PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 451
Tytuł artykułu

Narodowy system innowacji w Polsce

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kwestia regulowania procesów innowacyjnych w polskiej gospodarce jest ciągle nie rozstrzygniętym problemem. Szczególnie wolne, w niektórych okresach transformacji, tempo przeobrażeń w przemyśle ma zarówno swych zwolenników, argumentujących ten fakt amortyzowaniem niekorzystnych efektów szybkiego bezrobocia, jak i przeciwników, twierdzących, iż poniesiony dotąd olbrzymi koszt społeczny bezrobocia był daremny, gdyż nie szły z nim w parze porównywalne przemiany w poprawieniu efektywności struktury gospodarki oraz wzrostu jej innowacyjności i konkurencyjności w skali międzynarodowej. Pierwsza faza stabilizowania gospodarki charakteryzowała się silnym sprzeciwem rządu wobec jakiejkolwiek formy regulowania przemian w przemyśle, dopuszczając żywiołowy przebieg transformacji systemu gospodarczego, co w opinii zachodnich badaczy doświadczeń krajów transformujących się było eksperymentem, ale z pewnością nie kontrolowanym. W ostatnim czasie można zauważyć pojawiające się argumenty za bardziej aktywnym włączeniem się państwa w przeobrażenia polskiego przemysłu i wykorzystania efektywnie stosowanych w innych krajach narzędzi służących do tego celu. Pomijając fakt, iż teza o rosnącej aktywności państwa w krajach wysoko rozwiniętych także jest dyskusyjna1, istotniejszy w polskim przypadku jest generalny brak wyraźnej wizji efektywnych, logicznie spójnych instytucjonalnych ram uaktywnienia się państwa poprzez politykę naukową czy przemysłową i to o charakterze innowacyjnym. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
451
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • AGENDA 2000. Komisja Europejska, Bruksela 1997.
 • Aktualne problemy własności intelektualnej. Praca zbiorowa pod red. J. Barty. MlWiOWI, UJ; Kraków 1995, z. 64.
 • Allen T.: Scientific Innovation and Industrial Prosperity. Longman, London 1966.
 • Allen R.C.: Collective Invention. "Journal of Economic Behavior and Organization" 1983.
 • Amman A., Cooper J.: Industrial Innovation in the Soviet Union. Yale University Press, New Haven, CT and London 1982.
 • Andersen E.S., Brandgaard A.: Integration, Innovation and Evolution. In: National System of Innovation. Ed. B.A. Lundvall. Pinter Publishers, London 1992.
 • Andersen E.S., Eliassen K.A.: The EC as a New Political System. In: Making Policy in Europe, the Europeification of National Policy-Making. Eds. E.S. Andersen, K.A. Eliassen. Sage, London 1993.
 • Anioł W.: Współzależność Europy Wschodniej i Zachodniej. "Sprawy Międzynarodowe" 1991, nr 6.
 • An Industrial Competitiveness Policy for the European Union. "Communication from the Commision" 1994.
 • Annual Report for 1995. "European Economy". Office for Official Publications for the EC, Luxemburg 1995, No. 56.
 • Aoki M.: Toward an Economic Model of the Japanese Firm. "Journal of Economic Litereture" 1990, Vol. XXVIII.
 • Archibugi D., Michie J.: The Globalisation of Technology Myths and Realities. Research Papers in Management Studies. Cambridge 1993, No. 18.
 • Archibugi D., Michie J.: Technology and Innovation: an Introduction. "Cambridge Journal of Economics" 1995, No. 19.
 • Archibugi D., Ceccagnoli M.: Innovation and Internalization: the Case of Italian Manufacturing Industry. Referat na konferencję międzynarodową EAEPE. Kopenhaga 27-29.X.1994.
 • Arrow K.: Economie Welfare and the Allocation of Resources for Invention. In: The Rate and Direction of Inventive Activities. Ed. R.R. Nelson. University Press, Princeton 1962.
 • Auriol L., Radosevic S.: R&D and Innovation. Activities in Central and Eastern European Countries: Analysis Based on S&T Indicators. OECD, Paris 1996 (maszynopis).
 • Balcerowicz L.: Najpierw demokracja, potem kapitalizm. Wykład na Uniwersytecie w Aix-en-Provence we Francji 27.01.1993. "Gazeta" z 30- -31.01.1993.
 • Balcerowicz L.: 800 dni. Szok kontrolowany. Warszawa 1992.
 • Balcerowicz L.: Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku. "Życie Gospodarcze" 1995, nr 31.
 • Becattini G.: The Marshallian Industrial District as a Socio-Economic Notion. In: Industrial Districts and Iner-firm Co-operation in Italy. International Institute for Labor Studies, Geneva 1990.
 • Benko G.: Geografia technopolii. PWN, Warszawa 1993.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. PWE, Warszawa 1998.
 • Blok Z.: Transformacja systemowa - próba scharakteryzowania procesu. W: Transformacja systemowa w Polsce. Praca zbiorowa pod red. Z. Bloka. Poznań, Toruń 1993.
 • Berliner J.: The Economics of Overtaking and Surpassing. In: Industrialisation in Two Systems. New York, London, Sydney 1966.
 • Białoń L., Obrębski T.: Elementy polityki przemysłowej. Politechnika Warszawska, Warszawa 1993.
 • Boosting Business Advisory Services. Raport OECD, Paris 1995.
 • Bianchi P., Giordani M.: Innovation Policy at the Local and National Level: the Case of Emilia-Romagna. "European Planning Studies" 1993, Vol. 1.
 • Blaug M.: Metodologia ekonomii. PWE, Warszawa 1995.
 • Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. PWN, Warszawa 1994.
 • Blume S.: Transfer Sciences: Their Conceptualisation, Functions and Assessment. Paper to the Paris TEP Indicators Conference. Paris, July 1990.
 • Bush P.D.: The Theory of Institutional Change. "Journal of Economic Issues" 1987, Vol. XXI, No. 3.
 • Bomsel O.: Enjeux Industriels du post-socialisme. Cahier de recherche 94-C-2, CERNA. Ecole des Mines, Colloque de l'Association Française de Science Economique. Paris 1994, September.
