PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1986 | nr 149 Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii | 18--30
Tytuł artykułu

Główne kierunki badań w zakresie towaroznawstwa artykułów spożywczych w latach 1954-1984

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Całokształt działalności naukowo-badawczej ośrodków towaroznawczych w Polsce w dziedzinie towaroznawstwa spożywczego w okresie minionego 30-lecia (1945-1984) zasługuje na pozytywne ocenę. Dorobek jest znaczny i przyczynił się zarówno do poszerzenia wiedzy o produktach rolnych i żywności, jak również do rozwiązania szeregu problemów ważnych dla praktyki gospodarczej. Wyniki zrealizowanych badań znalazły swój wyraz w kilkuset artykułach naukowych opublikowanych w fachowych czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych, szeregu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, udziale w tematach koordynowanych centralnie, patentach i opracowaniach wdrożeniowych. Tematyka badań była zróżnicowana, przy czym część prac miała charakter kompleksowy. Podejmowanie tematów wymagających badań kompleksowych, co zaznaczyło się szczególnie wyraźnie w ostatnim 10-leciu, sprzyjało tworzeniu się zespołów badawczych, które są obecnie charakterystycznym elementem działalności naukowej większości ośrodków towaroznawczych w Polsce. Od pewnego czasu w kręgach towaroznawców rozpatruje się praktyczne możliwości prowadzenia badań kompleksowych przy udziale pracowników różnych ośrodków towaroznawczych. Propozycje te zasługują na uwagę, ponieważ stwarzają podstawy do podejmowania tematów, których realizacja przekracza możliwości kadrowe czy aparaturowe poszczególnych instytutów czy katedr towaroznawstwa. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • A. Lempka, A. Muszyńska. J. Kozioł: O wpływie światła na ryboflawinę w mleku, Przem. Rolny i Spoż., Nr 11, 224 (1957).
 • A. Lempka, A. Muszyńska-Koziołowa, J. Kozioł: Proste metody fluorymetryczne oznaczania ryboflawiny w mleku krowim, Przem. Rolny i Spoż. Nr 11, 344 (1957).
 • A. Lempka i in.: Badania polarograficzne nad witaminą C w rokitniku i dzikiej róży, Przem. Spoż., Nr 2, 18(1957).
 • J. Kozioł: Fluorometric determination of flavins in wheat grains. Coll. Czechosl. Chem. Commun., 29, 2865(1964).
 • J. Kozioł, E. Knobloch: The solvent effect on the fluorescence and light absorption of riboflavin and lumiflavin, BBA, 102. 289(1965).
 • A. Krauze: Zmiany ilościowe i jakościowe karotenoidów w czasie produkcji i przechowywania przetworów pomidorowych. Zeszyty Naukowe WSE w Poznaniu, Seria I, Nr 20, 35 (1965).
 • J. Kozioł: Studies of flavins in organic solvents - II. Photodecomposition of riboflavin in the presence of oxygen, Photochem. Photobiol., 5,55(1966).
 • J. Kozioł: Studies on flavins in organic solvents - I. Spectral characteristics of riboflavin, riboflavin tetrabutyrate and lumichrome, Photochem. Photobiol., 5, 41(1966).
 • A. Lempka, H. Andrzejewski: Lumiflawinowa metoda ilościowego oznaczania ryboflawiny w produktach spożywczych przy zastosowaniu hydrolizy termicznej wobec chlorku litu, Przem. Spoż., Nr 10, 41(1966).
 • A. Koziołowa, J. Kozioł: A new method of isolation of natural flavins using phenol-type resins, J. Chrom., 34, 216(1968).
 • A. Lempka, M. Kasperek: Wpływ procesu liofilizacji na poziom wolnych aminokwasów, kwasu L-askorbinowego, ryboflawiny 1 karotenów w zielonym groszku. Zeszyty Naukowe WSE w Poznaniu, Seria I, Nr 36(1970).
 • M. Krełowska-Kułas: Wpływ dodatku witaminy A do mieszanek dla broilerów na wskaźniki produkcyjne i biochemiczne. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Nr 80, 78(1973).
 • L. Litewka, H. Bańkowska-Pennar: Wpływ rodzaju opakowania na wielkość strat witaminy C w witaminizowanym pitnym soku owocowym. Opakowania, Nr 9, 15(1976).
 • Z. Cichoń: Zależność między opakowaniami a degradacją witaminy C w wybranych przetworach owocowych, Opakowania, Nr 5-6, 29(1982).
 • J. Bielawny, F. Zonta: Metody badania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, Nr 112, 26(1984).
 • A. Lempka, M. Kasperek, B. Leszkiewicz: Zmiany w oleju rzepakowym o różnym stopniu oczyszczania w warunkach przyspieszonego starzenia. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, Nr 58, 59(1974).
