PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 3(40) | 19--38
Tytuł artykułu

Oszacowanie efektów zewnętrznych stosowania wybranych OZE w elektrociepłowni, w kontekście spełniania celów środowiskowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Narastające problemy związane z emisją gazów cieplarnianych, gospodarowaniem zasobami oraz rosnącą ilością wytwarzanych odpadów komunalnych, powodują zaostrzanie przepisów środowiskowych, a te z kolei konieczność poszukiwań nowych rozwiązań. Jednym z największych emitentów CO2 oraz konsumentów zasobu nieodnawialnego, jakim jest węgiel, jest sektor elektrociepłowniczy. Regulacje prawne wymuszają częściowe zastąpienie tego surowca odnawialnymi źródłami energii, uruchamiając bodźcowe instrumenty polityki ochrony środowiska. Analizując jednak dostępne w danym rejonie zasoby (biomasy, odpadów, zasobów kopalnych) oraz generowane efekty zewnętrzne przez energetyczne wykorzystanie tych zasobów, należy zróżnicować systemy wsparcia. Powinny być one adresowane do zasobu, który zapewni bezpieczeństwo energetyczne i w najmniejszym stopniu będzie obciążał środowisko, a więc i społeczeństwo. W artykule przeanalizowano potencjalne energetyczne wykorzystanie wierzby energetycznej uprawianej na dostępnym areale oraz wytwarzane odpady komunalne w województwach dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim i opolskim. Uzyskane wartości efektów zewnętrznych wskazują, że korzyści uzyskane z zastąpienia węgla, odpadami komunalnymi są wielokrotnie wyższe (czasem kilkudziesięciokrotnie) niż z zastąpienia wierzba energetyczną. Dodatkowo jeszcze pozwala na uporanie się z problemem gospodarowania odpadami i uniknięcie wysokich kar za niedostosowanie systemu do wymogów unijnych. Jest to wskazanie dla decydentów, że należy tak kształtować przepisy prawne, aby stworzyć bodźce do dostosowywania sektora elektrociepłowniczego do spalania odpadów komunalnych. Tym samym łatwiej będzie spełnić cele środowiskowe z obszaru emisji CO2 i gospodarki odpadami. (abstrakt oryginalny)
EN
Estimating the effects of external application of selected renewable energy source using in the power plant, in the context of meeting the environmental objectives Increasing problems associated with greenhouse gas emissions, resource management, and increasing the amount of municipal waste generated, causing tightening of environmental regulations, and these in turn need to search for new solutions. One of the biggest CO2 emitters and consumers of non-renewable resource is the CHP sector, which is using the coal. Regulations impose a partial replacement of this material by renewable energy sources by running the stimulus instruments of environmental policy. However, analyzing the available resources in a given area (biomass, waste, fossil resources) and the externalities generated by the energy use of these resources should be differentiated support systems. They should be addressed to the resource that will provide energy security and least shall be covered by the environment and, therefore, society. The article analyzes the potential energy use of willow grown on the premises and available municipal waste produced in the provinces of Lower Silesia, Silesia, Greater Poland, Lesser Poland and Opole. The obtained values of externalities suggest that the benefits derived from the replacement of coal, municipal waste are much higher (sometimes several dozen) than the replacement energy willow. Additionally allows to deal with the problem of the waste management and avoid high penalties for non-compliance of the system to EU requirements. This is an indication for policy-makers, so that should shape the legislation to create incentives to adapt CHP sector for municipal waste incineration. In this way, it will be easier to meet environmental objectives in the area of CO2 emissions and waste management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Kogeneracja S.A.
Bibliografia
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zalesienie gruntów rolnych oraz zalesienie gruntów innych niż rolne. Załącznik nr 15 Metodologia kalkulacji płatności dla działania.
 • Bickel P. Friedrich R., ExternE 05 -Externalities of Energy, Methodology 2005 update, EUR 21951, 2005.
 • Brando M., Cylwik A., Elżanowski F.,. Kucińska A., Kulesa M., Dostosowanie systemu wsparcia dla energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii do zmian zachodzących kosztach wytwarzania energii paliw kopalnych, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, 2009.
 • Dane firmy Kogeneracji S.A., czerwiec 2014.
 • Dane firmy MPO Warszawa, spalarnia na Targówku.
 • Dane firmy MPWiK w Lublinie.
