PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 19 | nr 3 | 5--26
Tytuł artykułu

Competitiveness of the New European Union Member States in International Trade in Knowledge-intensive Business Services

Warianty tytułu
Konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu usługami biznesowymi opartymi na wiedzy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem pracy jest zbadanie i porównanie konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu usługami biznesowymi opartymi na wiedzy. W pierwszej części pracy przedstawiona jest definicja handlu usługami biznesowymi opartymi na wiedzy, omówiona jest kwestia pomiaru konkurencyjności w handlu usługami oraz dokonany jest przegląd dotychczasowych badań w tym obszarze. Druga część pracy ma charakter empiryczny. Najpierw autorka analizuje tendencje w transakcjach nowych krajów członkowskich UE w handlu usługami biznesowymi opartymi na wiedzy. Następnie przedmiotem badania jest konkurencyjność nowych krajów członkowskich UE w eksporcie tych usług (ogółem oraz w poszczególnych kategoriach). W analizie wykorzystane są takie mierniki konkurencyjności międzynarodowej, jak: wyniki eksportowe oraz wskaźnik przewagi komparatywnej (RCA). Autorka porównuje konkurencyjność poszczególnych krajów i stara się odpowiedzieć na pytanie, czy akcesja do UE miała wpływ na konkurencyjność tych krajów w analizowanym obszarze. W pracy wykorzystywano dane pochodzące z baz danych WTO. Analizowany okres to lata 2000-2013, ponieważ od 2000 roku dostępne są dane dla poszczególnych kategorii zaliczanych do Pozostałych usług. Analiza odnosi się do 12 krajów, które wstąpiły do UE w 2004 i 2007 roku. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to study and compare the competitiveness of the new EU member states in international trade in knowledge-intensive business services (KIBS). The first part of the paper presents a definition of KIBS trade, indicators to measure competitiveness in international service trade, and a short review of research in this field. The second part of the study is empirical. First the author carries out an overall analysis of transactions on KIBS trade in the countries involved. Then the competitiveness of the new EU member states in KIBS export is studied (in total KIBS and in each category of KIBS). International competitiveness is measured by export performance, trade balance and the RCA index. The author compares the competitiveness in KIBS exports between the analyzed countries, and tries to answer the question whether it could have been positively affected by their accession to the EU. The paper uses the WTO database. The analyzed period covers the years 2000-2013, because data on particular categories of 'Other business services' have been available only since 2000. The analysis refers to the 12 countries that joined the EU in 2004 and 2007. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
5--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Akamai, The State of the Internet 2nd Quarter, 2013 Report, vol. 6, no. 2, http://it.akamai.com/dl/documents/akamai_soti_q213.pdf , 20.09.2015.
 • Antonelli C. (1998), Localized technological change, new information technology and the knowledgebased economy: The European evidence, 'Journal of Evolutionary Economics', vol. 8, Springer-Verlag, pp. 177-198.
 • Baláž V. (2004), Knowledge-intensive business services in transition economies, 'The Service Industries Journal', vol. 24, issue 4, pp. 83-100.
 • Bieńkowski W. (2008), Konkurencyjność gospodarki kraju; próba rewizji determinant i miar; Przyczyny zmian znaczenia czynników konkurencyjności, [in:] W. Bieńkowski, Z. Czajkowski, M. Gomułka, B. Brocka-Palacz, E. Latoszek, J. Misala, M.J. Radło, M. Weresa, Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji, SGH, Instytut Gospodarki Światowej, Warszawa, pp. 14-30.
 • Brinkley I. (2007), Trading in Ideas and Knowledge. A report prepared for the Knowledge Economy Programme, The Work Foundation, London, http://www.theworkfoundation.com/assets/docs/publications/62_ke_trading.pdf, 28.08.2012.
 • Browning H., Singelmann J. (1978), The Transformation of the U.S. Labor Force: The Interaction of Industry and Occupation, 'Politics and Society', vol. 8, no. 3-4, pp. 481-509.
 • Camacho J.A., Rodriguez M. (2008), Are KIBS more than intermediate inputs? An examination into their R&D diffuser role in Europe, "International Journal of Services Technology and Management", Vol. 10, No. 2/3/4, http://www.globelicsacademy.org/2008/2008_student_presentations/Rodriguez_GA08.pdf, 12.01.2015.
 • Chen L. (2011), Research on Knowledge-Intensive Services Trade Competitiveness, Advances in Education and Management, 'Communications in Computer and Information Science', vol. 211, pp. 342-346.
 • Di Cagnoa D., Meliciani V. (2005), Do inter-sectoral flows of services matter for productivity growth? An input/output analysis of OECD countries, 'Economics of Innovation and New Technology', vol. 14 no. 3, pp. 149-171.
 • Dijk Management Consultants S.A., European Commission (2012), Broadband Internet Access Costs Final Report, https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/BIAC-2012-Final%20report.pdf,10.09.2015.
 • Durand M., Giorno C. (1987), Indicators of international competitiveness: Conceptual aspects and evaluation, OECD economic studies, http://www.oecd.org/eco/economicoutlookanalysisandforecasts/33841783.pdf, 3.09.2012.
 • Durand M., Simon J., Webb C. (1992), OECD's indicators of international trade and competitiveness, 'Economics Department Working Paper', no. 120, OECD, Paris.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. (2006/123/WE) dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.U.UE L z dnia 27 grudnia 2006 r.), http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Instrumenty+rynku+wewnetrznego/Uslugi+na+rynku+wewnetrznym/Dyrektywa+o+uslugach, 5.07.2015.
 • Eurostat (2011a), High-tech industry and knowledge-intensive services, Reference Metadata in Euro SDMX Metadata Structure (ESMS), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/en/htec_esms.htm, 29.08.2012.
