PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr II/2 | 589--603
Tytuł artykułu

Analiza zmienności dopływu ścieków do oczyszczalni dla aglomeracji Dębica

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of Sewage Inflow Variability to a Sewage Treatment Plant for the Agglomeration of Dębica
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy dokonano analizy zmienności dopływu ścieków do oczyszczalni w Dębicy. W tym celu określono podstawowe statystyki opisowe dotyczące dopływu ścieków do oczyszczalni: wartość średnia (Qdśr), mediana (Mo ), wartość minimalna (Qdmin), wartość maksymalna (Qdmax), odchylenie standardowe (σ), współczynnik zmienności (Vzm), rozstęp (Ro ). Określono histogram liczby dopływów ścieków do oczyszczalni dla zadanych przedziałów obserwacji. Zestawiono szczegółowe dobowe dopływy ścieków surowych do oczyszczalni w Dębicy w latach 2019- 2015 na tle wartości dopuszczalnej z pozwolenia wodno-prawnego oraz wartości średniej. Zestawiono średnie dobowe wartości przepływów ścieków dla poszczególnych miesięcy roku dla okresu 2009-2015. Dokonano zestawienia średnich dobowych przepływów ścieków w poszczególnych latach badanego okresu. Zestawiono średnie dobowe wartości przepływów ścieków w poszczególnych dniach tygodnia dla okresu 2009-2015. Ponadto pozyskano dane opadowe ze stacji w Tarnowie (najbliższa stacja opadowa od badanego obiektu) i na tej podstawie określono średnie wartości dobowego opadu atmosferycznego dla poszczególnych miesięcy w latach 2009-2015. Następnie dokonano podziału dób okresu badawczego ze względu na wielkość opadów atmosferycznych na 7 zasadniczych grup. Określono wpływ opadów atmosferycznych na ilość ścieków dopływających do badanego obiektu. Stwierdzono znaczący wpływ opadów atmosferycznych na dopływ ścieków do oczyszczalni w Dębicy. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyzes the variability of sewage inflow to a treatment plant in Dębica. For this purpose, the following basic descriptive statistics of the sewage inflow to the treatment plant were determined: mean value (Qdm), median (Mo ), minimum value (Qdmin), maximum value (Qdmax), standard deviation (σ), coefficient of variation (Vzm), range (Ro ). Histogram of a number of sewage inflows to the treatment plant for the specified observation intervals was determined. Detailed diurnal raw sewage inflows to the treatment plant in Dębica were summarized for the period of 2009- 2015 compared to the limit value specified by the water-legal permit and the to the mean value. Mean diurnal sewage flow values for individual months from the period of 2009-2015 were also summarized. Mean diurnal sewage flows in individual years of the studied period, as well as mean diurnal sewage flow values in each day of the week were compared. Moreover, runoff data were obtained from the Tarnów station (the nearest rainfall station to the studied facility) and on this basis mean values of diurnal precipitation for individual months in the period of 2009-2015 were determined. Subsequently, the days of the study period were divided into 7 major groups based on the amount of atmospheric precipitation. The effect of precipitation on the amount of sewage flowing into the studied facility was examined and it was found that the precipitation has a significant effect on the sewage inflow to the treatment plant in Dębica.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
589--603
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Bergel T., Pawełek J. (2005). Struktura zużycia wody w gospodarstwach wiejskich. Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu - materiały z II Konferencji Naukowo-Technicznej "Błękitny San", 165-173.
 • Bugajski P. (2009). Zmienność ilości dopływających ścieków do oczyszczalni w Tęgoborzy. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2009/09.
 • Bugajski P., Ślizowski R. (2006). Ocena działania oczyszczalni ścieków typu SBR w Sterkowcu-Zajazie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2006/2 (2).
 • Chmielowski K., Bugajski P., Wąsik E. (2015). Ocena działania oczyszczalni ścieków w Haczowie przed i po modernizacji. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 4, 949-964.
 • Chotkowski W., Lis G. (2006). Krótkoterminowe prognozowanie dopływu ścieków do oczyszczalni na podstawie ilości zużywanej wody. Gaz, Woda i Technika Sanitarna 5/2006, 13-18.
 • Dyrektywa (1991). Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).
 • Kaczor G., Przebinda A. (2009.) Analiza uszkodzeń kanałów sanitarnych po krótkim okresie eksploatacji. Inżynier Budownictwa, nr 11(67). Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o., 56 - 59.
 • Kaczor G., Pawełek J. (1999). Dobowe ilości ścieków w osiedlach wiejskich w aspekcie ich oczyszczania. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, nr 350, 103 - 113.
 • Kaczor G. (2012). Oddziaływanie wód przypadkowych na stężenie związków biogennych w ściekach surowych i oczyszczonych podczas pogody mokrej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2012/03.
 • Kaczor G. (2006). Jednostkowe odpływy ścieków z kanalizacji wiejskiej w gminie Koszyce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2, 171-182.
 • Kaczor G. (2009). Otwory we włazach studzienek kanalizacyjnych jako jedna z przyczyn przedostawania się wód przypadkowych do sieci rozdzielczej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 9, 155-163.
 • Kaczor G. (2011). Wpływ wiosennych roztopów śniegu na dopływ wód przypadkowych do oczyszczalni ścieków bytowych. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, nr 2, 27-34.
 • Kaczor G., Bugajski P., Bergel T. (2013). Zastosowanie metody trójkąta do obliczania objętości wód infiltracyjnych i przypadkowych w kanalizacji sanitarnej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 3, 263-274.
 • Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. (2003). Ministerstwo Środowiska. Warszawa.
 • Miernik W., Młyński D. (2014a). Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach po modernizacji. Episteme, nr 29, 303-310.
 • Miernik W., Młyński D. (2014b). Wpływ modernizacji oczyszczalni dla miasta Wadowice na jakość oczyszczonych ścieków.[w:] J. Rak (ed.): Antropogeniczne czynniki wpływu na środowisko przyrodnicze na przykładzie południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy, wyd. Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, 109-129.
 • Papuziński A. (2006). Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyk. Problemy Ekorozwoju, vol. 1, No 1, str. 33-40).
 • Pozwolenie (2004). Pozwolenie wodno-prawne, znak ŚR-III-3-6811/38/03/04. 2004. Dębica.
 • Rozporządzenie (2014a). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz.U. 2014 poz. 1800.
 • Rozporządzenie (2014b). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. Dz.U. 2014 poz. 995 Ustawa (2001).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437866

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.