 • Dane Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
 • Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. Dz.Urz. WE L 182 z 16.07.1999, z późn. zm.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. Dz.Urz. WE L 332 z 28.12.2000, s. 91, z późn. zm.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/8/WE z dnia 11 lutego 2004 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. Dz.Urz. UE L 312 z 22.11.2008.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
 • ExternE Homepage. Externalities of Energy. A Research Project of the European Commission, from http://www.externe.info/.
 • Ile tlenu pochłania las? http://www.focus.pl/nauka/zobacz/publikacje/ile-tlenu-produkuje-las/ i Lasy zamiast filtrów http://www.rp.pl/artykul/555992.html.
 • Impacts on Health of emissions from Landfill Sites Documents of the Health Protection Agency July 2011.
 • Główny Urząd Statystyczny Ochrona środowiska 2011, Warszawa 2012.
 • Główny Urząd Statystyczny rocznik demograficzny 2011, Warszawa 2012.
 • Główny Urząd Statystyczny Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 roku, Warszawa 2013.
 • KOBIZE grudzień 2013.
 • Krajowy Rynek Nieruchomości, http://www.krn.pl/.
 • Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 7 grudnia 2010.
 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014, Uchwała Rady Ministrów Nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014".
 • Kudełko M., Koszty zewnętrzne systemów energetycznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Warszawa 2002.
 • Krawczyk P., Szczygieł J., Analiza uwarunkowań stosowania paliwa alternatywnego do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach przedsiębiorstwa ciepłowniczego, Rynek energii 6/2013.
 • Lasiewicz A., Oczyszczająca rola drzew, Program klimatyczny Polskiej Zielonej Sieci 2009.
 • Majtkowski W., Potencjał upraw energetycznych, badania własności i standaryzacji biopaliw stałych, materiały seminaryjne, Europejskie Centrum Energii Odnawialnej, Warszawa 30 czerwca 2003.
 • Molas R. "Pelet z biomasy" Lublin 2005 r.http://www.pl.scanbio.pl/.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. Dz.U. Nr 185, poz. 1243 z 2010.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska, z dnia 13 sierpnia 2013 r. Monitor Polski z dnia 10 września 2013.
 • Pająk T., Odzysk energii z odpadów a pozostałe cele gospodarki odpadami komunalnymi, [w:] Poradnik - odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii, Tarbonus Sp z o.o., Kraków 2008.
 • Pająk T., Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych, [w:] Poradnik - odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii, Tarbonus Sp. z o.o., Kraków 2008.
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Wrocławia na lata 2009-2012.
 • Rowe R., Lang C., Chestnut L., Critical Factors in Computing Externalities for Electricity Resources, Resource and Energy Economics, no 18, Washington, 1996.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. Dz.U. Nr 0, poz. 1229.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04 listopada 2008 r. Dz.U. Nr 206, poz. 1291.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. Dz.U. Nr 260, poz. 2181.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. Dz.U. Nr 95, poz. 558.
 • Sieciechowicz A., Osady ściekowe na plantacji wierzby energetycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 141, Inżynieria środowiska 21, Zielona Góra 2011.
 • Skorek J., Kalina J., Ocena techniczno-ekonomiczna możliwości realizacji projektów energetycznego wykorzystania biomasy w Polsce, Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii, IDWE Warszawa 2009.
 • Sołowiej P., Neugebauer M., Energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego na przykładzie obiektu, [w:] "Inżynieria Rolnicza", Uniwersytet Wamińsko-Mazurski, Olsztyn 6/104 2008.
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r., Dz.U. Nr 122, poz. 695.
 • Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. 2013, poz. 21.
 • Ustawa Prawo energetyczne 2014.
 • Wielgosiński G., Wtórne odpady ze spalania odpadów komunalnych. Bariery i perspektywy ich wykorzystania, Politechnika łódzka, Wydział inżynierii procesowej i ochrony środowiska, https://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_02/c54c6691a1004ecf921596c96aa74987.pdf.
 • Włodarski A., Anatomia szwedzkiego cudu, [w:] "Gazeta Wyborcza", 23.08.2010 r.
 • Woś A., Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych, SGH, Warszawa 1995.
 • Valuation of the external cost and benefits to health and environment of waste management options. Final report for Defra by Enviros Consulting Limited association with EFTEC, December 2004.
 • Załącznik do uchwały nr 157/2010 Rady Ministrów z dnia 29 września 2010 r. Polityka energetyczna Polski do 2030.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435820

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.