PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 19 | nr 3 | 69--92
Tytuł artykułu

Evaluation of the Macroeconomic Stability of Central and Eastern European Countries with a View Toward their Membership in the European Union : Multidimensional Risk Analysis

Autorzy
Warianty tytułu
Ocena poziomu stabilności makroekonomicznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w sytuacji ich członkostwa w Unii Europejskiej : wielowymiarowa analiza ryzyka
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Gospodarka krajów Unii Europejskiej od kilku lat podlega ciągłym turbulencjom. Są one konsekwencją szeregu implikacji a w szczególności: kryzysu z 2007 roku, naruszania kryteriów konwergencji oraz dyscypliny fiskalnej, problemów w płynności międzynarodowych rynków finansowych, osłabienia waluty euro, rosnącego bezrobocia w krajach członkowskich Unii Europejskiej, niskiego wzrostu produktywności większości gospodarek unijnych, rosnącego zadłużenia sfery finansów publicznych, problemów z systemami emerytalnymi - a w szczególności: ich korelacji między ich efektywnością a bezrobociem i niskim przyrostem naturalnym. Dlatego zdaniem autora ważnym jest przeanalizowanie kluczowych aspektów związanych z tymi parametrami gospodarczymi, które w istotny sposób mogą rzutować na ten proces i które mogą stanowić o ryzyku jego wystąpienia. I taki jest przyjęty cel opracowania. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań własnych w tym zakresie z użyciem różnych metod takich jak: pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej, tabeli Scoreboard i współczynnika korelacji rang Spearmana. Różnorodność przyjętych metod badawczych wynika z jednej strony ze złożoności problemu; z drugiej zaś - dogłębnego przeanalizowania wszystkich zależności i ryzyka wynikającego z tej złożoności. Z przeprowadzonego badania wynika, że istotna zależność korelacyjna między występowaniem zakłóceń równowagi parametrów tabeli Scoreboard, a intensywnością zjawisk kryzysowych wystąpiła w przypadku naruszeń dopuszczalnych progów w zakresie: salda rachunku obrotów bieżących, międzynarodowej pozycja inwestycyjna netto, udziału w rynkach eksportowych, nominalnych jednostkowych kosztów pracy, realnych cen nieruchomości, długu sektora prywatnego, długu sektora instytucji rządowych i samorządowych i stopy bezrobocia. Zakłócenia równowagi tych ośmiu wskaźników mogą tworzyć niekorzystne środowisko makroekonomiczne sprzyjające występowaniu intensywnych zjawisk kryzysowych a to oznacza, że powinny one podlegać szczególnemu monitoringowi. Kształtowanie się pięciokąta stabilizacji makroekonomicznej dla gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej w 2014 roku, pokazuje, że żaden z analizowanych krajów nie charakteryzuje się pełnym wypełnieniem pięciokąta. Oznacza to, że sytuacja gospodarcza w tych krajach nie jest stabilna i wymaga ciągłego monitorowania. W zakresie wszystkich analizowanych mierników - poza PKB - figury charakteryzują się typowym dla takiej sytuacji spłaszczonym kształtem. (abstrakt oryginalny)
EN
The economies of European countries have been undergoing constant turbulence for several years. This is the consequence of a range of factors, in particular: the 2007 crisis; violations of the convergence criteria and fiscal discipline; problems with the liquidity of international financial markets; depreciation of the euro currency; increasing unemployment in European Union Member States; the slow increase in productivity in the majority of EU economies; growing indebtedness of public finance sectors; problems with retirement schemes - in particular with correlation between their effectiveness and unemployment and low rate of natural increase. Thus, the author posits that it is important to analyse the key aspects related to these economic parameters which may affect this process in a significant way and decide the risk of its occurrence. This is the assumed aim of this work. The work shows the results of the author's own study, carried out with the use of different methods, such as the macroeconomic stabilisation pentagon, the Scoreboard, and Spearman's rank correlation coefficient. The variety of test methods employed results on one hand from the problem's complexity, and on the other from a profound analysis of all dependencies and risks resulting from this complexity. The conducted study shows that there is a significant correlation between the Scoreboard parameter imbalances and the intensity of crisis phenomena in case of violations of the acceptable thresholds in terms of current account balance, net international investment position, export market shares, nominal unit labour costs, real house prices, private sector debt, government debt, and the unemployment rate. The imbalances of these eight indicators may form an adverse macroeconomic environment favouring the occurrence of intense crisis phenomena, which means that they should be subject to special monitoring. The shapes of the macroeconomic stabilisation pentagon for CEEC economies in 2014 shows that none of the analysed countries is characterised by total filling of the pentagon. This means that the economic situation in these countries is not stable and requires constant monitoring. The figures related to all analysed indicators, apart from GDP, are characterised by a flattened shape, which is characteristic for such a situation. (original abstract)