 • Bresci S., Malerba F.: Sectoral Innovation Systems. In: Systems of Innovtions. Ed. Ch. Edquist. Pinter, London & Washington 1997.
 • Brusco S.: The Idea of the Industrial District: its Genesis. In: Industrial Districts and Inter-firm Co-operation in Italy. International Institute for Labour Studies, Geneva 1990.
 • Brzeziński Z.: Wielkie bankructwo. Narodziny i śmierć komunizmu w XX wieku. Paryż 1990.
 • Callon M.: Reseaux techno-economiques et irreversibilities. W: R. Boyer, B. Chavance, O. Godard: Les figures de l'irréversibilité en économie. EHESS, Paris 1991.
 • Cantwell L, Hodgson C.: The Internalisation of Technology Activity and British Competitivenes. "University of Reading" 1990, Vol. III.
 • Caracostas P., Soete L.: The Building of Cross-Border Institutions in Europe: Towards an European System of Innovation. In: Systems of Innovation. Ed. Ch. Edquist. Pinter, London & Washington 1997.
 • Carlsson B., Stankiewicz R.: On the Nature, Function and Composition of Technological Systems. "Journal of Evolutionary Economics" 1991, No. 1(2).
 • Casson M., Pearce R.D., Singh S.: Global Integration Trough the Decentralisation of R&D. Macmillan, Basingstoke 1992.
 • Castells M., Hall P.: Technopoles of the World. Routledge, London-New York 1994.
 • Chesnais F.: Globalization of Industrial Activities. Four Case Studies. OECD, Paris 1992.
 • Chmiel L: Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionów. "Życie Gospodarcze" 1997, nr 27.
 • Cities & New Technologies. (Case of Fiat.) OECD, Paris 1992.
 • Choosing Priorities in Science and Technology. OECD, Paris 1991.
 • Clark K.B., Fujimoto T.: Lead Time in Automobile Product Development: Exploring the Japanese Advantage. "Journal of Engineering and Technology Management" 1989, Vol. 6.
 • Colletis G.: An Analysis of Technological Potencial and Regional Development Processes in Rhône-Alpes. "European Planning Studies" 1993, No. 1.
 • Contractor F.J., Lorange P.: Cooperative Strategies in International Business. Lexington Books, Lexington 1988.
 • Constant E.W.: The Origins of the Turbojet Revolution. J. Hopkins University Press, Baltimore 1980.
 • Cooke P., Morgan K.: The Intelligent Region: Industrial and Institutional Innovation in Emilia-Romagna. Regional Industrial Research Report No. 7. UWCC, Cardiff 1991.
 • Cooke P., Morgan K.: Industry, Training and Technology Trnasfer: the Baden-Württemberg System in Perspective. Regional Industrial Research Report No. 6. UWCC, Cardiff 1990.
 • Cooke P., Morgan K., Price A.: The Future of the Mittelsland: Co-operation Versus Competition. Regional Industrial Research Report No. 13. UWCC, Cardiff 1993.
 • Cook I., Mayes P.: Introduction to Innovation and Technology Transfer. Artech House, Inc., Boston, London 1996.
 • Cooper R.G.: The Strategy-Performance Link in New Product Development. "R&D Management" 1984, Vol. 14, No. 5-6.
 • "Cordis Focus" EC, 1996, 1997, 1998-10-14.
 • Czubiński A.: Dzieje najnowsze Polski. Polska Ludowa 1944-1989. Poznań 1992.
 • Dahmen E.: "Development Blocks" in Industrial Economics. "Scandinavian Economic History Review and Economy and History" 1988, Vol. XXXVI, No. 1.
 • Dalum B., Fegelserg J., Jprgensen U.: Small Open Economies in the World Market for Electronics: The Case of the Nordic Countiers. In: Small Countiers Facing the Technological Revolution. Eds. Ch. Freeman, B.A. Lundvall. Pinter Publisching, London, New York 1998.
 • David P., Foray D.: Accessing and Expanding the Science and Technology Base. DSTI/STP/TIP (94)4, Paris 1994.
 • David P., Foray D.: Accessing and Expanding the Science and Technology Knowledge Base. "STI Review" OECD, Paris 1995, No. 16.
 • Dąbrowski M.: I kapitalizm i demokracja. "Życie Gospodarcze" 1995, nr 31.
 • Debresson C.: Breeding Innovation Clusters: a Source of Dynamic Development. "Vorld Development" 1989, Vol. 17, No. 1.
 • Dobiegała-Korona B.: Ocena poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 8-9.
 • Dobiegała-Korona B., Korona M.: Innowacje produktowe i technologiczne w polskich przedsiębiorstwach. "Gospodarka Narodowa" 1995, nr 1.
 • Dodgson M.: Technological Collaboration in Industry. Routledge, London 1993.
 • Dodgson M., Bessant J.: Effective Innovation Policy: a New Approach. International Thomson Business Press, London 1996.
 • Dokumenty Unii Europejskiej o symbolach: COM(93) 342 finalizowane, COM(95) 456 finalizowane i COM(95) 370 względnie finalizowane.
 • Dosi G., Pavitt K., Soete L.: The Economics of Technical Change and International Trade. Hemel Hempstead, Harvester Wheatsheaf, London, Toronto 1990.
 • Dosi G.: Technological Paradigms and Technological Trajectories. "Research Policy" 1982, Vol. 11.
 • Dosi G.: Institutions and Markets in a Dynamic World. "The Manchester School" 1988, Vol. LVI, No. 2, June.
 • Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego. Praca zbiorowa pod red. W. Dymarskiego. PWN, Poznań 1993.
 • Drucker P.F.: Innovation and Entrepreneurship. Harper and Row, New York 1985.
 • Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 • Działalność Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w roku 1997. CENP, Warszawa 1997.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1994-1996.
 • GUS, Departament Produkcji i Usług, Warszawa 1998.
 • Edquist C., Jacobsson S.: Flexible Automation - the Global Diffusion of New Technology in the Engineering Industry. Blakwell, Oxford 1988.
