PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 76 Aksjologiczne, medyczne i prawne aspekty legalizacji narkotyków miękkich | 183--209
Tytuł artykułu

O pojęciu abstrakcyjnego narażenia dobra prawnego. Rozważania z pogranicza dogmatyki i teorii prawa karnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Abstract Exposure of Legal Good to Danger. Considerations between Criminal and Legal Dogmatics and a Theory of Criminal Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na niniejszy tekst składają się rozważania o pojęciu abstrakcyjnego narażenia dobra prawnego, które jest elementem konstrukcji tzw. przestępstw abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo. Są to rozważania interdyscyplinarne, obejmujące filozoficzno-teoretyczno-dogmatyczne konotacje tzw. przedpola naruszenia dobra prawnego. W tym zakresie dokonano krytycznej analizy teorii uzasadniających przestępstwa abstrakcyjnego narażenia i zaproponowano nową koncepcję potencjalnego zagrożenia w ujęciu ontologicznym in conreto czynu. Omówiono naukę o dobru prawnym i zaproponowano model semantyczno-ontologiczny dobra prawnego, jako nowe narzędzie metodologiczne teorii prawa karnego. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper is about a controversy of an abstract danger of legal good, which is an element of a construction of a type of a crime - the so called crime of an abstract exposure to danger. The discussion includes a philosophical-theoretical-dogmatical connotations of a rechtsgutschutz- based prohibited behaviour. In the scope of this a critical analysis has been made concerning theories justifying the crime of an abstract exposure to danger and a new conception of an ontological potential in concreto conduct danger. Moreover, the legal good doctrine (Rechtsgutlehre) has been described and an ontological-semantic model of the legal good has been suggested, which ought to be understood as a new methodological tool or attitude in a theory of criminal law. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Alexy, Robert. 2010. Teoria praw podstawowych. Tłum. B. Kwiatowski, J. Zajadło. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Amelung, Knut. 1972. Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft. Frankfurt am Mein: Athenäum Verlag.
 • Anastasopoulou, Ioanna. 2005. Deliktstypen zum Schutz kollektiver Rechtsgüter. Münchener Universitätsschriften Bd. 196. München: Beck.
 • Brożek, Bartosz. 2012. Normatywność prawa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Chalmers, David. 2010. Constructing the world. Oxford.
 • Churchland, Patricia. 2013. Moralność mózgu. Co neuronauka mówi o moralności. Tłum. Natalia Marek, Mateusz Hohol. Kraków: Copernicus Center Press.
 • De̜bski, Ryszard. 1995. Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Dębski, Ryszard. 1999. ,,Karalność usiłowania nieudolnego". RPEiS LXI: 101-117.
 • Duff, R. A. 2005. "Theorizing Criminal Law: A 25th Anniversary Essay". Oxford Journal of Legal Studies 25 (3): 353-367. doi:10.1093/ojls/gqi018.
 • Filipczak, Mateusz. 2016. ,,Uwagi do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17.07.2014 r. (SK 35/12) z perspektywy nauki o dobru prawnym i filozofii polityki prawa". Przegląd Sądowy 2: 83-101.
 • Gizbert-Studnicki, Tomasz. 2013. "Pozytywistyczny park jurajski". Forum Prawnicze 1: 19-28.
 • Giezek, Jacek. 2002. "Narażenie na niebezpieczeństwo oraz jego znaczenie w konstrukcji czynu zabronionego". Przegląd Prawa i Administracji L: 113-134.
 • Giezek, Jacek, 2013. Świadomość sprawcy czynu zabronionego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Giezek, Jacek, Piotr Kardas. 2002. "Sporne problemy przestępstwa działanie na szkodę spółki na tle aktualnych wymagań teorii i praktyki". Palestra 9-10: 7-26.
 • Graul, Eva. 1991. Abstrakte Gefährdungsdelikte und Präsumptionen im Strafrecht. Berlin.
 • Greco, Luis. 2011. "Gibt es Kriterien zur Postulierung eines kollektiven Rechtsguts?". W Festschrift für Claus Roxin zum 80. Geburtstag am 15. Mai 2011: Strafrecht als Scientia Universalis. Ed. Heinrich Jäger Schünemann. Walter de Gruyter.
 • Grobler, Adam. 2006. Metodologia nauk. Kraków: Wydawnictwo Aureus; Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 • Gruszecka, Dagmara. 2012. Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia: Analiza karnistyczna. Warszawa.
 • Hefendehl, Roland. 2002. "Die Materialiesierung von Rechtsgut und Deliktsstruktur". Goltdammerʼs Archiv für Strafrecht: 21-28.
 • Hefendehl, Roland. 2002. Kollektive Rechtgüter im Strafrecht. Köln-Berlin-Bonn-München: Verlag KC.
 • Hohol, Mateusz. 2013. Wyjaśnić umysł. Struktura teorii neurokognitywnych. Kraków: Księgarnia XLM.pl.
 • Hoyer, Andreas. 1987. Die Eignungsdelikte. Strafrechtliche Abhandlungen n.F., Bd. 61. Berlin: Duncker & Humblot.
 • Hryniewicz, Elżbieta. 2012. Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych. Warszawa: C.H. Beck.
 • Jakobs, Günther. 1985. "Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutverletzung". Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 97: 751-785.
