PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 7 (CD) | 370--387
Tytuł artykułu

Comparative Analysis of the Components of the Consumer Value of Goods from the Position of Producer and Consumer

Warianty tytułu
Analiza porównawcza składników wartości artykułów konsumpcyjnych z punktu widzenia producenta i konsumenta
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper studied the value of the good's evolution from its understanding as a measure for the exchange of goods to the views on the investigated concept from the perspective of enterprise's interaction with consumers by identifying their wishes and needs. The components of consumer shared (total) value were identified: material value, service value, emotional value, and social value. Every component was defined, and shared value of good was presented as a result of the formation of all the aforementioned components. On the base of the study the material value, its close relationship with the service value was determined, and the necessity of forming a total quality management system in the enterprise and its partners was proved. The need of development the consumer's loyalty to the product on the base of branding by creating the emotional value was indicated. The special role of the consumer experience was proved. The possibility of social value forming by focusing managers not only on economic results, but also on the environment, and using methods of socially-oriented marketing was accented. The essence of shared values as creating economic value for businesses and meeting social needs was represented. (original abstract)
W pracy przedstawiono wyniki badań ewolucji wartości dóbr, począwszy od jej rozumienia jako środka służącego wymianie towarów, aż do poglądów na badane pojęcie z pozycji interakcji przedsiębiorstwa z konsumentami poprzez identyfikację ich życzeń i potrzeb. Wyznaczono składniki wspólnej wartości dóbr konsumpcyjnych, a mianowicie: wartość materialna, wartość usługowa, wartość emocjonalna oraz wartość społeczna. Każdy składnik był definiowany, a wspólna wartość prezentowana jako wynik kreowania wszystkich wyżej wymienionych składników. W oparciu o przeprowadzone badania wartości materialnej był zdeterminowany jej ścisły związek z wartością usługową, a także udowodniona konieczność budowania systemu Total Quality Management w przedsiębiorstwie oraz u jego partnerów. Wskazano na potrzebę rozwoju lojalności konsumentów w stosunku do produktu w oparciu o branding, przy tworzeniu jego wartości emocjonalnej. Wskazano na szczególną role doświadczenia konsumenckiego. Położono nacisk na możliwości formowania wartości społecznej pod warunkiem zogniskowania menedżerów nie tylko na wynikach ekonomicznych, ale i na środowisku, a także na stosowaniu metod społeczno-zorientowanego marketingu. Istotę wartości wspólnej określono jako tworzenie wartości ekonomicznej wraz z zaspokojeniem potrzeb społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
370--387
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy "Politechnika Kijowska"
Bibliografia
 • 1. Грицина Л. (2009), Механізм формування корпоративної соціальної відповідальності і управлінні підприємством, Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», Київ, 2009, 23 с.
 • 2. Дегтяренко О. (2014), Управління якістю послуг неприбуткових організацій, Сумськй державний інститут, 2014, [online]. [cit.2014-11-26]. Available: http://sumdu.telesweet.net/ doc/lections/Upravlinnya-yakistyu-poslug-nepributkovihorganizatsiy/index.html.
 • 3. Ілющенко Б. (2013), Методика визначення рівня задоволеності замовників, Вісник Донецького національного університету, Економіка і право, 2010, Вип. 1, [online]. [cit.2016-01-12]. Available: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VDU_ekon/2013_1/vdu1-2013/149.pdf.
 • 4. Карлін М. (2011), Корпоративна соціальна відповідальність у контексті перспектив соціальної політики України, Наукова бібліотека періодичних видань НАН України, 2011, [online]. [cit.2015-10-17]. Available: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/11670/18-Karlin.pdf?sequence=1.
 • 5. Курчевская Н. (2015), Всеобщее управление качеством [online]. [cit.2015-09-26]. Available: https://yrp08.ucoz.ru/load/0-0-0-8-20.
 • 6. Максименко А. (2010), Споживча поведінка: концептуальні поняття та чинники, що її детермінують, Міжвузівський збірник наукових праць «Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики», 2010, №44, [online]. [cit.2014-06-12]. Available: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Staptp/2010_44/files/ST44_20.pdf.
 • 7. Мельничук, В. (2012), Флексографічна галузь України як основний чинник розвитку споживчої цінності упаковки, Збірник наукових праць «Маркетинг: теорія і практика», Луганськ, Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2012, № 18. С. 182-187.
 • 8. Мірошник, Р. (2012), Маркетингове забезпечення розвитку нематеріальних активів як складової інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства, Вісник Хмельницького національного університету, 2012, № 5, Т. 3, [online]. [cit.2015-12-14].
 • 9. Available: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2012_5_3/146-149.pdf.
 • 10. Помитов, С. (2011), Создание добавленной ценности как одна из целей функционирования рыночно-ориентированной организации, Информационный сайт по экономике EKportal.ru, 2011, [online]. [cit.2015-10-17]. Available: http://www.ekportal.ru/page-id-1880.html.
