PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 2 (10) | 103--120
Tytuł artykułu

Usługi użyteczności publicznej jako instrument inwestowania w długoterminowe zdolności rozwojowe i globalną konkurencyjność Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Services of General Interest as an Instrument to Invest in a Long-Term Development Capabilities and Global Competitiveness of the EU
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Biała Księga nt. usług użyteczności publicznej z 2004 r., stanowiąca podsumowanie debaty poświęconej europejskiemu modelowi społeczeństwa, definiuje te usługi jako podstawowy czynnik zapewniający społeczną i terytorialną spójność oraz konkurencyjność gospodarki unijnej. Tym samym wyraźnie podkreśla rolę usług użyteczności publicznej w dążeniu Unii do osiągnięcia strategicznego celu wytyczonego przez szczyt Rady Europejskiej w Lizbonie w 2000 r. - uczynienia z gospodarki unijnej najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, opartej na wiedzy i zdolnej do utrzymania trwałego wzrostu gospodarczego. Takie usytuowanie usług użyteczności publicznej w unijnym organizmie wskazuje na stopniową ewolucję zachodzącą w hierarchii przydzielonych im zadań. Wcześniej dostęp do usług użyteczności publicznej oceniany był w pierwszym rzędzie jako zasadniczy element obywatelstwa europejskiego, niezbędny do pełnego korzystania z praw fundamentalnych. Obecnie - nie umniejszając powyższej roli - coraz większego znaczenia nabiera postrzeganie usług użyteczności publicznej jako strategicznego instrumentu inwestowania w długoterminowe zdolności rozwojowe i konkurencyjność globalną UE. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na zachodzący proces przewartościowania w hierarchii zadań przydzielonych w Unii usługom użyteczności publicznej i - na tym tle - wskazanie na różnice w podejściach instytucji unijnych oraz władz publicznych krajów członkowskich. Wynikające z tego kluczowe pytanie brzmi: czy w UE osiągnięto już konsensus co do uznania rozwoju usług użyteczności publicznej za warunek jej globalnej konkurencyjności? Punktem wyjścia analizy są priorytety wskazane w strategii lizbońskiej i "Europa 2020".(abstrakt oryginalny)
EN
The 2004 White Paper on SGI, which is a summary of the debate on the European model of society, defines services of general interest as a fundamental factor for ensuring social and territorial cohesion and the competitiveness of the EU economy. Thus, the paper clearly emphasizes the role of public services in pursuit of the Union to achieve its strategic goal set by the European Council summit in Lisbon in 2000 - making the EU economy the most competitive and dynamic economy in the world, based on knowledge and capable of sustainable economic growth. Such a location of public services in the EU's body shows a gradual evolution taking place in the hierarchy of tasks assigned to them. Previously, access to public services was assessed in the first place as an essential element of European citizenship, essential to the full enjoyment of fundamental rights. Currently - without detracting from the above role - perception of public services as a strategic instrument to invest in long-term development capabilities and the global competitiveness of the EU is becoming increasingly important. The aim of this article is to draw attention to the process of re-evaluation of the hierarchy of tasks assigned to SGI in the Union and, against this background, an indication of the differences in the approaches of the EU institutions and public authorities of the Member States. The resulting key question is whether the EU has already achieved consensus on the recognition of the development of public services as a condition of its global competitiveness? The starting point of the analysis are the priorities indicated in the Lisbon Strategy and the "Europe 2020" strategy.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
103--120
Opis fizyczny
Twórcy
 • Forum Myśli Instytucjonalnej
Bibliografia
 • A European Initiative for Growth. Investing in Networks and Knowledge for Growth and Jobs, 2003, Final Report to the European Council, Communication from the Commission, COM(2003) 690 final/2, Commission of the European Communities, Brussels, 21.11.2003.
 • Biała Księga nt. usług użyteczności publicznej, 2004, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2004) 374, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 12.05.2004.
 • Bjørnsen H.M., Foss O., Johansen S., Langset B., 2013, Services of General Interest (SGI): is it possible to define this concept in scientific terms?, Romanian Journal of Regional Science,, vol. 7.