 • Etzioni A.: Reaganomics, Reindustrialisation and Industrial Policy. "Hearing Before Joint Economic Policy Commission" 1982, May.
 • Europe and the United States: the Way Forward. COM(95) 411, Final Report, Brussels 1955.
 • European Patents: Untapped Potential. "Innovation & Technology Transfer" 1995, Vol. 2.
 • Fiedor B.: Teoria innowacji. PWE, Warszawa 1979.
 • Fransman M.: The Market and Beyond, Co-operation and Competition in Information Technology. Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 • Fransman M.: The Japanese Innovation System: How Does it Work? In: The Handbook of Industrial Innovation. Eds. M. Dodgson, R. Rothwell. EE Publishing, Cheltenham 1996.
 • Frascati Manual. OECD, Paris 1993.
 • Freeman Ch.: Technology and Economic Performance: Lessons from Japan, Pinter Publisher, London-New York 1987.
 • Freeman Ch.: The National System of Innovation in Historical Perspective, "Cambridge Journal of Economics" 1995, Vol. 19, No. 1.
 • Freeman Ch.: Innovation and Growth. In: The Handbook of Industrial Innovation. Ed. M. Dodgson & R. Rothwell. EE Publishing Ltd., Cheltenham 1996.
 • Freeman Ch.: The Economics of Industrial Innovation. F. Pinter, London 1982.
 • Freeman Ch., Perez C.: Structural Crises of Adjustment, Business Cycles and Investment Behaviour. In: G. Dosi, Ch. Freeman, R.R. Nelson, G. Silverberg: Technical Change and Economic Theory. Pinter Publishers, London-New York 1988.
 • Galwas B.A.: Uwagi o wysiłku edukacyjnym społeczeństwa i konieczności kształcenia ustawicznego. W: Świat przyszłości a Polska. Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku". PAN, Elipsa, Warszawa 1995.
 • Garlińska G.: Wielkie plany, wielkie prywatyzacje. "Nowe Życie Gospodarcze" 1998, nr 4.
 • Gawron W.: Bogatych stać na eksport. "Życie Gospodarcze" 1995, nr 25.
 • Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwartzmann S., Scott P., Trow M.: The Production of Knowledge - the Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. Sage, London 1994.
 • Gibbons M., Johnston J.: The Roles of Science Intechnologiczal Innovation. "Research Policy" 1974, No. 3(3).
 • Gibson R., Rogers E.: R&D Collaboration on Trial. Harvard University Press, Cambridge 1995.
 • Glatz H. and Tudler R. van: Ways Out of the International Restructuring Race? Project Proposal, Annex B. Pinter Publishers, London 1989.
 • Glikman P.: Czy wolny potencjał jest czynnikiem wzrostu. "Życie Gospodarcze" 1994, nr 8.
 • Gomułka S.: Macroeconomic Reserves, Constraints and Systemic Factors in the Dynamics of Polish Crisis. "Jahrbuch der Wirtschaft Osteuropas" 1982, marzec.
 • Gorbaczow M.: Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata. Warszawa 1988.
 • Government and Technical Progress: A Cross-Industry Analysis. Ed. R.R. Nelson. Pergamon Press, New York 1982.
 • Gregersen B., Johnson B., Kristensen A.: National Systems of Innovation and European Economics of Technical Change: Assessment of Results and New Frontiers. European Parliment, Strasburg 1994.
 • Granovetter M.: Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness. "American Journal of Sociology" 1985, No. 91.
 • Granstrand O., Hakanson L., Sjolander S.: Internationalization of R&D - a Survey of Some Recent Research. "Research Policy" 1993, No. 22.
 • Granice konkurencji. Grupa Lizbońska. PFPK, Poltext, Warszawa 1996.
 • Granstrand O., Sjolander S.: Managing Innovation in Multi-Technology Corporations. In: The Handbook of Industrial Innovation. Eds. M. Dodgson, R. Rothwell, EE Publishing, Cheltenham 1996.
 • Graves A.: Comarative Trends in Automotive Research and Development. DRC Discussion Paper No. 54. SPRU, University of Sussex , Brighton 1987.
 • Green Paper on "Innovation". Commission of the European Communities, Brussels 1995.
 • Grieg A.: Technological Change and Innovation in the Clothing Industry: the Role of Retailing. "Labor and Industry" 1990, No. 3.
 • Grzegorczyk W.: Skąd brać środki na marketing. "Życie Gospodarcze" 1997, nr 28.
 • Gupta A.K., Wileman D.L.: Accelerating the Development of Technology-based New Products. "Research Technology Management" 1989, March-April.
 • Gwiazda A.: Zależności a wzrost gospodarczy. "Gospodarka Planowa" 1987, nr 3.
 • Hagedoorn J.: Organizational Needs of Inter-Firm Co-operation and Technology Transfer. "Technovation" 1990, Vol. 10, No. 1.
 • Haklisch C.S.: International Alliances in the Semiconductor Industry. Center for Science and Technology Policy, New York 1986.
 • Herrigel G.: Industrial Order and the Politics of Industrial Change: Mechanical Engineering. In: Industry and Politics in West Germany. Ed. P. Katzenstein. Cornell University Press, Ithaca 1989.
 • High-Technology Workplaces. Ed. P. Goumain. VNR, New York 1989.
 • Hirsch R.D., Peters M.P.: Marketing a New Produkt. Its Planning, Development and Control. California 1978.
 • Hippel E. von: Appropriability of Innovation Benefit as a Predictor of the Source of Innovation. "Research Policy" 1986, Vol.II.
 • Hockuba Z.: Droga do spontanicznego porządku. PWN, Warszawa 1995.
 • Hübner D.: W poszukiwaniu nowego porządku ekonomicznego. "Ekonomista" 1992, nr 1.
 • Humbert M.: Propositions methodologiques pour une analyse des mesosystemes. W: J. de Bandt, M. Humbert: Les filieres de production oulameso- dynamique des relations Nord-Sud. "Cahiers du Cemea" 1985, nr 6.
 • Humbert M.: Division internationale du travail et developpment regional. "Cahiers Economiqes de Bretagne" 1979, No. 3-4.