 • 11. Прахалад, К. (2015), Майбутнє конкуренції. Творення унікальної цінності спільно з клієнтами, Київ, Видавництво «Агенція «Стандарт», 2015. - 258 с.
 • 12. Трач О. (2011), Імідж, бренд та репутація: їх взаємозв'язок і вплив на розвиток територій, організацій та окремих осіб, Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2011, № 706.
 • 13. Упаковка на продовольственном рынке: исследования Neilsen, (2015), Сайт компании «Nielsen», [online]. [cit.2015-12-16]. Available: http://www.acnielsen.ru/news.php?news_id=37.
 • 14. Шульгіна, Л., Гуляйко, В. (2015), Механізм формування споживчої цінності продукції поліграфічних підприємств, Київ, Univest PrePress, 2015, 223 с.
 • 15. Юзик, Л. (2014), Еволюція соціально орієнтованого маркетингу підприємств, Вісник національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган- Барановського, 2014, № 3. [online]. [cit.2015-10-17]. Available: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdnuet/ econ/2014_3/16.pdf.
 • 16. Hrytsyna, L. (2009), The mechanism of corporate social responsibility in business management, Authoref. Dis. on competition sciences. degree candidate. Econ. Sciences specials. 08.00.04 "Economics and management of enterprises (by economic activity)", Kyiv, 2009, 23 p.
 • 17. Degtyarenko, O. (2014), Quality Management services of non-profit organizations, Sumy State Institute, 2014 [online]. [cit.2014-11-26]. Available: http://sumdu.telesweet.net/ doc/lections/Upravlinnya-yakistyu-poslug-nepributkovihorganizatsiy/index.html.
 • 18. Iliushchenko, B. (2013), Methods of determining the level of customer satisfaction, Journal of Donetsk National University of Economics and Law, 2010, Vol. 1, [online]. [cit.2016-01-12]. Available: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VDU_ekon/2013_1/vdu1-2013/149.pdf.
 • 19. Carlin, M. (2011), Corporate Social Responsibility in the context of the prospects for Social Policy of Ukraine, Scientific Library of NAS of Ukraine periodicals, 2011, [online]. [cit.2015-10-17]. Available:http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/11670/18-Karlin.pdf?sequence=1.
 • 20. Kurchevskaya, N. (2015), Total Quality Management, [online]. [cit.2015-09-26]. Available: https://yrp08.ucoz.ru/load/0-0-0-8-20.
 • 21. Maksimenko, A. (2010), Consumer Behavior: Conceptual concepts and factors that determine it, Interuniversity collection of scientific works "Social technologies: actual problems in theory and practice", 2010, №44, [online]. [cit.2014-06-12]. Available: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Staptp/2010_44/files/ST44_20.pdf.
 • 22. Melnychuk, V. (2012), Flexographic industry of Ukraine as a major factor of customer value package, Collection of scientific works "Marketing: Theory and Practice", Lugansk, Publisher University imeni V. Dal, 2012, № 18. С. 182-187.
 • 23. Miroshnyk, R. (2012), Providing marketing of intangible assets as a component of innovative potential of enterprise engineering, Journal of Khmelnytsky National University, 2012, № 5, Т. 3, [online]. [cit.2015-12-14]. Available: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchnu_ekon/2012_5_3/146-149.pdf.
 • 24. Pomitov, S. (2011), Creating added value as one of the goals of the operation of market-oriented organization, Information site on economy EKportal.ru, 2011, [online]. [cit.2015-10-17]. Available: http://www.ekportal.ru/page-id-1880.html.
 • 25. Prahalad, K. (2015), Future competition. Creating unique value together with customers, Kyiv, Publisher "Agency "Standard", 2015. - 258 с.
 • 26. Tracz, A. (2011), Image, brand and reputation, their relationship and influence on the development of territories, organizations and individuals, Proceedings of the National University "Lviv Polytechnic", 2011, № 706.
 • 27. Packaging in the food market: Nielsen study (2015), the company's Website «Nielsen», [online]. [cit.2015-12-16]. Available: http://www.acnielsen.ru/news.php?news_id=37.
 • 28. Shulgina, L., Hulyayko, V. (2015), Mechanism of customer value products printing company, Kyiv, Univest PrePress, 2015, 223 pp.
 • 29. Yuzyk, L. (2014), The evolution of socially oriented marketing companies, Herald National University of Economics and Trade named. M. Tugan-Baranowski, 2014, № 3. [online]. [cit.2015-10-17]. Available: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vdnuet/ econ/2014_3/16.pdf.
 • 30. Berry, L. (2012), Managing the Total Customer Experience, Mit Sloan Management Review, 2012, [online]. [cit.2015-03-19]. Available: http://wehner.tamu.edu/mktg/faculty/berry/articles/ Managing_the_Total_Customer_Experience.pdf.
 • 31. Porter, M., Kramer, R. (2011), The Big Idea : Creating Shared Value, Harward Business Publishing, [online]. [cit.2015-10-17]. Available:https://archive.harvardbusiness.org/cla/web/pl/product.seam?c=8062&i=8064&cs=1b64dfac8e4d2ef4da5976b5665c5540.
 • 32. Shulgina, L., Klisiński, J. (2015), Brand management company based on analysis of impact its name on consumer's behavior. In:. Howaniec, H., Waszkielewicz, W. (2015). The creation of value and responsibility in activities of organizations, Kraków: Wydawnictwo AGH.
 • 33. Szulgina, L. (2014), Marketing współpracy jako najnowsza koncepcja marketingu turystycznych agencji Ukrainy, Zarządzanie publiczne, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, №2(26).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437682

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.