 • Cannes European Council, 26 and 27 June 1995 - Conclusions of the Presidency, SN 211/95.
 • Crespy A., 2015, The Vanishing Promise of a More 'Social' Europe: Public Services Before and After the Debt Crisis, [w:] A. Crespy, G. Menz (eds.), Social Policy and the Euro Crisis. Quo Vadis Social Europe, Palgrave Macmillan UK, London.
 • Delivering Lisbon. Reforms for the Enlarged Union, COM(2004) 29 final/2, Commission of the European Communities, Brussels, 20.02.2004.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, Komisja Europejska, Bruksela, 3.03.2010.
 • European Economic Forecast. Winter 2015, 2015, European Commission, European Economy, 1.
 • Eurostat. Database, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 • Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment, 2004, Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, November.
 • Ferrera M., 2010, Mapping the Components of Social EU: A Critical Analysis of the Current Institutional Patchwork, [w:] E. Marlier, D. Natali (eds.), Europe 2020: Towards a More Social EU?, Peter Lang, Brussels.
 • Green Paper on Innovation, 1995, COM(95) 688, Commission of the European Communities, Brussels, December.
 • Lisbon Strategy, 2000, Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000, Presidency Conclusions; European Parliament; http://www.europarl.europa.eu/ summits/lis1_en.htm.
 • Podsumowanie realizacji strategii "Europa 2020" na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2014, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2014) 130, Komisja Europejska, Bruksela, 5.03.2014.
 • Sapir A., 2005, Globalisation and the Reform of European Social Models. Background document for the presentation at ECOFIN Informal Meeting in Manchester, 9 September 2005, Bruegel Policy Contribution, Bruegel, Brussels, September.
 • Schelkle W., 2008, Can There be a European Social Model?, [w:] E. Eriksen, Ch. Joerges, F. Rödl (eds.), Law, Democracy and Solidarity in a Post-national Union: The Unsettled Political Order of Europe, Routledge Series of Democratising Europe, Routledge, Abington.
 • Schweitzer M., 2011, Services of General Economic Interest: European Law's Impact on the Role of Markets and Member States, [w:] Market Integration and Public Services in the European Union, M. Cremona (ed.), Oxford University Press, Oxford New York.
 • SeGI. Indicators and Perspectives for Services of General Interest in Territorial Cohesion and Development, 2013, ESPON, Luxembourg.
 • Services of General Interest in Europe, 1996, 96/C 281/03, European Commission, OJ C 281, 26.09.1996.
 • Sulmicka M., 2011, Strategia "Europa 2020" - postlizbońska polityka rozwoju Unii Europejskiej, [w:] J. Stacewicza (red.), Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, Prace i Materiały IRG, SGH, nr 85, http://www.uaue.zarz.agh.edu.pl/Panel_tematyczny/Postlizbonska_polityka_ rozwoju_Unii.pdf.
 • Teaching and Learning: Towards the Learning Society. The White Paper on Education and Training, 1995, COM(95) 590, Commission of the European Communities, Brussels, November 1995.
 • TFUE, 2010, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz.U. C 83/47 PL z 30.03.2010.
 • The challenges and ways forward into the 21st century. The White Paper on Growth, Competitiveness and Employment, 1993, COM(93) 700, Commission of the European Communities, Brussels, December 1993.
 • TWE, 2006, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, wersja skonsolidowana, Dz.U. UE 2006 C 321E z 29.12.2006.
 • Wkład EAPN w przegląd śródokresowy Strategii Europa 2020. Czy można przystosować Strategię Europa 2020 do jej celów, by mogła realizować swoje obietnice redukcji ubóstwa?, 2014, European Anti-Poverty Network EAPN, Brussels, lipiec.
 • Wspólne zasady wdrażania modelu flexicurity, 2007, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2007) 359, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 27.06.2007.
 • Ząbkowicz J., 2013, Granice uprawnień Komisji Europejskiej - na przykładzie sterowania sferą usług użyteczności publicznej, Oeconomia Copernicana, nr 3
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437126

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.