PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr II/2 | 501--516
Tytuł artykułu

Budowa i funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w świetle obowiązujących przepisów. Cz. 1

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Construction and Operation of Domestic Wastewater Treatment Plant under the Relevant Legislation. Part 1
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu są wymagania prawne stawiane budowie i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Publikacja składa się z dwóch części. W prezentowanej pierwszej części przedstawiono definicję i podstawowe rodzaje przydomowych oczyszczalni oraz ich skuteczność. Zaprezentowano w jakich przypadkach można wyposażyć nieruchomość w taką oczyszczalnię, m.in. brak kanalizacji oraz ograniczeń wynikających z ustaleń aktów prawa miejscowego. Wyszczególniono przypadki, w których budowa przydomowej oczyszczalni wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i/lub pozwolenia wodnoprawnego (w tym wymagania stawiane projektom) oraz innych zezwoleń wynikających z przepisów szczególnych. W drugiej części artykułu (Jawecki i in. 2016) wskazano ograniczenia lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków wynikające z aktów prawa miejscowego. Zaprezentowano wymagania techniczne jakie należy spełnić przy lokalizowaniu indywidualnej oczyszczalni w obrębie działki budowlanej. Przedstawiono także standardy jakości ścieków oczyszczonych wprowadzanych z przydomowych oczyszczalni do wód lub do ziemi. Wskazano na obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.(abstrakt oryginalny)
EN
The main aims of the paper are legal requirements demanding to construction and operation of domestic treatment plants. The publication consists of two parts. In the first part of article the definition and basic types of wastewater treatment plants and its effectiveness are described. In the paper, cases in which real properties can be equipped with domestic wastewater treatment plant for example: lack of sewage system and restrictions arising under the local legislation are presented. Cases, where construction of domestic wastewater treatment plant requires a building permit and/or water permit (including requirements for project) and other permits under the special provisions, were specified. In the second part of article (Jawecki et. al. 2016) limitation the location of domestic wastewater treatment plant under the local law were presented. Technical requirements that should be met by locating domestic wastewater treatment plant in real property area was presented. The standards of treated wastewater quality, discharged into water or soil was described. Cases in which operating application of domestic wastewater treatment plant to the mayor is required, were listed.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
501--516
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • AKPOŚK (2015). Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2015. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Warszawa 2015, http://www. kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/Programy/KPOSK/20151109/projektAKPOSK2015.pdf (dostęp 15.01.2016)
 • Bawiec A., Pawęska K., Jawecki B., Zawałek T. (2014). The efficiency of sewage treatment in hydroponic water treatment plants (w): Ochman D., Podoliński T., Jawecki B. (red.): Environment Protection in Industrial Areas, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy: 7-15.
 • Błażejewski R. (2003). Kanalizacja wsi. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski: 189-250.
 • Błażejewski R. (2005). Aktualny status prawny przydomowych oczyszczalni ścieków i perspektywy ich rozwoju. Wodociagi-Kanalizacja 10: 24-25.
 • Boruszko D., Piotrowski P., Miłaszewski R. (2013). Ocena ekonomicznej efektywności komunalnej oczyszczalni ścieków w gminie Sokoły. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set the Environment Protection) 15: 1086-1097.
 • Chmielowski K., Bugajski P. (2008). Efektywność usuwania zanieczyszczeń w osadnikach gnilnych typu "Duofilter". Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 5: 41-49
 • Chmielowski K., Ślizowski R., Pęgiel K. (2011). Ocena działania przydomowej oczyszczalni ścieków z filtrem piaskowym o przepływie poziomym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2: 215-223.
 • Chmielowski K., Wałęga A. (2009). Filtry piaskowe o przepływie pionowym jako drugi stopień oczyszczania małych ilości ścieków bytowych. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 6: 109-119.
 • Czyżyk F. (2003). Badania efektywności pracy oczyszczalni gruntowo-roślinnych i wodno-roślinnych typu "Lemna". Ochrona środowiska 25 (2): 57-60.
 • Czyżyk F., Pulikowski K., Strzelczyk M., Pawęska K. (2012). Efektywność oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w oczyszczalniach gruntowo-roślinnych i gleboworoślinnych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 12, 4(40): 97-108.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327, 22.12.2000, p.1 ze zmianami) .
 • Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.5.1991 ze zmianami).
 • Dz.U. 2014 poz. 995 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.
 • Dz.U. 2013 poz. 1232 (ze zm.) - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity).