 • Humbert M.: The Globalisation of Technology as a Challange for National Innovation Systems, EAEPE Conference. Kopehagen 1994.
 • Imai K, Baba Y.: Systemic Innovation and Cross-Border Networks, Transcending Markets and Hierarchies to Create a New Techno-Economic System. In: Technology and Productivity: the Challenge for Economic Policy. OECD, Paris 1991.
 • Imai K., Noaka I., Takeuchi H.: Managing the New Product Development. In: The Uneasy Alliace. Eds. K. Clark, R. Hayes. H.B. Press, Boston 1985.
 • Implementing New Technologies. Eds. E. Rhodes, D. Wield. NCC Blackwell, Oxford 1994.
 • Improving European Competitiveness. Consulative Group on Competitiveness. Pierwszy raport dla prezydenta Komisji Europejskiej, 1995, June.
 • Industrial Policy of Japan. Ed. R. Komiya. Academic Press, Tokyo 1998.
 • Innowacje w przemyśle. Praca zbiorowa pod red. J. Mujżela, K. Poznańskiego. PWE, Warszawa 1981.
 • Innovation Network: Spatial Perspectives. Ed. R. Camagni. Belhaven Press, London 1991.
 • Innovation & Technology Transfer. European Commision 1996, February.
 • Innovation & Technology Transfer. European Commission 1998, July.
 • Innovation & Technology Transfer. European Commission 1998, September.
 • Jałowiecki B., Hrynewicz J,: Raport o rynku pracy intelektualnej w Polsce. "Wprost" 1995, nr 11.
 • Japan's High-Technology Industries: Lessons and Limitation of Industrial Policy. Ed. H. Patrick. University of Washington Press, Seattle 1990.
 • Jasiński A.H.: Innowacyjność gospodarki - drogi przełamywania impasu. "Sprawy Nauki" 1977, nr 2.
 • Jasiński A.H.: Zaplecze badawczo-rozwojowe przemysłu. "Sprawy Nauki" 1977, nr 4.
 • Kaleta J.: Alternatywne programy gospodarcze. Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 1993.
 • Kamann D.: The Distribution of Dominance in Networks and Its Spatial Implications. In: Regions Reconsidered: Economic Networks, Innovation and Local Development in Industrial Countries. Mansell, London 1991.
 • Karpiński A.: Strategie rozwojowe krajów świata a Polska. W: Polska na drodze ku nowoczesnej cywilizacji. T. 1. KBN, Warszawa 1994.
 • Karpiński A.: Czy zmierzch planowania. "Nowe Drogi" 1989, nr 8.
 • King A., Schneider B.: The First Global Revolution. A Report by the Council of the Club of Rome. Pantheon Books, New York 1991.
 • Kleer J., Perczyński M., Dobosiewicz Z.: Z doświadzczeń rozwoju skokowego. PWE, Warszawa 1989.
 • Kleer J.: Recepcja socjalizmu w Trzecim Świecie. PWN, Warszawa 1986.
 • Kline S.J., Rosenberg N.: An Overview of Innovation. In: Eds. R. Landau, N. Rosenberg, The Positive Sum Strategy. National Academy Press, Washington D.C. 1986.
 • Kołodko G.W.: Kryzys, dostosowanie, rozwój. PWE, Warszawa 1989.
 • Kołodko G.W.: Stabilizacja, recesja i wzrost w gospodarce posocjalistycznej, Cz. II. "Ekonomista" 1993, nr 1.
 • Kołodko G.W.: Destabilizacja. "Życie Gospodarcze" 1991, nr 7.
 • Kołodko G.W.: Pułapka fiskalna. "Życie Gospodarcze" 1991, nr 46.
 • Kołodko G.W.: Program pozytywny. "Życie Gospodarcze" 1991, nr 47.
 • Kołodko G.W.: Strategia dla Polski. Poltext, Warszawa 1994.
 • Komai J.: Anti-equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań. PWE, Warszawa 1977.
 • Komai J.: Niedobór w gospodarce. PWE, Warszawa 1985.
 • Komai J.: The Socialist System. The Political Economy of Communism. Oxford 1992.
 • Korona M.: Nauka i technika w 1993 roku. GUS, Warszawa 1994.
 • Korona M.: Nauka i technika w 1994 roku. GUS, Warszawa 1995.
 • Kotarba W.: Ekonomiczne aspekty ochrony własności przemysłowej. Wektory Gospodarki, Sp. z o.o., Warszawa 1994.
 • Kotarba W., Miklasiński Z., Pyrża A.: Komentarz do prawa wynalazczego. Zakład Systemów Gospodarczych, Wektory Gospodarki, Sp. z o.o., Warszawa 1994.
 • Kotler Ph.: Marketing Management. Analysis, Planning and Control. Prentice- -Hall, New Jersey 1978.
 • Kozłowski J.: Czy innowacyjna zapaść. "Sprawy Nauki" 1997, nr 6.
 • Krajewski S.: Innovations in Large Enterprises During Transformation Period. EAEPE Conference, Athens 1997.
 • Kristensen A., Lundvall B.Â.: Innovations activitet in Dansk Industri 1984-88 (Innovation Activités in the Danish Manufacturing Sector 1984-80.) "Notât" 1991, No. 2, November.
 • Krueger A.O.: Economic Policy Reform in Developing Countries. Blackwell, Oxford UK & Cambridge USA 1992.
 • Kuznets S.: Secular Movements in Production and Prices. Houghton Mifflir, Boston 1930.
 • Kwiatkowski S.: Uciekający świat. Wyd. Spółdzielcze, Warszawa 1990.
 • Kwiatkowski S.: Społeczeństwo innowacyjne. PWN, Warszawa 1990.
 • Lamming R.: Supplier Strategies in the Automotive Components Industry: Development Towards Lean Production. SPRU, University of Sussex, Brighton 1992.
 • Le Pierre R.T.: Social Change. New York 1965.
 • Lundvall B. Â.: National Systems of Innovation. Pinter Publishers, London 1992.
