PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1985 | nr 135 Drobna wytwórczość w gospodarce narodowej | 48--70
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie drobnej wytwórczości w warunkach zasobowych i społecznych ograniczeń

Warianty tytułu
Functioning of Small Industry under Stock and Social Limitations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie składa się z dwóch części. Przedmiotem pierwszej części jest analiza systemu decyzyjnego oraz ekonomiczno-finansowego w drobnej wytwórczości w warunkach wdrażania reformy gospodarczej. Ewolucja systemu oceny, finansowania, opodatkowania wraz ze zmianami zasad cenotwórstwa prowadzi do wniosku, że dotychczasowe rozwiązania systemowe przy istniejących zasobowych i społecznych ograniczeniach działania wyzwoliły generalnie tendencję do kosztochłonnego typu zachowań przedsiębiorstw. Zachodzące procesy gospodarcze nie dostarczają również dowodów na zainicjowanie zakładanych w reformie, głębszych, z udziałem przedsiębiorstw małej skali, przemian strukturalnych w całej gospodarce. Druga część artykułu ma charakter opisu występujących ograniczeń zasobowych i społecznych. Do ograniczeń zasobowych zaliczono zatrudnienie i zaopatrzenie materiałowo-techniczne, do społecznych reakcje na postępującą wieloukładowość gospodarki. Wymienione ograniczenia mają odmienne znaczenie w uspołecznionym i nieuspołecznionym sektorze gospodarki. Wzajemne związki obu sektorów powodują konflikty społeczne na tle ponoszonych skutków i wyrzeczeń związanych z wychodzeniem z kryzysu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)
EN
The study consists of two parts. The subject of the first part is analysis of the decision and economic-financial system in small manufacture under the conditions of implementing economic reform. Evolution of the system of evaluation, financing, taxation together with changes of price forming leads to the conclusion that the up to now system solutions with the existing reserve and social limitations of activity induced generally a tendency of costintensive type of behaviour of enterprises. Occuring economic processes do not provide evidence for initiation of the assumed in the reform, deeper structural changes in the whole economy with the participation of small scale enterprises. The second part of the paper has a character of description of the occuring reserve and social limitations. Employment and material technical provision were listed as reserve limitations, reactions to the progressing multisector character of economy were listed as social limitations. The above mentioned limitations have different importance in the socialized and non-socialized sectors of the economy. Mutual relations of both sectors cause social conflicts because of the effects connected with overcoming the economic crisis. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Drobna wytwórczość w PRL - stan aktualny i uwarunkowania rozwoju, EPOKA, Warszawa 1983.
  • Ocena wdrażania reformy gospodarczej w drobnej wytwórczości oraz działania na rzecz jej rozwoju i zwiększania udziału w strukturze gospodarki narodowej, Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług, Warszawa.
  • Szablewski A.: Drobna wytwórczość w gospodarce narodowej, w: Drobna wytwórczość w procesie zmian strukturalnych w gospodarce narodowej, TNOiK, Warszawa 1982.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437654

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.