 • Dz.U. 2013 poz. 1235 (ze zm.) - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity).
 • Dz.U. 2013 poz. 1399 (ze zm.) - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity).
 • Dz.U. 2013 poz. 1409 (ze zm.) - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity)
 • Dz.U. 2014 poz. 1446 (ze zm.) - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity)
 • Dz.U. 2014 poz. 1800 - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
 • Dz.U. 2015 poz. 199 (ze zm.) - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity).
 • Dz.U. 2015 poz. 469 (ze zm.) - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity).
 • Gajewska M., Obarska-Pempkowiak H. (2009). 20 lat doświadczeń z eksploatacji oczyszczalni hydrofitowych w Polsce. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set the Environment Protection) 11: 875-888.
 • Heidrich Z., Stańko G. (2007). Leksykon Przydomowych Oczyszczalni Ścieków. Warszawa: Wyd. Seidel-Przywecki, s. 128.
 • Jawecki B., Marszałek J., Pawęska K., Sobota M., Malczewska B. (2016). Budowa i funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w świetle obowiązujących przepisów - Część 2. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, II/2: 569-580.
 • Jóźwiakowski K. (2012a). Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich - cz. I. Inżynier budownictwa 10/2012 (99): 57-60.
 • Jóźwiakowski K. (2012b). Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich - cz. II. Inżynier budownictwa 11/2012 (100): 78-81.
 • Jóźwiakowski K. (2012c). Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich - cz. III. Inżynier budownictwa 12/2012 (101): 60-64.
 • Jóźwiakowski K., Mucha Z., Generowicz A., Baran S., Bielińska J. (2015): The use of multi-criteria analysis for selection of technology for a household WWTP compatible with sustainable development. Archives of Environmental Protection 41 (3): 76-82.
 • Jóźwiakowski K., Steszuk A., Pieńko A., Marzec M., Pytka A., Gizińska M., Sosnowska B., Ozonek J. (2014). Ocena wpływu przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na jakość wód podziemnych w studniach kopanych i głębinowych. Inżynieria Ekologiczna 39: 74-84.
 • Jucherski A., Walczewski A. (2001). Drenaże rozsączające. Oczyszczanie czy odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do gleby. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie 3(390): 131-132.
 • Karczmarczyk A., Mosiej J. (2007). Skuteczność oczyszczania ścieków w systemach hydrofitowych na przykładzie złóż trzcinowych z przepływem poziomym. Acta Scientiarum Polonorum Architectura 6 (4): 79-88.
 • Karolinczak B., Miłaszewski R., Sztuk A. (2015). Analiza efektywności kosztowej różnych wariantów technologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection) 17: 726-746.
 • Marszałek J. (2015). Aspekty prawne lokalizacji i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa. Praca magisterska, maszynopis s. 80, Kierunek: ochrona środowiska.
 • Marzec M., Jóźwiakowski K. (2006). Wstępna analiza funkcjonowania małej oczyszczalni ścieków ze złożem biologicznym. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, seria Inżynieria Środowiska 28: 123-130.
 • Matulska-Bachura A., Adamczyk I., Przybylska M., Różańska B., Sobczyk M. (2014). Infrastruktura Komunalna w 2013 r. Informacje i Opracowania Statystyczne. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014.
 • Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E., Ostojski A. (2012). Oczyszczalnie w ogrodzie. Warszawa: Wyd. Seidel-Przywecki, s 144.
 • Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E. (2015a). Efficiency of Wastewater Treatment in Single-Family Constructed Wetlands in Kaszuby Lake District. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection) 15: 81-95.
 • Obarska-Pempkowiak H., Kołecka K., Gajewska M., Wojciechowska E., Ostojski A. (2015b). Zrównoważone gospodarowanie ściekami na przykładzie obszarów wiejskich. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection) 17: 585-602.
 • Paluch J., Pulikowski K. (2004). Wybrane problemy związane z budową zagrodowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 4, 191-198.
 • Pawęska K., Kuczewski K. (2008). Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w oczyszczalniach roślinno-glebowych o różnej eksploatacji. Monografie LX, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, s. 156.
 • PN-EN 12566: Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50.
 • Pryszcz M., Mrowiec B.M. (2015): Funkcjonowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w Polsce. Inżynieria Ekologiczna (Ecological Engineering) 41: 133-141
 • Świgoń Z. (2009). Indywidualne systemy oczyszczania ścieków. Rynek Instalacyjny 9/2009: 60-65.
 • Tomczuk B., Ochrymiuk D. (2012). Ocena efektywności gruntowo-roślinnych oczyszczalni ścieków na podstawie wyników rocznego projektu badawczego. Inżynieria Ekologiczna 28: 57-66.
 • Wąsik E., Chmielowski K. (2013). Skuteczność oczyszczania ścieków bytowych w filtrach piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem ziarnistego węgla aktywnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3/I: 7-17
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437108

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.