 • Łazarowicz M.: Perspektywa lat szczęśliwych. "Życie Gospodarcze" 1995, nr 6.
 • Łukawer E.: Poglądy polskich ekonomistów na ogólne założenia transformacji systemowej. "Ekonomista" 1994, nr 6.
 • Łukawer E.: Z historii polskiej myśli ekonomicznej 1945-1995. WSBFiZ, Warszawa 1996.
 • Madeuf B., Lefebre G., Savoy A.: Les activités de recherche en france des sociétés étrangères. DGRT, Paris 1993.
 • Maier H.: Partnership Between Small and Large Firms: Current Trends and Prospects. Conference on Partnership between Small and Large Firms. EC Bmssels, 13-14 June 1988.
 • Main Science and Technology Indicators. OECD, Paris 1995.
 • Malendowski W.: Biopolarny system stosunków międzynarodowych - geneza i główne determinanty. W: Nowy Ład Międzynarodowy in statu nascendi. Praca zbiorowa pod red. W. Malendowskiego. Poznań 1993.
 • Malerba F., Orsani L.: Schumpeterian Patterns of Innovation. "Cambridge Journal of Economics" 1994, No. 19 (1).
 • Malerba F., Orsani L.: Technological and Firm Behaviour. "Industrial and Corporate Change" 1993, No. 2(1).
 • Mansfield E.: The Speed and Cost of Industrial Innovation in Japan and the United States: External vs. Internal Technology. "Management Science" 1988, Vol. 34, No. 19.
 • Mansfield E.: Industrial Research and Technological Innovation. W.W. Norton Company, New York 1968.
 • Mansfield E.: The Economics of Technological Changes. W.W. Norton Company, Inc. New York 1968.
 • Mapa ryzyka inwestycyjnego. Ujęcie regionalne. Praca zbiorowa pod red. K. Gawlikowskiej-Hueckel. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1997, z. 89.
 • Marceau J.: Clusters, Chains and Complexes: Three Approaches to Innovation With a Public Policy Perspective. In: The Handbook of Industrial Innovation. Eds. M. Dodgson, R. Rothwell. EE Publishing, Cheltenham 1996.
 • Marks K., Engels F.: Manifest Partii Komunistycznej. KiW, Warszawa 1980.
 • Marshall A.: Principle of Economics. London 1920.
 • Marshall A.: Industry and Trade. Macmillan, London 1927.
 • Massey D., Quintas P., Wield D.: High-Tech Fantasies. Routledge, London & New York 1992.
 • Matczewski A.: Zarządzanie produkcją przemysłową. Problemy, metody, środki. PWE, Warszawa 1990.
 • Matczewski A., Rychlicka A.: Praca w sieci a procesy innowacyjne. "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1997, nr 3(133).
 • Matthews M., McGowan F.: Reconciling Diversity and Scale: Some Questions of Method in the Assessment of the Costs and Benefits of European Integration. Numero Special de la Revue d'Economie Industrielle. "Technological Diversity and Coherence in Europe" 1992, nr 59, 1 e.
 • Mazzonis D.: Small Firm Networking, Co-operation and Innovation in Italy. In: Transformation of Science in Poland. State Committee for Scientific Research, Warsaw 1991.
 • Milieux Innovateurs en Europe. Ed. P. Aydalot. GREMI, Paris 1986.
 • Mayer-Kramer F.: Science and Technology in the Federal Republic of Germany. Harlow: Longman, London 1990.
 • Meadows D.H., Meadows L.D., Randers J.J., Behrens W.W.: The Limits to Growth. A Report to the Club of Rome. Universe Book, New York 1989.
 • McKelvey M.D.: Technology Embedded in Nations? Genetic Engineering and Technological Change in National Systems of Innovation. EAEPE Fourth Conference. Paris 1992, November.
 • McKelvey M.D.: The Evolution of System of Technological Innovation: Industrial Use of Science. In: The Economy of the Future: Ecology, Technology, Institutions. EAEPE Conference Papers, Barcelona 1993.
 • McRae H.: Świat w roku 2020. ABE, Warszawa 1996.
 • Milieux Innovateurs, Reseaux D'Innovation. Eds. P. Misfud, J.C. Perin, B. Planque. Revue d'Etudes Regionales et Urbaones, Paris 1991.
 • Millat D., Vasserot J.: Economic and Territorial Conditions for Indigenous Revival in Europe's Industrial Regions. In: High Technology Industry and Innovative Environments. Routledge, London 1988.
 • Miller R.: Investment Knowlege and Knowlege Investment. The Need to Rethink Human Capital Information and Decision Making System. OECD, Paris 1994.
 • Miller R.: Global R&D Networks and Large-Scale Innovations: The Case of the Automobile Industry. "Research Policy" 1994, No. 23.
 • Misiak M.: Zaskakujący wzrost. "Życie Gospodarcze" 1995, nr 14.
 • Model Contracts for Technology Commercialisation. Opracowanie Warszawskiego Centrum Nowych Technologii, Warszawa 1996.
 • Morgan K., Cook P. & Price A.: The Challenge of Lean Production in German Industry. Regional Industrial Research Report. UWCC Cardiff 1992, No. 12.
 • Mowery D.C., Teece D.T.: The Changin Place of Japan in the Global Scientific and Technological Enterprise. CCC WP, Berkeley 1991, nr 91-16.
 • Mowery D.C., Rosenberg N.: The Influence of Market Demand Upon Innovation. "Research Policy" 1978, Vol. 8, April.
 • Mowery D.C.: The Relationship Between the Contractual and Intra-Firm Forms of Industrial Research in America Manufacturing, 1900-1940. "Explorations in Economic History" 1983.
 • Multinationals Joint Ventures in Product Development and Manufacture: the Case of Commercial Aicraft. Camegi Mellon University 1986, mimeo.
 • Muller P.: La mutation des politiques publiques. Numero Special de la revue Pouvoirs. "Europe de la Communauté a l'Union" 1994, April.
 • National Innovation Systems. Ed. R.R. Nelson. Oxford University, New York - Oxford 1993.
