PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 7 (CD) | 337--351
Tytuł artykułu

Odkrywanie 'DNA' logistyki społecznej : ujęcie fenomenologiczne i aksjologiczne

Warianty tytułu
Discovering the 'DNA' of Social Logistics : Phenomenological and Axiological Frame
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł wskazuje na potrzebę weryfikacji koncepcji logistyki społecznej w tytułowym ujęciu. Autorzy liczą na sprowokowanie naukowych rozważań wokół podstaw tej nowej, a bardzo aktualnej problematyki. Autorzy, w konsekwencji badań, jakie prowadzą, będą starali się w kolejnych tekstach przedstawić charakterystykę zagadnienia z perspektyw: fenomenologicznej, aksjologicznej, epistemologicznej, ontologicznej, metodologicznej, a na koniec pragmatycznej (paradygmat i zestaw dobrych praktyk). W artykule podjęto ujęcia fenomenologiczne i aksjologiczne, które choć są metodologicznie odrębne, to trudno je rozpatrywać rozdzielnie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article points to the need to verify the concept of social logistics in terms of the title. The authors hope to provoke discussion around scientific basis for this new and very current issues. As a consequence of researchs that run, they will try in the following texts present the characteristics of issues from perspectives: phenomenological, axiological, epistemological, ontological, methodological, and at the end of the pragmatic perspective (paradigm and a set of good practices). The article shots phenomenological and axiological, which, although separate, it is difficult to consider separately. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
337--351
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • 1. Bombała, B. (2012). Fenomenologia polskiej transformacji. "e-Politikon" nr 1.
 • 2. Chmielnicki, P. (2005). Świadczenie usług przez zarząd terytorialny w Polsce. Zagadnienia ustrojowo-prawne. Warszawa: Municipium.
 • 3. Chmielnicki, P. (2008). Zakłady administracyjne w Polsce. Ustrój wewnętrzny. Warszawa: LexisNexis.
 • 4. Cichowicz, M., Dzierżanowski, W., Stachowiak, M. i Zasłona M. (2004). Usługi użyteczności publicznej a pomoc publiczna. Warszawa: UOKiK.
 • 5. Ćwiklicki, M. i Pawlina, A. (2015). Identyfikacja elementów metody action research w naukowym zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, nr 4.
 • 6. Denhardt, J. V. i Denhardt, R. B. (2007). The New Public Service: Serving, not Steering, New York: Armonk.
 • 7. Hausner, J. (red.) (2008). Ekonomia społeczna a rozwój. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • 8. Izdebski, H. (2007). Czym jest ekonomia społeczna. Społeczeństwo obywatelskie: kontekst i płaszczyzny funkcjonowania. Ekonomia Społeczna nr 1.
 • 9. Kisilowska, H. i Góralski, J. (2015) Outsourcing in public administration. W: J. Sługocki (red.), Administrative Law and Science in the European Context. Vol. 1., Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • 10. Kisilowska, H. i Kisilowski M. (2016). Struktury administracji publicznej chroniące dziedzictwo kulturowe w Polsce. W: T. Rzegocka-Łukasiewicz (red.), Struktury administracji publicznej; metody, ogniwa, więzi. Rzeszów: Wydawnictwo TNOiK oddział w Rzeszowie (w druku).
 • 11. Kisilowski, M. (2015). Zarządzanie kryzysowe a logistyka społeczna. Logistyka nr 4.
 • 12. Kisilowski, M. (2014). Paradygmaty logistyki w zarządzaniu kryzysowym z perspektywy nauki o zarządzaniu. Logistyka nr 6.
 • 13. Kisilowski, M. i Zawiła-Niedźwiecki, J. (2016). Poszukiwanie nowego paradygmatu publicznego zarządzania kryzysowego. Przegląd Organizacji nr 7 (w druku).
 • 14. Kisilowski, M. i Zawiła-Niedźwiecki, J. (2015). Zarządzanie kryzysowe - zagadnienie na styku nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie nr 2.
 • 15. Kołodziejczyk, P. i Szołtysek, J. (2009). Epistemologia logistyki społecznej. Przegląd Organizacji nr 4.
