PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 7-8 | 39--51
Tytuł artykułu

Sądowa kontrola i ochrona samorządu województwa - ocena istniejącej regulacji i propozycje zmian

Autorzy
Warianty tytułu
Judicial Control and Protection of the Voivodship Self-Government - Assessment of the Existing Regulations and Proposals of Change
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Potencjał, zasoby i infrastruktura, a w ślad za nimi zadania i kompetencje współczesnych województw samorządowych powinny być na takim poziomie, by zapewnić samorządom województw faktyczną pozycję "trzeciej siły" w Polsce, a więc rzeczywistą realizację założonego istnienia wielu ośrodków władzy, posiadających własne, konstytucyjne uprawnienia i działających w imieniu różnych grup mieszkańców mających różne interesy. W tym celu niezbędne są nie tylko zmiany w zakresie samodzielności ustrojowej samorządu województwa, zwiększenia zakresu jego zadań i rozszerzenia dopuszczalnych form działania, ale także korekta zasad stanowienia przez samorząd województwa prawa miejscowego oraz sądowej kontroli i ochrony jego samodzielności. W artykule autorka prezentuje kierunek pożądanych zmian obecnego modelu sądowej kontroli i ochrony samodzielności samorządu województwa oraz zasad stanowienia przez niego prawa miejscowego, a także wskazuje najważniejsze propozycje de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)
EN
The potential, resources and infrastructure, followed by the tasks and competencies of modern voivodship self-governments, should be at such a level as to ensure that voivodship self-governments are actually in the position of the "third power" in Poland and hence the actual implementation of the planned existence of multiple centres of power, having their own constitutional rights and acting on behalf of various groups of residents with different interests. For this purpose, not only are changes required in the systemic independence of the voivodship self-government, with an increase in the scope of its tasks, as well as an extension of the permissible forms of operation, but so is an adjustment of the principles by which the voivodship self-government passes local laws, as well as judicial control and the protection of its independence. In this article, the authoress presents the direction of the desired changes in the current model of judicial control and the protection of the independence of the voivodship self-government, as well as the principles of it passing local laws, while presenting the most important de lege ferenda proposals. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • A. Wiktorowska, Prawne determinanty samodzielności gminy, Warszawa 2008, s. 231.
 • D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2015, s. 271-276.
 • D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2015, s. 279-281.
 • D. Dąbek, Sądowa kontrola prawa miejscowego w świetle projektowanej reformy sądownictwa administracyjnego, w: J. Stelmasiak J. Niczyporuk, S. Fundowicz (red.), Polski model sądownictwa administracyjnego, Lublin 2003, s. 81-104.
 • D. Dąbek, Zastępcze stanowienie przez organy nadzoru samorządowego prawa miejscowego a granice samodzielności samorządu, w: M. Stec, M. Mączyński (red.), Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, Warszawa 2011, s. 105-127.
 • G. Marks, An actor-centred approach to multi-level governance, w: F. Cass (red.), The regional dimension of the European Union, towards a third level in Europe?, Londyn 2001, s. 21 i n.
 • J. Regulski, Polityka regionalna a wielopodmiotowość władz publicznych, w: Podstawy polityki regionalnej. Materiały szkoleniowe: reforma administracji publicznej, Warszawa 1998, s. 4.
 • J. Zimmermann, Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorządem terytorialnym, "Państwo i Prawo" 1991/10, s. 48.
 • K. Bandarzewski, Jednostki samorządu terytorialnego i ich organy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, "Państwo i Prawo" 2010/10, s. 63-64.
 • K. Bandarzewski, Województwo samorządowe i zespolona administracja regionalna. Ocena istniejącej regulacji i propozycje niektórych zmian, "Samorząd Terytorialny" 2016/7-8, s. 30-38.
 • K. Kokocińska, Wybrane formy prowadzenia polityki rozwoju, w: B. Popowska, K. Kokocińska (red.), Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, Poznań 2009, s. 135-179.
 • M. Mączyński, Funkcje (zadania) samorządu województwa na tle funkcji (zadań) samorządu lokalnego i terenowej administracji rządowej, "Samorząd Terytorialny" 2016/7-8, s. 18-29.
 • M. Romańska, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 13 listopada 2012r., I OPS 3/12, OSP 2014/3, s. 367 i n.
 • M. Stahl, Zagadnienia proceduralne sądowej kontroli aktów prawa miejscowego, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2013/3, s. 44 i n.
 • M. Wierzbowski, A. Kraczkowski (red.), ReNEUAL. Model kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
 • S. Malarski, Prawne i administracyjne zagadnienia organizacji regionów oraz współpracy międzyregionalnej i transgranicznej, Opole 2000, s. 10.
 • T. Woś, Status procesowy gminy i jej organów w postępowaniu sądowo-administracyjnym, "Przegląd Prawa Publicznego" 2014/4, s. 71 i n.
 • terytorialnego, Kraków 2015, s. 9-48.
 • W. Kisiel, Legitymacja jednostki do zaskarżania uchwał samorządowych (w orzecznictwie sądów administracyjnych), "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2009/5, s. 39 i n.
 • W. Kisiel, Podstawy prawne organizacji samorządu województwa: stan dzisiejszy i propozycje de lege ferenda, "Samorząd Terytorialny" 2016/7-8, s. 5-17.
 • W. Kisiel, Samodzielność organizacyjna jednostki samorządu lokalnego: założenia teoretyczne i proponowane przepisy, w: M. Ćwiklicki (red.), Sprawne państwo. Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu
 • W. Kisiel, Ustrój wewnętrzny samodzielnej gminy: koncepcja i wybrane propozycje regulacji ustawowych, P. Kopyciński (red.), Sprawne państwo. Propozycje zmian z funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, t. 2, Kraków 2015, s. 10-41.
 • W. Kisiel, w: P. Chmielnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 939.
 • Z. Gilowska, J. Płoskonka, S. Prutis, M. Stec, E. Wysocka, Model ustrojowy województwa (regionu) w unitarnym państwie demokratycznym. Raport końcowy, "Samorząd Terytorialny" 1997/8-9, s. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435882

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.