 • Nauka-technologia-gospodarka. KBN, Warszawa 1995.
 • Nelson R.R., Winter S.: In Search of Useful Theory of Innovation. "Research Policy" 1977, No. 6.
 • Nelson R.R.: The Simple Economics of Basic Scientific Research. "The Journal of Political Economy" 1959, Vol. 67.
 • Nelson R.R., Rosenberg N.: Technical Innovation & National System. In: G. Dosi, Ch. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg, L. Soete: Technical Change and Economic Theory. Pinter Publishers, London-New York 1988.
 • Nelson R.R, Winter S.G.: An Evolutionary Theory of Economic Change. MA: Belknap Press, Cambridge 1982.
 • Nelson R.R.: Institutions Supporting Technical Changes in the United States. In: G. Dosi, Ch. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg, L. Soete: Technical Change and Economic Theory. Pinter Publishers, London-New York 1988.
 • Nelson R.R.: National System of Innovation: Retrospective on a Study. "Industrial and Corporate Change" 1992, No. 1(2).
 • Nelson R.R.: High Technology Policies: a Five Nation Comparison. American Enterprise Institute, Washington D.C. 1984.
 • Neumann von J., Morgenster O,: Spieltheorie und Wirtschaftliches Verhalten. Würtzburg 1961.
 • New Alliances and Partnership in American Science and Engineering. National Academy Press, Washington D.C. 1986.
 • Nie za darmo. Opinia Centrum im. A. Smitha. "Życie Gospodarcze" 1993, nr 22.
 • Northaus W.D.: Invention, Growth and Welfare: a Theoretical Treatment of Technological Change. MIT Press, Cambridge Mass. 1969.
 • Nowicki E.: Poradnik dla kadry kierowniczej i komórek wynalazczości z zakresu ochrony własności intelektualnej. Wektory Gospodarki, Sp. z o.o., Warszawa 1996.
 • Nowoczesna szkoła - nowoczesność w szkole. Szkice i Studia. Praca zbiorowa pod red. naukową A. Rosoła, M.S. Szczepańskiego. WSP, Częstochowa 1995.
 • Nuti M.: The Polish Crisis: Economic Factors and Constrints. In: Crisis in the East European Economy. London 1982.
 • OECD Documents Structural Change and Industrial Performance. A Seven Country Growth Decomposition Study. OECD, Paris 1992.
 • OECD, the Washington Workshop. SME's: Employment, Innovation and Growth. OECD, Paris 1996.
 • "Official Journal of the European Communities" 1994, No. L 126.
 • Okoń-Horodyńska E.: Polish Technology Positioning According to the European Union Innovation Structures. EAEPE Conference, Athens 6-9.11.1997.
 • Okoń-Horodyńska E.: Człowiek i motywacje postępu w koncepcji reformy gospodarczej. AE, Katowice 1990.
 • Okoń-Horodyńska E.: Ryzyko a ekonomiczne cele rozwoju w warunkach transformacji systemowej. W: Społeczeństwo a ryzyko. Praca zbiorowa pod red. L.W. Zachera, A. Kiepasa. Fundacja Transformacje, Warszawa 1994.
 • Okoń-Horodyńska E.: Does Poland Need to Build Technopoles. Science & Technology Parks or Something Else? Dayes of Economic Promotion - "Industrial Cluster - Plastic Valley - in Tarnów". Urząd Wojewódzki, Tarnów 1998.
 • Okoń-Horodyńska E.: Poszukiwanie form instytucjonalnych rozwoju innowacji technologicznych w regionie - koncepcja technoploii Gliwice. W: Społeczna gospodarka rynkowa. Aspekty regionalne. Praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej. AE, Katowice 1997.
 • Okoń-Horodyńska E.: Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności a społeczna gospodarka rynkowa. W: Przedsiębiorstwo w społecznej gospodarce rynkowej. Praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej. AE, Katowice 1993.
 • Omae K.: The Rise of the Region-State. "Foreign Affairs" 1993, nr 72.
 • Ozawa T.: Japanes Multinationals and 1992. In: Multinationals and Europe Eds. B. Burgenmeier, J.L. Mucchielli. Rotledge, London 1991.
 • Pajestka J.: Determinanty postępu. PWN, Warszawa 1975.
 • Pajestka J.: Prolegomena globalnej racjonalności człowieka. PWN, Warszawa 1990.
 • Pajestka J.: Nowe problemy i horyzonty transformacji systemu gospodarki polskiej w świetle doświadczeń końca dekady lat 1980-tych. W: Czas Reformy. PTE, Warszawa 1990.
 • Pajestka J.: Kryzys globalny cywilizacji ludzkiej a światowe transformacje rozwojowe. Studia i Materiały INE PAN. Poltext, Warszawa 1993, nr 41.
 • Patel P., Pavitt K.: National Innovation Systems: Why They are Important, and how They Might be Measured and Compared? "Economies of Innovation and New Technology" 1994, Vol. 3, nr 1.
 • Patel P., Pavitt K.: Large Firms in the Production of World's Technology: an Important Case of Non-Globalisation. "Journal of International Business Studies" 1991, 1st quarter.
 • Pavitt K.: Key Characteristic of Large Innovation Firms. In: The Handbook of Industrial Innovation. Eds. M. Dodgson, R. Rothwell. EE Publishing, Cheltenham 1996.
 • Perczyński M.: International Security and East-West Economic Cooperation. "International Affairs Studies" 1991, nr 1.
 • Perczyński M.: Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w nowym układzie stosunków europejskich. Sudia i Materiały INE PAN. Poltext, Warszawa 1993, nr 41.
 • Perroux F.: Economic Space, Theory and Applications. "Quarterly Journal of Economics" 1950, No. 64.
 • Peters L., Fusfeld H.: Current U.S. University and Industry Research Connections in University and Industry Research Relationships. National Science Board, Wshington D.C. 1982.
 • Petrella R.: Globalization of Technological Innovation. "Technology Analysis and Strategic Management" 1989, Vol. 1, nr 4.
 • Pietrasiński Z.: Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. PWN, Warszawa 1971.