 • Eurostat (2011b), Glossary: Knowledge-intensive services - Statistics Explained, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Knowledge-intensive_services, 29.08.2012.
 • Eurostat, International trade in services (since 2004) [bop_its_det], http://ec.europa.eu/eurostat/web/balance-of-payments/data/database, 11.07.2015.
 • Eurostat, Annual detailed enterprise statistics for services, NACE Rev. 2 H-N and S95, Structural Business Statistics, Database, SBS - services [serv], http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database, 10.01.2015.
 • Fiscutean A. (2014), IT outsourcing: As Romania vies to be the new India, can the country keep up?, September 18, ZDNet, http://www.zdnet.com/article/it-outsourcing-as-romania-vies-to-bethe-new-india-can-the-country-keep-up/, 28.09.2015.
 • Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (red.) (2005), Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Flinders K. (2013), Report on Central and Eastern European nearshoring, February 13, http://www.computerweekly.com/blogs/outsourcing/2013/02/close-enough-but-far-enoughthe.html, 19.09.2015.
 • Guerrieri P., Meliciani V. (2005), Technology and international competitiveness: The interdependence between manufacturing and producer services, 'Structural Change and Economic Dynamics', vol. 16, no. 4, pp. 489-502.
 • Javalgi R.G., Gross A.C., Joseph W.B., Granot E. (2011), Assessing competitive advantage of emerging markets in knowledge-intensive business services, 'Journal of Business & Industrial Marketing', vol. 26, issue 3, pp. 171-180.
 • Katsoulacos Y., Tsounis N. (2000), Knowledge-Intensive Business Services and Productivity Growth: the Greek Evidence, [in:] M. Boden, I. Miles (eds), Services and Knowledge-Based Economy, London, Continuum, pp. 192-208.
 • Kwiatkowski E. (1980), Teoria trzech sektorów gospodarki, PWN, Warszawa.
 • Misala J. (2001), Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, SGH, Warszawa.
 • Nusbaumer J. (1987), Services in the Global Market, Kluwer Academic Publishers.
 • OECD (1999), Main Trends Towards Knowledge-based Economies, Paris.
 • OECD (2005), Competitiveness in International Trade, The OECD Economic Outlook: Sources and Methods, Paris.
 • Peterson J., Barras R. (1987), Measuring International Competitiveness in Services, 'The Service Industries Journal', vol. 7, issue 2, pp. 131-142.
 • Schricke E., Zenker A., Stahlecker T. (2012), Knowledge-intensive (business) services in Europe, European Commission, EUR 25189 EN, Brussel, https://ec.europa.eu/research/innovationunion/pdf/knowledge_intensive_business_services_in_europe_2011.pdf, 5.07.2015.
 • Szekely T. (2013), Romania among Top 10 Outsourcing Locations Globally, 'The Outsourcing Journal', Special Edition: CEE - A Colorful BPO and ITO services Landscape, http://www.outsourcing -journal.org/Outsourcing_CEE_2013/index.html, 20.09.2015.
 • Tholons (2013), 2014 Top 100 Outsourcing Destinations: Rankings, http://www.tholons.com/nl_pdf/Whitepaper_December_2013.pdf, 19.09.2015.
 • Tudorache R. (2010), Analyzing markets for electronic communications services in emerging economies - the case of Romania, Bucharest Academy of Economic Studies, http://www.dofin.ase.ro/carfib/wpaefr/wpaefr_43.pdf, 21.09.2015.
 • University of International Business & Economics (2010), Services trade technology spillover effects and the mechanism through which it affects China's economic growth, paper presented during 2010 7th International Conference on Tang Bi: Service Systems and Service Management, Beijing, China.
 • Warf B. (2012), US International Trade in Knowledge-intensive Business Services, [in:] Knowledgeintensive Business Services, Geography and Innovation, D. Doloreux, M. Freel, R. Schearmur (eds.), Ashgate Publishing, pp. 19-42.
 • Windrum P., Tomlinson M. (1999), Knowledge-intensive Services and International Competitiveness: A Four Country Comparison, 'Technology Analysis & Strategic Management', vol. 11 no. 3, pp. 391-408.
 • Wróbel A. (2013), Rola sektora usług w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy w Indiach, 'Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego', nr 21, cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.../c/1254-3690-1-PB.pdf.
 • WTO (1995), General Agreement on Trade in Service. Annex 1b, ttp://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf.
 • WTO, Time series on international trade, http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E, 28.06.2015.
 • Wysokińska Z. (1995), Dynamiczne współzależności wymiany handlowej krajów Europy Środkowej i Wschodniej w świetle teorii integracji i wymiany międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wyszkowska-Kuna J. (2005), Handel usługami w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wyszkowska-Kuna J. (2014a), Competitiveness in international trade in knowledge-intensive services - the case of Poland, 'Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe', vol. 17, no. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 79-100.
 • Wyszkowska-Kuna J. (2014b), Czynniki determinujące konkurencyjność Polski w eksporcie usług nasyconych wiedzą, [in:] A. Grynia (red.), Zmiany konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania , Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku, pp. 141-160.
 • Wyszkowska-Kuna J. (2015 forthcoming), Usługi biznesowe oparte na wiedzy. Wpływ na konkurencyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Yap Co C. (2007), UE Exports of Knowledge-intensive Services and Importing-country Characteristics, 'Review of International Economics', vol. 15, no. 5, pp. 890-904.
 • World Bank, GDP (current US$), the World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files, World Development Indicators, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?page=2&order=wbapi_data_value_2010%20wbapi_data_value%20wbapi_data_valuefirst&sort=desc, 2.07.2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436614

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.