PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 5 (83) Cz.2 Uwarunkowania rynkowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: Mikrofirma. | 241--252
Tytuł artykułu

Obciążenia podatkowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na Ukrainie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Taxation of Small And Medium Enterprises in Poland and Ukraine
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Celem artykułu jest prezentacja i analiza systemu opodatkowania przedsiębiorstw sektora SME działających na terenie Polski i Ukrainy. Podjęto również próbę porównania rozwiązań w zakresie prawa podatkowego obowiązującego w Polsce i na Ukrainie. Metodologia badania - Wykorzystano metodę analizy literatury oraz przepisów prawnych, metodę porównań i analogii. Wynik - Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju społeczno-gospodarczego Polski i Ukrainy ciągle rośnie, jednak istotnym ograniczeniem rozwoju przedsiębiorstw sektora SME są obciążenia podatkowe i to zarówno ich wysokość, jak i wielość i zawiłość rozwiązań. Oryginalność/Wartość - Dokonano prezentacji, oceny i porównania obciążeń podatkowych przedsiębiorstw sektora SME działających w Polsce i na Ukrainie. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of this article is to present and analyze corporate tax system in the SME sector operating in the Polish and Ukraine. The authors also compare the solutions for tax law in Poland and Ukraine. Design/Methodology/approach - The authors used method of analysis of literature and legislation, comparisons and analogy method. Findings - The importance of SME for the development of socio-economic Polish and Ukraine continues to grow. However, a major limitation of the development of SME are taxes, both the height and the multiplicity and complexity of the solutions. Originality/value - The article presents the evaluation and comparison of taxes of SME operating in Poland and Ukraine. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Żytomierski Państwowy Technologiczny Uniwersytet
Bibliografia
 • Бiлик, М.Д. (2012). Фiнанcoвi peзультати дiяльнocтi малих пiдпpиємcтв: oцiнка та пpoгнoз- ування: мoнoгpафiя / М.Д. Бiлик, T.O. Бiлик. - Kиїв: TOB «ПанToт».
 • Бiлик М.Д. (2014). Cпpoщeна cиcтeма oпoдаткування в Укpаїнi: пpoблeми та напpями удocкoналeння / М.Д. Бiлик, A.A. Cаpкicян // Мoлoдiжний eкoнoмiчний дайджecт [Eлeктpoнний pecуpc]: наук. eлeктp. жуpн. / М-вo ocвiти i науки, мoлoдi та cпopту Укpаїни, ДBHЗ «Kиїв. нац. eкoн. ун-т iм. Bадима Гeтьмана», Hаук. cтудeнтcькe т-вo; peдкoл.: O.І. Oлeкcюк (гoлoва) [та iн.]. - Eлeктpoн. тeкcт. данi. - Kиїв : KHEУ, nr 3.
 • Cвятeнкo І.М. (2014). Cпpoщeння oпoдаткування як мeтoд пoдаткoвoгo cтимулювання малoгo пiдпpиємництва / І. М. Cвятeнкo // Eкoнoмiчний пpocтip, nr 83, Peжим дocтупу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecpros_2014_83_13.pdf.
 • Coкoлoвcька A.М. (2012). Пoдаткoва пoлiтика в Укpаїнi в кoнтeкcтi тeндeнцiй peфopмування oпoдаткування у кpаїнах ЄC/ Coкoлoвcька A.М., Koщук T.B. //Фiнанcи Укpаїни, nr 1.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.06.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, Dz. Urz. UE L z 2013 r. nr 182/19.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 roku (2014). Warzawa: GUS.
 • Furman, Ł. (2012). Ryzyko podatkowe w działalności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 696, Ekonomiczne Problemy Usług, 81.
 • GUS Ukrainy. Pobrano z: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm.
 • Instytut Budżetu i Badań Społeczno-ekonomicznych. Pobrano z: http://www.ibser.org.ua/news/558/.
 • Kodeks Gospodarczy Ukrainy z 16.01.2003 r., nr 436-IV. Pobrano z: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/436-15.
 • Kodeks Podatkowy Ukrainy z 2.12.2010 r., nr 2755-VI. Pobrano z: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/2755-17.
 • Ляшeнкo, B.І. (2011). Bплив пoдаткoвoгo кoдeкcу Укpаїни на poзвитoк малoгo пiдпpиємництва: eкcпepтнi oцiнки на eтапах oбгoвopeння, пpийняття та внeceння змiн / B.І. Ляшeнкo, A.A. Пpocулeнкo // Bicник eкoнoмiчнoї науки Укpаїни, nr 2 (20).
 • Matejun, M., Kaczmarek, E. (2010). Wpływ form opodatkowania podatkiem dochodowym na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw. W: M. Matejun (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: C.H. Beck, 208-224.
 • Podstawowe dane roczne o przedsiębiorstwach niefinansowych wg sekcji PKD i klas wielkości przedsiębiorstw. Pobrano z: http://swaid.stat.gov.pl/Dashboards_PN/Podstawowe dane roczne/Tablice i wykresy predefiniowane/1.02.aspx.
 • Stolarski, A. (2012). Konsekwencje podatkowe i parapodatkowe a wybór formy prawnej przez MŚP. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 708, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 52.
 • Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U., nr 51, poz. 307, t.j. ogłoszony obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z 25.03.2010 r.
 • Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 1992, nr 21, poz. 86 z późn. zm.
 • Ustawa z 2.07.2004 r. Prawo o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U., nr 173, poz. 1807.
 • Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U., nr 54, poz. 535, z późn. zm.
 • Ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U., nr 144, poz. 930.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171438852

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.