 • Piore M.& Sabel C.: The Second Industrial Divide. Basic Books, New York 1984.
 • Polityka struktruralna Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską. Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej, Warszawa 1997.
 • Porter M.E.: The Competitive Advantage of Nations. MacMillan, London 1990.
 • Posner M.V.: International Trade and Technical Change. "Oxford Economic Papers" 1961, Vol. 13.
 • Preferowane kierunki badań naukowych i prac rozwojowych dla zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki. KBN, Warszawa 1995.
 • Przegląd narodowej polityki naukowej i technicznej - Polska. OECD, KBN Warszawa 1997.
 • Przeglądy gospodarcze. OECD, Polska 1997.
 • Quevit M., Doren van P.: Strategies D'Innovation et Referents Temtoriaux. "Revue d'Economie Industrielle" 1993, nr 64.
 • Radosevic S.: Eastern European Science and Technology Capabilities in Transition: a Provisional Assessment of Effects and Prospects. Steep, Discussion Paper No. 14. SPRU, University of Sussex 1994.
 • Radosevic S.: Systems of Innovation in Transformation: from Socialism to Post-Socialism. In: Systems of Innovation. Ed. Ch. Edquist. Pinter, Lon- don&Washington 1997.
 • Rainelli M.: Ekonomia przemysłowa. PWN, Warszawa 1996.
 • Raport Komitetu Badań Naukowych. Zespół A. Wierzbickiego. URM, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1995.
 • Regional Innovation Systems. Eds. P. Cook, H. Baraczyk, R. Heidenrich. University of London Press, London 1996.
 • Robertson N.: Economic Articulation: a Neglected Dimension of Economic Performance? Institute of Social Studies, ISS Working Paper, series 122, The Hague 1992, April.
 • Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa 1984.
 • Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa 1989.
 • Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa 1995.
 • Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa 1997.
 • Ronstadt R.C.: Research and Development Abroad by US Multinationals. Praeger, New York 1977.
 • Rothwell R.: Systems Integration and Networking; Towards the Fifth Generation Innovation Process. Chaire Hydro-Quebec Conference en Gestion de la Technologie. University of Montreal, Quebec 1993, 28 May (materiały SPRU, University of Sussex, UK-mimeo).
 • Rothwell R.: Issues in User-Producer Relations: Role of Government. Materiały z konferencji w Espo. SPRU, University of Sussex, Finlandia, 26-27 listopada, 1992.
 • Rothwell R.: Succesful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990's. "R&D Management" 1992, Vol. 22, No. 3.
 • Rosenberg N.: National Innovation System. Oxford University Press, Oxford 1993.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych. "Dziennik Ustaw" 1993, nr 36, poz. 110.
 • Sabel C.: Flexible Specialisation and the Re-Emergence of Regional Economies. In: Reversing Industrial Decline? Berg, Oxford 1989.
 • Sachs J.: My Plan for Poland. "International Economy" December 1989-January 1990, nr 3.
 • Sadowski Z.: Podstawowe założenia długookresowej strategii rozwoju Polski. W: Polityka gospodarcza państwa w okresie włączania się do układu światowego. PTE, Warszawa 1992.
 • Sadowski Z.: W sprawie polityki gospodarczej. Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 1993.
 • Sahal D.: Alternative Conceptions of Technology. "Research Policy" 1981, No. 10.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia. PWN, Warszawa 1995.
 • Schmookler J.: Invention and Economic Growth. Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1966.
 • Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960.
 • Schumpeter J.: Bussines Cycles. McGraw-Hill, New York & London 1939.
 • Schumpeter J.: Capitalism, Socialism and Democracy. Harper and Row, New York 1942.
 • Schumpeter J.: The Theory of Economic Development. Harvard University Press, Cambridge 1934.
 • Science and Technology for Development. Report of the Nineteenth United Nations Issues Conference. The Stanley Foundation, New York 1988.
 • Scott A.: New Industrial Spaces. Pion, London 1988.
 • Second European Report on S&T Indicators, 1997.
 • Segal Quince and Wicksteed. The Cambridge Phenomenon. Cambridge 1985.
 • Sekret japońskiego sukcesu. Praca zbiorowa pod red. E. Kostowskiej-Watanabe. WP, Warszawa 1990.
 • Senker J.: A Taste for Innovation: British Supermarkets' Insluence on Food Manufacturers. Norton Publishing, New Hampshire 1988.
 • Sidjanski D.: Communaute Europeenne 1992: Govemement de Comites? Numero Special de la revue Pouvoirs. "Europe" 1993, nr 48.
 • Siński W.: Diagnoza menedżerska. "Życie Gospodarcze" 1997, nr 28.
 • Small Countries Facing the Technological Revolution. Eds. Ch. Freeman, B.A. Lundvall. Pinter Publishers, London 1988.
 • Smith K.: Economic Infrastructure and Innovation Systems. In: The Handbook of Industrial Innovation. Eds. M. Dodgson, R. Rothwell. EE Publishing, Cheltenham 1996.
 • Society, Technology and Risk Assessment. Ed. J. Conrad. Academic Press, London, New York, Toronto, Sydney, San Francisco 1980.
 • Soete L.: Technical Change and Economic Theory. Pinter Publishers, London- -New York 1988.
 • Solow R.: Technical Change and Aggregate Production Function. "Review of Economies and Statistics" 1957, Vol. 39.
 • Stalk G., Haut T.M.: Competing Against Time. "Research Technology Management" 1990, March-April.
 • Staniszkis J.: Peryferyjny kapitalizm hybrydowy. "Cash" nr 11 z 17.03.1995.
 • Staniszkis J.: Ontologia socjalizmu. UW, Warszawa 1989.
 • Storper M.: The Limits to Globalization: Technology Districts and International Trade. "Economic Geography" 1992, No. 68 (1).
 • Systems of Innovation. Technologies, Institutions and Organizations. Ed. Ch. Edquist. Pinter, London 1997.
 • Systemy polityczne PRL w procesie przemian. Praca zbiorowa pod red. J. Kucińskiego i M.T. Staszewskiego. Warszawa 1988.