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
69--92
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Cracow University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Babińska N. (2004), Wybrane aspekty konkurencyjności Polski na tle krajów regionu Morza Bałtyckiego [in:] K. Chwesiuk (ed.), Zmiany w lądowo-morskich łańcuchach transportowych wrejonie Basenu Morza Bałtyckiego, Kreos, Szczecin.
 • Commodity Trade Statistics Database. (2014), UN Statistics Division.
 • Commission Staff Working Papers (2011), Scoreboard for the surveillance of macroeconomicimbalances: envisaged initial design, European Commission, Brussels.
 • Council Regulation, Rozporządzenie Rady (UE) NR 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiające europejski mechanizm stabilizacji finansowej. Eurostat. (2015).
 • Global Financial Stability Report. (2015), Navigating Monetary Policy Challenges and Managing Risks, Washington, DC: International Monetary Fund (World economic and financial surveys).
 • Global Development Finance. (2012), The World Bank, Washington.
 • Global Development Finance. (2011), The World Bank, Washington.
 • Global Development Finance. (2010), The World Bank, Washington.
 • Graj D. (2014), Zakłócenia równowagi makroekonomicznej w UE a intensywność zjawisk kryzysowych, yadda.icm.edu.pl/yadda/element/.../c/KNUV_3_41_2014.5-19.pdf, access 01/06/2015.
 • Janicka M. (2014), Ocena zewnętrznej stabilności Polski w latach 2000-2012, International Business and Global Economy, Łódź, No. 33.
 • Kołodko G. (1993), Kwadratura Pięciokąta. Od załamania gospodarczego do trwałego wzrostu, Poltext, Warszawa.
 • Kowanda C. (2012), Strefa Euro 2.0. Edukator ekonomiczny, Polityka, Warszawa, No. 38.
 • Kuziemska K. (2010), Problem nierównowag na rachunkach obrotów bieżących w strefie euro, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Łódź, No. 238.
 • Misala J., Siek E. (2006), Rozwój procesu stabilizacji makroekonomicznej w Polsce w okresie 1999-2004 i główne czynniki determinujące, SGH, Warszawa.
 • Molendowski E., Stanek P. (2012), Globalny kryzys finansowo-gospodarczy i strefy euro a sytuacja fiskalna nowych państw członkowskich (UE-10), [in]: Globalne aspekty kryzysu strefy euro, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Łódź, No. 273.
 • OECD Economic Outlook. (2015).
 • Pluciński E.M. (2004), Ekonomia gospodarki otwartej. Wybrane zagadnienia teoretyczno-empiryczne z perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Puig J. (2010), Can You Map Global Financial Stability? IMF Working Paper, WP/10/145.
 • Reinhart M., Rogoff K.S. (2009), This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton.
 • Report from the Commission. (2012), Alert Mechanism Report. Report prepared in accordance with articles 3 and 4 of the Regulation on the prevention and correction of macro-economic imbalances, European Commission, Brussels, 14.2.2012, COM (2012) 68 final.
 • Sławiński A. (2009), Przyczyny globalnego kryzysu bankowego, [in]: Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, Warszawa.
 • Smaga P. (2014), The Concept of Systemic Risk, The London School of Economics and Political Science, SRC Special Paper No 5.
 • Sporek T. (2010), Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej. Diagnoza i konsekwencje dla Polski, AE, Katowice.
 • Stanisz A. (1998), Przystępny kurs statystyki, Statsoft Polska, Kraków.
 • Statistical Annex of Alert Mechanism Report. (2014).
 • Tchorek G. (2013), Nierównowagi fiskalne i makroekonomiczne w strefie euro a nowe rozwiązania instytucjonalne, Management and Business Administration. Central Europe, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa, No. 2 (121).
 • Trading Economics. (2015).
 • Wajda M. (2013), Procedura Nierównowagi Makroekonomicznej - rozwiązanie wzmacniające czy nadmiernie regulujące funkcjonowanie gospodarek Unii Europejskiej, Przegląd Zachodniopomorski, Szczecin.
 • World Economic Outlook. (2014), IMF.
 • Wysokińska Z. (2014), Response of the EU Member States to Climate Change in the Context of EU Policy and Strategy, Comparative Economic Research, Volume 17.
 • www.mf.gov.pl, access: 01/06/2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171436666

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.