PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1985 | nr 135 Drobna wytwórczość w gospodarce narodowej | 71--92
Tytuł artykułu

Uwarunkowania procesów inwestycyjnych w drobnej wytwórczości

Autorzy
Warianty tytułu
Conditions of Investment Processes in Small Industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z punktu widzenia polityki rozwoju drobnej wytwórczości za najbardziej kluczową należy uznać problematykę znalezienia optymalnej pozycji tego segmentu gospodarki w systemie społeczno-ekonomicznym kraju. Z dokonanego przeglądu czynników popytotwórczych i uwarunkowań rozwojowych, kształtujących z zewnątrz politykę inwestycyjną drobnej wytwórczości wynikają różnorodne wnioski dotyczące nowych zadań, przed jakimi staje drobna wytwórczość, kierunku i siły oddziaływania analizowanych determinant, odmiennego charakteru i pojęcia polityki inwestycyjnej w drobnej wytwórczości. W drobnej wytwórczości występuje pilna potrzeba rozszerzenia działalności inwestycyjnej, wynikająca z konieczności powiększenia i unowocześnienia bazy materialno-technicznej, dążenia do uniknięcia dekapitalizacji majątku trwałego i niezbędności dokonania szeregu zmian jakościowo-strukturalnych. Jednocześnie występuje jednak wiele uwarunkowań, które utrudniają lub uniemożliwiają obecnie realizację polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw drobnej wytwórczości. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim relatywnie trudną sytuację ekonomiczno-finansową tych jednostek, oddziałującą na szerokość możliwości akumulacji środków finansowych. Nowe regulacje systemowe generalnie postawiły przedsiębiorstwa drobnej wytwórczości w teoretycznie korzystniejszej i atrakcyjniejszej, sytuacji. Należy jednak ostrożnie odnosić się do praktycznych rezultatów funkcjonowania zasad ekonomiczno-finansowych. Występujący w większości brak pozytywnych odczuć z przeprowadzonej reformy w zakresie gospodarki inwestycyjnej wynika nie tylko z niezadowolenia ze zmienionych uregulowań prawnych, ale również z układu istniejących warunków, utrudniających kształtowanie działalności inwestycyjnej w oparciu o stworzone przepisy i zgodnie z występującymi potrzebami. (abstrakt oryginalny)
EN
From the point of view of development of small manufacture, the question of finding optimal position for this segment of economy in the socio-economic system of the country must be regarded as most essential. From the carried out survey of demand-forming factors and conditions of development, which shape the investment policy in small manufacture, one can draw various conclusions concerning the new tasks which small manufacture faces, directions and influences of the analysed determinants, different character and concept of investment policy in small manufacture. In small manufacture appears urgent need for broadening Investment activity, resulting from the necessity of increasing and modernizing the material-technical base, strive after avoiding dacapitalization of fixed assets and necessity of a number of qualitative structural changes. Simultaneously there appear a number of conditions which make the realization of investment policy of small manufacture enterprises difficult or impossible. As such are listed first of all realtively difficult economic-financial situation of these units, which influences the possibilities of accumulation of financial means. New system regulations generally put the small manufacture enterprises in theoretically more advantageous and attractive situation. However, one roust refer very cautiously to practical results of functioning of economic-financial principles. General negative attitude towards the reform in the sphere of the investment economy results not only from the dissatisfaction with the changed legal regulations but also from the existing conditions which complicate investment activity based on the created regulations and according to the existing needs. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
  • Bień W. (opracowanie): Inwestycje, PWE, Warszawa 1982.
  • Jagielski M. : Inwestycyjne uwarunkowania podaży wybranych usług bytowych, IHWiU, Warszawa 1980.
  • Kokocińska M., Wpływ usług na powstanie i zagospodarowanie czasu wolnego, w: Rola i miejsce usług w gospodarce narodowej, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1981.
  • Ocena wdrażania reformy gospodarczej w drobnej wytwórczości oraz działania na rzecz jej rozwoju i zwiększania udziału w strukturze gospodarki narodowej, Ministerstwo Handlu Wewnętrznego i Usług, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437666

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.