 • Szczepański M.S.: Pokusy nowoczesności. Polskie dylematy rozwojowe. AMP, Publisher, Kraków-Katowice 1992.
 • Sztompka P.: The Sociology of Social Change. Blackwell, Oxford 1993.
 • Taggardt J.H.: Determinants of the Foreign R&D Location Decision in the Farmaceutical Industry. "R&D Management" 1991, Vol. 21, No. 3.
 • Taylor C.T., Silberson Z.A.: The Economic Impact of Patent System: a Study of the British Experience. Cambridge University Press, Cambridge 1973.
 • Teaching and Learning: Towards the Learning Society. White Paper, Brussels, Luxemburg 1996.
 • Technology and the Economy. The Key Relationships. OECD, Paris 1992.
 • Technologiczne uwarunkowania integracji Polski z Unią Europejską. Kierownik projektu prof. dr hab. Inż. Andrzej Matczewski. KBN, CBPiZ, Warszawa 1996.
 • Technology Atlas. An Interim Report. Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology. Bangalore, India 1987, March.
 • Technology Transfer in Europe. OECD, Paris 1992.
 • Technical Change & Economic Theory. Ed. G. Dosi, Ch. Freeman, G. Silverberg, L. Soete. Pinter Publishers, London & New York 1988.
 • The Basis for the National Science and Technology Policy. (Supplement). KBN, Warszawa 1997.
 • The Economics of Innovation. Pinter Publishing, London 1974.
 • The Economics of Technical Change. Ed. E. Mansfield & E. Mansfield. EE Publishing Ltd. England, USA 1993.
 • "The Economist" Survey z 20.08.1985.
 • "The Economist" Survey z 31.01.1987.
 • "The Economist" z 24.03.1988.
 • "The Economist" Survey z 2.12.1989.
 • "The Economist" 1990, 7-13 July.
 • The European Economy. The Global Context. Ed. Ch.M. Dent. Routledge, London 1997.
 • The Handbook of Industrial Innovation. Eds. M. Dodgson & R. Rothwell. E. Elgar Publishing Company, Cheltenham 1994.
 • The Higer Education Management. OECD, Paris 1993.
 • The Impact of Globalisation of Europe's Firms and Industries. Ed. M. Humbert. Pinter Publishers, London 1993.
 • The Measurement of Scientific and Technological Activities, Proposed Standard Method of Copling and Interpreting Technology Balance of Payments Data. TBP Manual. OECD, Paris 1990.
 • The Network Paradigm: New Departures in Corporate and Regional Development. Regional Research Report No. 8. UWCC, Cardiff 1991.
 • The Political Economy of Globalization. Ed, S. Dev Gupta. Kluwer Academic Publishers, Boston/Dortrecht/London 1997.
 • Therborn G.: Drogi do nowoczesnej Europy. PWN, Warszawa-Krakow 1998.
 • The Social Construction of Technological System: New Directions in the Sociology and History of Technology. Eds. W. Bijker, T. Hughes, T. Pinch. Cambridge MA: The MIT Press, Cambridge 1989.
 • The Technology & Economy Programme: Technology & Productivity. The Chalange for Economic Policy. OECD, Paris 1991.
 • The European Report on Science and Technology Indicators. Report EUR 15897 EN. October, European Commission 1994.
 • The World Competitiveness Report. OECD, Paris 1994.
 • Tidd J., Bessant J., Pavitt K.: Managing Innovation. John Wiley & Sons, Chichester, New York, Toronto 1997.
 • "Time" 1996, czerwiec.
 • Tornatsky L., Fleischer M.: The Processes of Technological Change. Lexington Books, D.C. Health Company Lexington 1990.
 • Transformacja systemowa w Polsce. Praca zbiorowa pod red. Z. Bloka. Poznań, Toruń 1993.
 • Tsipouri L.& Xanthakis M.: Impact of the EC Science and Technology Policy on the Greek S/T Policy. University of Athens, Athens 1993.
 • Tylecote A.: The Long Wave in the World Economy. Routledge, London & New York 1993.
 • University - Industrial Research Relationships. National Science Board, Washington D.C.1982.
 • Ustawa o wynalazczości. "Dziennik Ustaw" 1993, nr 26, poz. 117.
 • Utterback J.: The Dynamics of Product and Process Innovations. In: Technological Innovation for a Dynamic Economy. Eds. J. Utterback, C. Hill. Pergamon, New York 1979.
 • Warrant F.: Transnationalisation de la R&D: Essai de Synthese. "Nouvelles de la Science et de la Technologie" 1991, No. 9.
 • Wasilewski L., Kwiatkowski S., Kozłowski J.: Nauka i technika dla rozwoju. Polska na tle Europy. OPI, Warszawa 1997.
 • Whiston T.W.: Managerial and Organizational Integration. Springer-Verlag, London 1992.
 • White Paper on the European Venture Capital Association (EVCA), 1995.
 • White Paper "Growth, Competitiveness, Employment. The Challenges and Ways Forward Into 21st Century". European Commision 1994.
 • Wilczyński W.: Economic Stalinism and the Economic Reform in Poland. "Oeconomica Polona" 1988, No. 1.
 • Williamson O.E.: The Economic Institution of Capitalism. The Free Press, New York 1985.
 • Wojnar I.: Aktualne problemy edukacji i kultury w Polsce i na świecie. W: Świat przyszłości a Polska. Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku". PAN, Elipsa, Warszawa 1995.
 • Wiszniewski W.: Szanse i zagrożenia nauki i techniki polskiej w dobie transformacji. "Zagadnienia Nukoznawstwa" 1996, z. 3.
 • Zacher L.W.: Globalne problemy współczesności. Transformacje, Lublin 1992.
 • Założenia polityki proinnowacyjnej państwa. KBN, Warszawa 1994.
 • Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego RP w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych. "Monitor Polski" 1993, nr 18, poz. 179.
 • Z zagadnień teorii polityki. PWN, Warszawa 1978.
 • Żurawik B.: Polityka stymulowania procesów innowacyjnych w polskim przemyśle na tle doświadczeń rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1987, nr 88.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438184

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.