 • Kardas, Piotr. 2011. Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym: Analiza teoretyczna. Monografie Lex. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Kardas, Piotr. 2013. "Zasada prawdy materialnej w perspektywie korespondencyjnej, koherencyjnej, pragmatycznej i konsensualnej teorii prawdy (kilka uwag na tle propozycji nowego ujęcia przepisów dotyczących postępowania dowodowego przed sądem pierwszej instancji oraz postępowania dowodowego w toku postępowania przygotowawczego). W Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym. Red. Piotr Wiliński. Warszawa: Wolters Kluwer business.
 • Kaufmann, Armin 1971. "Tatbestandsmäßigkeit und Verursachung im Contergan-Verfahren: Folgerungen für das geltende Recht und für die Gesetzgebung". Juristenzeitung 26 (18): 569-576.
 • Kaufmann, Armin 1982. Analogie und Nature der Sache. Heidelberg.
 • Kindhäuser, Urs. 1989. Gefährdung als Straftat. Rechtstheoretische Untersuchungen zur Dogmatik der abstrakten und konkreten Gefährdungsdelikte. Frankfurt am Main.
 • Koons, Robert 2014. "Defeasible Reasoning", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), Eds. Edward N. Zalta. http://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/reasoning-defeasible/.
 • Kulesza, Jan 2014. "Zarys teorii kryminalizacji". Prokuratura i Prawo 11-12: 87-111.
 • Lakoff, George. 2011. Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne: Co kategorie mówią nam o umyśle. Tłum. Elżbieta Tabakowska, Magdalena Buchta, Agnieszka Kotarba, Anna Skucińska. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 • Liszt, Franz. 1900. Lehrbuch des deutschen Strafrechts. Berlin.
 • Mendonca, Daniel. 1998. "Presumptions". Ratio Juris 11 (4): 399-412. doi:10.1111/1467-9337.00098.
 • Morawski, Lech. 1981. Domniemania a dowody prawnicze. Rozprawy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Morawski, Lech. 1994. "Spór o pojęcie państwa prawnego". Państwo i Prawo 4: 3-13.
 • Morawski, Lech. 2014. "Państwo prawa, filozofia publiczna i odpowiedzialność moralna naukowców". Archiwum Filozofii Prawa i Polityki Społecznej 2: 85-94.
 • Morawski, Lech 2015. "Filozofia publiczna i zobowiązania moralne". Prawo i Więź 10: 17-31.
 • Roxin, Claus. 2006. W Einfuhrung in das Strafrecht und Strafprozessrecht. Eds. Claus Roxin, Gunther Arzt, Klaus Tiedemann. 11-14.
 • Schröder, Horst. 1967. "Abstrakt-konkrete Gefährdungsdelikte?". Juristenzeitung: 522-525.
 • Schröder, Horst. 1969. "Die Gefährdungsdelikte im Strafrecht". Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 81: 7-28.
 • Searle, John. 1999. Umysł na nowo odkryty. Warszawa: PIW.
 • Simester, Andrew P., von Hirsh Andreas. 2011. Crimes, Harms and Wrongdoing. On the principles of criminalization. Oxford: Hart Publishing.
 • Spotowski, Andrzej. 1990. Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym. Warszawa.
 • Stelmach, Jerzy. 2012. "Pozytywistyczne mity metody prawniczej". Forum Prawnicze 3: 7-14.
 • Stróżewski, Władysław. 2004. Ontologia. Kraków: "Aureus"; Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak".
 • Swoboda, Sabine. 2010. "Die Lehre vom Rechtsgut und ihre Alternativen". Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 122: 24-50.
 • Tomasello, Michael. 2013. Historia naturalna ludzkiego myślenia. Tłum. B. Kucharzyk, R. Ociepa. Kraków.
 • Tuleja, Piotr. 2003. Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności. Kraków.
 • Welz, Hans. 1939. "Studien zum System des Strafrechts". Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 58: 491-566.
 • Wohlers, Wolfgang. 2000. Deliktstypen des Präventionsstrafrechts - zur Dogmatik "moderner" Gefährdungsdelikte. Berlin.
 • Wohlers, Wolfgang. 2002. Rechtsgutstheorie und Deliktsstruktur. Goltdammerʼs Archiv für Strafrecht: 15-20.
 • Wojtczak, Sylwia. 2013. "Wiele pytań o normatywność prawa. Artykuł polemiczno-recenzyjny książki Bartosza Brożka Normatywność prawa". Archiwum Filozofii Prawa i Polityki Społecznej 2: 85-97.
 • Wolniewicz, Bogusław. 1985. Ontologia sytuacji. Warszawa.
 • Zalewska, Monika. 2014. "Problem zarachowania w normatywizmie Hansa Kelsena". Jurisprudencja.
 • Zieliński, Maciej, Marek Zirk-Sadowski. 2011. "Klaryfikacyjność i derywacyjność w integrowaniu polskich teorii wykładni prawa". Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2: 99-111.
 • Zirk-Sadowski, Marek. 2002. "Uczestniczenie prawników w kulturze". Państwo i Prawo 9: 3-15.
 • Zoll, Andrzej. 2011. W Źródła prawa karnego. Red. Tadeusz Bojarski i Andrzej Marek. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck; Instytut Nauk Prawnych PAN.
 • Zoll, Andrzej 2007. "Odpowiedzialność karna za czyn niesprowadzający zagrożenia dla dobra prawnego". W Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa. Materiały III Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego. Red. Jarosław Majewski. Toruń.
 • Wykładnia konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty. 2014. Red. Tomasz Stawecki, Jan Winczorek. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171435888

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.