 • 16. Komunikat Komisji Europejskiej. Usługi użyteczności publicznej w Europie. Dz. Urz. WE. C. 17 z 19.01.2001.
 • 17. Kożuch, B. i Kożuch, A. (2011). Istota współczesnych usług publicznych. W: B. Kożuch, A. Kożuch (red.), Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie. Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 18. Krzyżanowski, J. (1999). O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty - modele - metafory - filozofia - metodologia - dylematy - trendy. Warszawa: PWN.
 • 19. Ledzion, B., Olejniczak, K. i Pander W. (2009). Ewaluacja trafności zakresu interwencji Działania 5.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, CASE-Doradcy Sp. z o.o.
 • 20. Leszczyński, L. i Maroń, G. (2013). Pojęcia i treści zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze. Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin - Polonia VOL. LX.1.
 • 21. Nagel, K. (2013). Teoretyczne i definicyjne ujęcie ekonomii społecznej. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach.
 • 22. OECD. (2005). Modernising Government: The Way Forward. Paris: OECD.
 • 23. Okulewicz, J. O definicji logistyki. www.okulewicz.republika.pl (1.12.2015).
 • 24. Owczarek, L. i Paszcza, M. (2011). Zarządzanie kryzysowe w samorządzie. Planowanie, organizacja, procedury. Warszawa: Municipium.
 • 25. Rogoziński, K. (2008). Organizacja usługowa jako system autopoietyczny. Współczesne Zarządzanie nr 3.
 • 26. Rosiek, K. (2012). Ekonomia społeczna, a ochrona środowiska. W: M. Frączek, J. Hauser i S. Mazur (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • 27. Rudny, W. (2012). Tworzenie i podział wartości - nowe tendencje. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 55.
 • 28. Sałustowicz, P. (2007). Pojęcie, koncepcje i funkcje ekonomii społecznej. Ekonomia Społeczna nr 2.
 • 29. Sienkiewicz-Małyjurek, K. i Krynojewski, F.R. (2010). Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej. Zarządzanie bezpieczeństwem. Warszawa: Difin.
 • 30. Szacki J. (2015). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN.
 • 31. Szołtysek, J. i Twaróg, S. (2013). Koncepcja logistyki społecznej na tle paradygmatu logistyki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 175.
 • 32. Szołtysek, J. (2014). Przesłanki i założenia koncepcji logistyki społecznej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2.
 • 33. Szymonik, A. (2011). Logistyka w bezpieczeństwie. Warszawa: Difin.
 • 34. Tamimoto, T. (2000). Theory and Practice of Physical Distribution and Logistics. Hakutoshobo.
 • 35. Tischner J. (1972). Wartości etyczne i ich poznanie. Znak nr 5.
 • 36. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 grudnia 2008 r. w 60 rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, MP nr 1, poz. 1.
 • 37. Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 12 marca 1997 r. (sygn. akt W8/96).
 • 38. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (test jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1890).
 • 39. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym z późn. zm. (test jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 1485).
 • 40. Wędzińska, M. (2013). Człowiek na drodze do wartości. Myśl etyczna Maxa Schelera - implikacje pedagogiczne. Przegląd Pedagogiczny nr 1.
 • 41. Zawiła-Niedźwiecki, J. (2015). Wieloznaczność czy jednoznaczność publicznego zarządzania kryzysowego w ujęciu dyscyplin nauk. Marketing i Rynek nr 5.
 • 42. Zawiła-Niedźwiecki, J. (2013). Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji, Kraków: edu-Libri.
 • 43. Ziarko, J. i Walas-Trębacz, J. (2010). Podstawy zarządzania kryzysowego. Część 1. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja F. Modrzewskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436280

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.