PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1 | 26--39
Tytuł artykułu

Postawy konsumentów województwa świętokrzyskiego wobec ekologicznych metod produkcji mięsa

Warianty tytułu
Attitudes of Consumers of the Świętokrzyskie Province towards Ecological Methods of Meat Production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ideę zrównoważonej konsumpcji można realizować na wiele różnych sposobów, a jednym z nich jest unikanie lub minimalizacja spożycia produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, a zwłaszcza mięsa czerwonego. W ostatnich latach dramatycznie spadło spożycie wołowiny w Polsce, na rzecz przede wszystkim mięsa drobiowego, ale nie było to spowodowane troską o minimalizowanie emisji CO2, towarzyszącej produkcji zwierzęcej, ale relatywnie wysoką ceną tego rodzaju mięsa i brakiem satysfakcji z jego jakości. Jednocześnie w wielu krajach UE, zwłaszcza wśród młodych ich mieszkańców, obserwuje się wzrost znaczenia aspektów środowiskowych i etyki chowu zwierząt w decyzjach nabywczych na rynku żywności, implikujący rezygnację ze spożywania mięsa czerwonego. Stąd też za celowe uznano rozpoznanie, na ile tego rodzaju determinanty są obecne w sekwencji czynników uwzględnianych przez polskich konsumentów przy zakupie mięsa. Do badań wybrano województwo świętokrzyskie, w którym odnotowuje się stosunkowo wysoki poziom spożycia mięsa wołowego. Celem badań, których rezultaty zaprezentowano w niniejszym artykule, było rozpoznanie zachowań konsumentów wobec mięsa, traktując pewne ich elementy jako symptom zaangażowania w ideę zrównoważonej konsumpcji. Dla zobrazowania tych zachowań wykorzystano wyniki badań ilościowych przeprowadzonych na próbie 505 konsumentów z województwa świętokrzyskiego. Wyniki badań poddano analizie pod kątem parametrów statystyki opisowej, które wykazały, że idea zrównoważonej konsumpcji w jej fundamentalnych założeniach jest w niewielkim stopniu obecna w deklarowanych zachowaniach konsumentów z województwa świętokrzyskiego, jakkolwiek zauważa się pewne różnice ze względu na podstawowe zmienne socjodemograficzne. (abstrakt oryginalny)
EN
The idea of sustainable consumption can be implemented in many different ways, and one of them is to avoid or minimise consumption of food products of the animal origin, and especially red meat. In recent years, there dramatically declined consumption of beef in Poland to the benefit, in the first instance, of poultry, but it was not been caused by the care of minimising emission of CO2, accompanying animal production, but by the relatively high price of that meat and lack of satisfaction with its quality. At the same time, in many EU countries, especially among young inhabitants thereof, there is observed growth of importance of the environmental aspects and ethics of animal breeding in the purchasing decisions in the market for food, implying resignation from consumption of red meat. Hence, we considered as reasonable to recognise how much such determinants were present in the sequence of the factors taken into account by Polish consumers while buying meat. We selected the Świętokrzyskie Province for studies, where there is noted a relatively high level of beef consumption. An aim of the studies, some findings of which are presented in this article, was to recognise consumers' behaviours towards meat, treating some elements thereof as a symptom of involvement into the idea of sustainable consumption. To illustrate those behaviours we used findings of quantitative research carried out on the sample of 505 consumers from the Świętokrzyskie Province. The research findings were analysed from the point of view of descriptive statistics parameters which showed that the idea of sustainable consumption in its fundamental assumptions was present to a low degree in the declared behaviours of consumers from the Świętokrzyskie Province, albeit there can be noticed certain differences as regards the basic sociodemographic variables. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
26--39
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bartkowiak A., Namyślak Ł., Mielcarek P. (2012), Działania strategiczne w zakresie dobrostanu zwierząt jako element zrównoważonego rozwoju rolnictwa, "Problemy Inżynierii Rolniczej", Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu.
 • Bostrom M., Klintman M. (2011), Eco-standards, product labeling and green consumerism, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 • Bożek R. (2009), Globalne ostrzeżenie: Zmiany Klimatyczne a dobrostan zwierząt hodowlanych, Raport Stowarzyszenia Compassion in World Farming, Klub Gaja, Wilkowice.
 • Blokhuis H.J., Keeling L.J., Gavinelli A., Serratosa J. (2008), Animal welfare.s impact on the food chain, "Trends in Food Science and Technology", No. 19.
 • Czubała A. (2011), Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2012), Etyka działalności przedsiębiorstw a etyka postępowania konsumentów. "Marketing i Rynek 1", nr 1.
 • Den Ouden M., Nijsing J.T., Dijkhuizen A.A., Huirne R.B.M (1997), Economic optimalization of pork production . marketing chains I. Model input on animal welfare costs, "Livestock Production, Science", No. 48.
 • Domeradzki P., Tyburski W. (2011), Podstawy edukacji i kształtowania świadomości społecznej w duchu zrównoważonego rozwoju, (w:) Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, UMK, Toruń.
 • Kieżel E. (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Kołacz R., Dobrzański Z. (2006), Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich, AR, Wrocław.
 • Malak-Rawlikowska A., Gębska M. (2010), Postrzeganie dobrostanu zwierząt przez uczestników łańcucha żywnościowego w wybranych krajach Unii Europejskiej i Polsce, "Roczniki Nauk Rolniczych", Seria G, T. 97, z 4.
 • Mench J.A. (2008), Farm animal welfare in the USA: Forming practices, research, education, regulation and assurance programs, "Applied Animal Behavior Science", No. 113.
 • Zrałek J. (2008), Ekologizacja spożycia jako przejaw nowych tendencji w konsumpcji, (w:) Sobczyk G. (red.), Współczesny marketing: Trendy i działania, PWE, Warszawa.
 • Wspólna polityka rolna i dobrostan zwierząt: wysokie standardy w UE (2014), Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DGds.RiROW), Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/references_en.htm [dostęp:13.12.2014].
 • Strategia UE w zakresie dobrostanu zwierząt 2012-2015 (2012), Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów (DGds.ZiK), Komisja Europejska, B-1049 Bruksela, http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm [dostęp: 13.12.2014].
 • OIE (2008), World Organisation for Animal Health 2008, http://www.oie.int/doc/ged/D5517.PDF [dostęp: 13.12.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437388

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.