PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 426 Taksonomia 26. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 194--205
Tytuł artykułu

Pomiar wykluczenia cyfrowego - zagrożenia dla pokolenia Y

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Measurement of The Digital Divide - Risks for Generation Y
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badania było zdefiniowanie wykluczenia cyfrowego, wskazanie kra-jów Unii Europejskiej, które są podobnie oceniane w zakresie wykluczenia cyfrowego. Ko-lejnym celem było rozpoznanie różnic w korzystaniu z Internetu przez Pokolenie Y w Pol-sce i w Unii Europejskiej. Zadania, które są zdefiniowane w ramach strategii Europa 2020 w zakresie Europejskiej Agendy Cyfrowej są istotnym czynnikiem, który ukierunkowuje działania na ułatwienie młodym ludziom dostępności Internetu i jak najszerszej gamy pro-duktów i usług z nim związanych. Ograniczenie dostępu wiąże się z wykluczeniem cyfro-wym. Komisja Europejska zdefiniowała miernik umożliwiający porównanie umiejętności posługiwania się i wykorzystania technologii cyfrowych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Stworzono Digital Economy and Society Index - DESI. Jego poziom zmierzono w latach 2014 i 2015(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to define the digital divide, an indication of the EU countries which are similarly evaluated in terms of the digital divide. Another objective was to identify differences in the use of the Internet by the Generation Y in Poland and the European Union. Tasks that are defined in the strategy Europe 2020 with regard to the European Digital Agenda are an important factor that directs efforts to help young people access the Internet and the widest range of products and services related to it. Limit in ac-cess is associated with the digital divide. The European Commission has defined a meas-ure allowing comparison of skills and the use of digital technologies in the European Un-ion - Digital Economy and Society Index - DESI. Its level was measured in the years 2014 and 2015(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Arendt Ł., 2010, Wykluczenie cyfrowe - zagadnienia teoretyczno-empiryczne, [w:] E. Kryńska, Ł. Arendt (red.), Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy, IPISS, Warszawa.
 • Çilan Ç.A., Bolat B.A., Coşkun E., 2009, Analyzing digital divide within and between member and candidate countries of European Union, Government Information Quarterly, vol. 26, s. 98-105.
 • Dewan S., Riggins F., 2005, The digital divide: Current and future research directions, Journal of the Association for Information Systems, vol. 6, no. 12, s. 298-314 337.
 • European Commission, 2010, Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communication from the Commission, COM(2010) 2020, Brussels, 3.3.2010, http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm (27.09.2013).
 • European Commission, 2015, The Digital Economy and Society Index (DESI). Metodological note, Brussels.
 • EUROPE 2020, http://ec.europa.eu/europe2020 (8.09.2015).
 • Gawrysiak P., 2008, Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Helbich A., 2002, Poziom życia, [w:] Z. Pisz (red.), Zadania społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 47-78.
 • ITU and UNESCO, 2015, The State of Broadband 2015: Broadband as a Foundation for Sustainable Development a Report by the Broadband Commission for Digital Development, Geneva.
 • James J., 2012, The ICT Development Index and the digital divide: How are they related?, Techno-logical Forecasting & Social Change, vol. 79, s. 587-594, doi:10.1016/j.techfore.2011.08.010.
 • Kurowska A., 2011, Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Difin, Warszawa.
 • Kyriakidou V., Michalakelis C., Sphicopoulos T., 2011, Digital divide gap convergence in Europe, Technology in Society, vol. 33, s. 265-270, doi:10.1016/j.techsoc.2011.09.001.
 • Ledzińska M., 2012, Młodzi dorośli w dobie globalizacji. Szkice psychologiczne, Difin, Warszawa.
 • Livingstone S., Helsper E.J., 2007, Gradations in digital inclusion: Children, young people and the digital divide, New Media & Society, vol. 9, s. 671-696.
 • Muras M., Ivanov A. (red.), 2006, Wykluczenie i integracja społeczna w Polsce. Ujęcie wskaźnikowe, CeDeWu, Warszawa.
 • Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski (NSIS), 2003, dokument przygotowany przez Zespół Zadaniowy do spraw Reintegracji Społecznej, przewodniczący J. Hausner, Minister Go-spodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, www.mpips.gov.pl/userfiles/File/mps/ NSIS.pdf (10.09.2016).
 • OECD, 2001, Understanding the Digital Divide, https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4719 (3.07.2015).
 • Panek T., 2011, Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności, Oficyna Wydawnicza SGH w War-szawie.
 • Panek T., 2014, Poziom i jakość życia, [w:] T. Panek (red.), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa, s. 117-161.
 • Servon L.J., 2002, Bridging the Digital Divide: Technology, Community and Public Policy, Black-well, Oxford.
 • Stanimir A., 2005, Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wy-dawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Walczak-Duraj D., 2010, Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa.
 • Wątroba W., 2002, Przeobrażenia strukturalne społeczeństwa polskiego po roku 1989, [w:] Z. Pisz (red.), Zadania społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 13-46.
 • Wilczyńska A., 2014, Młodzież wykluczana. Indywidualne i społeczne czynniki zagrożenia wyklucze-niem społecznym, [w:] A. Wilczyńska (red.), Młodzież na biegunach życia społecznego, Wydaw-nictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wilczyńska A., Januszek M., 2014, Włączenie verus wykluczenie młodzieży - wyniki badań, [w:] A. Wilczyńska (red.), Młodzież na biegunach życia społecznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435730

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.