PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | nr 1 | 290--303
Tytuł artykułu

Postawy Polaków wobec nieetycznych działań reklamowych w świetle funkcjonowania Kodeksu Etyki Reklamy

Autorzy
Warianty tytułu
Poles' Attitudes towards Unethical Advertising Activities in the Light of Functioning of the Code of Ethics in Advertising
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono problematykę funkcjonowania systemu samoregulacji środowiska reklamowego stojącego na straży respektowania zasad etycznych w reklamie oraz reakcji społeczeństwa polskiego na kontrowersyjne działania reklamowe. Zainteresowanie tą problematyką ma swe źródło w eskalacji takich działań, co skutkuje wzrostem negatywnych ocen dotyczących reklamy jako zjawiska społeczno-gospodarczego. Coraz częściej podejmowane są dyskusje na temat konieczności i możliwości ograniczania działań reklamowych. Podstawą rozważań były dane dotyczące skarg na reklamy nieetyczne (kontrowersyjne) składane do działającej w Polsce Komisji Etyki Reklamy jako organu samoregulacji środowiska reklamowego. Dane statystyczne na temat skarg składanych na nieetyczne reklamy pokazują rosnącą świadomość odbiorców w zakresie społecznej odpowiedzialności działań reklamowych, wyrażającą się w zwiększającej się liczbie składanych skarg, które należy ocenić jako uzasadnione, i coraz rzadziej pojawiających się zarzutach nie znajdujących uzasadnienia. Potwierdza to również porównanie liczby wniosków składanych w Polsce na tle innych krajów europejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
In his article, the author touched the problems of functioning of the system of self-regulation of the advertising environment upholding respecting the ethical principles in advertising and reaction of the Polish society to controversial advertising activities. The interest in these problems has its source in the escalation of such activities, what results in the growth of negative assessments concerning advertising as a socio-economic phenomenon. More and more often are undertaken discussions on the necessity and possibility to reduce advertising activities. The grounds for considerations were the data concerning complaints about unethical (controversial) advertisements filed to the operating in Poland Committee of Advertising Ethics as a body for self-regulation of the advertising environment. The statistical data on the complaints filed against unethical advertisements show an ever growing awareness of recipients as regards the social responsibility of advertising activities manifested in the growing number of filed complaints, which should be considered as reasonable, and the more and more seldom occurring unreasonable allegations. This is also confirmed by the comparison of the number of motions lodged in Poland against the background of other European countries. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
290--303
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • 7,28 mld zł wydano na reklamę w Polsce w 2014 roku. Zyskują telewizja, internet i radio - tracą prasa, kino i OOH, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/7-28-mld-zl-wydano-na-reklame-w-polsce-w-2014-rokuzyskuja-telewizja-internet-i-radio-traca-prasa-kino-i-ooh [dostęp: 01.12.2015].
 • Alvani S.M. (2002), Learning organizations, new generation of learning organizations, "Scientific and Professional Journal of Management and Development", No. 18.
 • Bachnik K. (2011), Internacjonalizacja przedsiębiorstw a ich konkurencyjność - kontekst skuteczności marketingowej, (w:) Nowacki R., Strużycki M. (red.), Reklama w procesach konkurencji, Difin, Warszawa.
 • Belch G.E., Belch M.A. (2009), Advertising and Promotion. An integrated Marketing Comunications Perspective, McGraw-Hill Book, New York.
 • Bylok F. (2014), Wybrane społeczne kompetencje konsumenckie Polaków, "Handel Wewnętrzny", nr 4.
 • Byramjee F., Batra M.M., Scudder B., Klein A. (2013), Toward an ethical and legal framework for minimizing advertising violations, "Journal of the Academy of Business & Economics", Vol. 13, No. 1.
 • European trends in advertising complaints, copy advice and pre-clearance (2015), EASA Reports 2006-2014, http://www.easa-alliance.org/Publications/Statistics/page.aspx/375 [dostęp: 08.12.2015].
 • Gasparski W. (1997), Etyka biznesu - szkice do portretu, (w:) Dietl J., Gasparski W. (red.), Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Golka M. (1994), Świat reklamy, Agencja Badawczo-Promocyjna "Artia", Puszczykowo.
 • Grochowski R., (2013), Prawo i etyka reklamy, Scriptorium, Opole.
 • Grzybczyk K. (2012), Prawo reklamy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Informacje prasowe Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy z lat 2007-2015, http://www.radareklamy.pl/dokumenty.html [dostęp: 08.12.2015].
 • Jefkins F. (1985), Advertising, Pitman Publishing, London.
 • Keith N.K., Pettijohn C.E., Burnett M.S. (2008), Ethics in advertising: differences in industry values and student perceptions, "Academy Of Marketing Studies Journal", Vol. 12, No. 2.
 • Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa.
 • Nogalski B., Śniadecki J. (1996), Etyka menedżerska, OPO, Bydgoszcz.
 • Nowacki R. (2011), Procesy zarządzania działalnością reklamową w przedsiębiorstwach, (w:) Nowacki R., Strużycki M. (red.), Reklama w procesach konkurencki, Difin, Warszawa.
 • Nowacki R. (2012), Etyczne dylematy zarządzania działalnością reklamową w przedsiębiorstwie, (w:) Gębarowski M., Witek L., Zatwarnicka-Madura B. (red.), Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
 • Nowacki R. (2013), Percepcja przekazów reklamowych i jej wpływ na zachowania konsumentów w pierwszej połowie XXI wieku, (w:) Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 777, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 32.
 • Nowacki R. (2014), Prowokacja czy społeczna odpowiedzialność? Trendy w reklamie XXI wieku na przykładzie branży mody, (w:) Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty. Wieloaspektowość problemów marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 824, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 35.
 • Nowacki R., Strużycki M. (2002), Reklama w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
 • Pogonowska B. (2004), Elementy etyki gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa.
 • Sanayei A., Javadi M.H.M, Baluchianzade R. (2012), Determining the effect of ethics on advertising effectiveness with Mellat Bank customers, "Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business", Vol. 3, No. 9.
 • Słomski W. (2007), Reklama bez zasad etycznych?, "Contemporary Economics", Vol. 1, No. 4.
 • Spurgin E.W. (2003), What's wrong with computer-generated images of perfection in advertising? "Journal Of Business Ethics", Vol. 45, No. 3.
 • Sundaram D.S., Mitra K. (2007), Ethical evaluation of marketing practices in tobacco industry, "International Journal Of Business Research", Vol. 7, No. 2.
 • Taranko T. (2014), Opinie przedstawicieli środowiska reklamowego na temat regulacji prawnych obowiązujących w Polsce, "Handel Wewnętrzny", nr 4.
 • Wells W., Burnett J., Moriarty S. (1998), Advertising: Principles and Practices, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New York.
 • Winter W.L., Wright J.S., Zeidler S.K. (1990), Advertising, McGraw-Hill Book, New Delhi.
 • https://www.radareklamy.pl/jak-dziala-samoregulacja [dostęp: 02.12.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171437888

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.