. Sankowska-Baryła, Upoważnienie do kontroli, "Wspólnota" 2012/33-34, s. 56-58.
 • M. Stahl, O projekcie zmian ustrojowych samorządu terytorialnego, "Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka" 2011/4, s. 132-150.
 • M. Stahl, Samorząd terytorialny w orzecznictwie sądowym. Rozbieżności i wątpliwości, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2006/6, s. 20.
 • M. Stahl, Zagadnienia ogólne, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 6, Podmioty administrujące, Warszawa 2011.
 • M. Szewczyk, Miejsce aktów określających ustrój jednostek samorządu terytorialnego w strukturze źródeł prawa administracyjnego, w: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa prof. dr. hab. J. Filipka, Kraków 2001, s. 709-711.
 • M. Turek, Partycypacyjny wymiar rozwoju w Perspektywie 2014-2020, "Wspólnota" 2015/18, s. 8-9.
 • M. Young, Down with meritocracy: The man who coined the word four decades ago wishes Tony Blair would stop using it, "The Guardian" z 29.06.2001 r.
 • P. Antkowiak, The decentralization of public authoarity as a result of the political changes in Poland, "Przegląd Politologiczny" 2015/2, s. 161-169.
 • P. Chmielnicki, Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce. Zagadnienia ustrojowoprawne, Warszawa 2005, s. 145-149 i 313-314.
 • P. Dobosz, Struktura organizacyjna jednostek samorządu terytorialnego - założenia konstytucyjne i ich realizacja, w: P. Sarnecki (red.), Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, Warszawa 2005, s. 156 i n.
 • P. Machalski, Europa samorządna. Samorząd terytorialny w wybranych państwach Unii Europejskiej, Toruń 2015, s. 36-37.
 • P. Matczak, K. Mączka, M. Milewicz, E-partycypacja: zastosowania sondażu internetowego jako narzędzia partycypacyjnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2015/1, s. 239-256.
 • P. Mijal, Uprawnienia kontrolne radnych, "Wspólnota" 2007/7, s. 46-47.
 • P. Uziębło, Demokracja partycypacyjna, Gdańsk 2009, s. 175.
 • R. Gawłowski, Zmiana zasadniczego podziału terytorialnego kraju wstrzymana, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2016/3, s. 7.
 • R. Machaj, Samorządowe wysłuchanie publiczne jako element procesu uchwałodawczego, "Samorząd Terytorialny" 2014/7-8, s. 161-170.
 • R. Sura, Partycypacja społeczna fundamentem dobrej administracji (wybrane aspekty prawno-aksjologiczne), "Samorząd Terytorialny" 2015/10, s. 13.
 • R. Szczepaniak, Ład korporacyjny w gminach, "Studia Prawa Publicznego" 2014/2, s. 41-65.
 • S. Gajewski, A. Jakubowski, Instytucja interpelacji w jednostkach samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2012/7-8, s. 94-105.
 • T. Ciechanowski, Radny płaci za informację, "Wspólnota" 2013/3, s. 46-47.
 • T. Dębowska-Romanowska, Dylematy przekształceń ustroju finansów lokalnych, "Finanse Komunalne" 2014/1-2, s. 7-8.
 • T. Kuczyński, Glosa do uchwały NSA z 5 grudnia 2011 r., I OPS 4/11, OSP 2012/6, s. 58.
 • T. Masłyk, Obywatel w państwie. Normatywna autonomia i roszczeniowy pragmatyzm, "Przegląd Socjologiczny" 2013/4, s. 90.
 • T. Szewc, Projektowany status samorządu regionalnego w prawie międzynarodowym, "Samorząd Terytorialny" 2006/7-8, s. 18-26.
 • W. Jakson, Absolutorium w jednostkach samorządu terytorialnego - postulaty de lege ferenda, "Zeszyty Naukowe WSEI. Administracja" 2012/1.
 • W. Kisiel, Legitymacja jednostki do zaskarżania uchwał samorządowych (w orzecznictwie sądów administracyjnych), "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2009/4, s. 13 i n.
 • W. Kisiel, Ograniczone prawo do kontroli indywidualnej i prawo radnego do informacji o pracy organów rady, w: K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel (red.), Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006, s. 211-213.
 • W. Kisiel, Prawo o ustroju samorządu terytorialnego: założenia gruntownej reformy, w: P. Kopyciński (red.), Sprawne państwo. Propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, t. 1, Kraków 2015, s. 14 i n.
 • W. Kisiel, Samodzielność organizacyjna jednostki samorządu lokalnego: założenia teoretyczne i proponowane przepisy, w: M. Ćwiklicki (red.), Sprawne państwo. Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, Kraków 2015.
 • W. Łączkowski, Granice prawa, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2015/4, s. 9-10.
 • Z. Czarnik, J. Posłuszny, L. Żukowski (red.), Internacjonalizacja administracji publicznej, Warszawa 2015.
 • Z. Laskowski, Wybór komisji w radzie, "Wspólnota" 2014/25-26, s. 52-55.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435684

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.