 • M. Kasperek, B. Leszkiewicz: Zmiany w oleju rzepakowym w warunkach ostrej obróbki cieplnej. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, Nr 62, 25(1975).
 • M. Czechowska-Liszka, H. Szemraj, A. Katzer: Ocena trwałości witaminizowanego oleju słonecznikowego, Roczn. Inst. Przem. Mięsn. i Tłuszcz., 15, 287(1978).
 • M. Małecka: Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych i związków lotnych w czasie ogrzewania tłuszczu mlekowego. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, Nr 80, 26(1978).
 • M. Czechowska-Liszka, H. Szemraj, W. Ziółek: Zależność jakości rafinowanego oleju słonecznikowego od stopnia utlenienia oleju surowego w świetle badań laboratoryjnych. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Nr 128,173(1980).
 • M. Kasperek, B. Leszkiewicz: Próba zastosowania promieniowania lamp kwarcowych i 60Co do obniżania zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w utwardzonym tłuszczu rzepakowym. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, Nr 88, 9(1981).
 • M. Małecka, M. Kasperek: Wpływ ogrzewania na zmiany we frakcji niezmydlającej się oleju rzepakowego i słonecznikowego. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Nr 109, 67(1982).
 • M. Czechowska-Liszka, T. Sowa: Współczynnik stratności dielektrycznej tg jako miernik zmian jakości całkowitej olejów jadalnych w procesach starzenia, Przem. Spoż., Nr 3, 124 (1983).
 • E. Michalska-Czajka, M. Kasperek: Zmiany hydrolityczne, oksydacyjne i polimeryzacyjne w tłuszczu Sofryt w różnych warunkach ogrzewania, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, Nr 109, 7(1983).
 • J. Kolek, Z. Misiaszek: Metody badań migracji składników opakowań z tworzyw sztucznych do produktów spożywczych zawierających tłuszcze. Tłuszcze Jadalne, Nr 3, 134(1974).
 • M. Kasperek, B. Leszkiewicz, J. Podsiadłowska: Próba podwyższenia trwałości margaryny na drodze modyfikacji opakowania, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, Nr 109, 54 (1982).
 • M. Kasperek, B. Leszkiewicz, J. Podsiadłowska: Wpływ wybranych tworzyw opakowaniowych na jakość i trwałość masła roślinnego. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, Nr 88, 13(1981).
 • M. Górna, M. Dorobiała: Wpływ folii opakowaniowych na przebieg zmian przechowalniczych w obrębie tłuszczów tkankowych, Opakowania, 11, 26(1978).
 • M. Kasperek: Criteria for evaluating materials for packaging fats and oils, ref. na III Międzynarod. Sympozjum Towaroznawstwo i Technologia w zaspokajaniu Potrzeb Człowieka, Kraków 20 - 23.IX.1961.
 • J. Krauze A. Krauze: Zmiany aktywności oksydazy glukozowej i katalazy w preparacie enzymatycznym podczas długookresowego - przechowywania. Zeszyty Naukowe WSE w Poznaniu, Seria I, Nr 46, 43 (1972).
 • M. Filipiak, J. Krauze: Własności oksydazy glukozowej unieruchomionej na włóknie szklanym, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, Nr 62, 69(1974).
 • M. Filipiak, J. Krauze: Preparaty oksydazy glukozowej i katalazy unieruchomione na różnych nośnikach, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, Nr 73, 52(1978).
 • J. Krauze, M. Filipiak, A. Krauze: Glukoamylaza unieruchomiona na porowatym szkle. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu Seria I, Nr 73, 62(1978).
 • A. Krauze, J. Krauze: Niektóre własności beta-fruktofuranozydazy unieruchomionej na różnych nośnikach. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, Nr 88, 39(1981).
 • J. Krauze, A. Krauze, M. Filipiak: Unieruchomione preparaty fosfodwuesterazy z jadu węża. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, Nr 109, 84(1983).
 • A. Wawrzyniak, J. Krauze: Własności unieruchomionych preparatów glukoamylazy, Zeszyty Naukowe AE w Podaniu, Seria I, Nr 112, 18(1984).
 • J. Krauze: Współdziałająca z NADP dehydrogenaza D-treoninowa z drożdży Saccharomyces cerevisiae, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu Seria I, Nr 112, 54(1984).
 • J. Gawęcka: Wpływ dawki DDT na wyniki oceny organoleptycznej przetłuszczonych wątrób gęsich ze szczególnym uwzględnieniem ich ciężaru. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, Nr 69, 20 (1976).
 • A. Lampka, J. Gawęcka: Wpływ wybranych pestycydów z grupy węglowodorów chlorowanych na tokoferole zawarte w oleju rzepakowym, Zeszyty Naukowe WSE w Poznaniu, Seria I, Nr 40, 12(1971).
 • M. Mączyński, J. Gawęcka: Wpływ wybranych pestycydów (fanitrotion, DDT) na niektóre wyróżniki jakościowe wątrób uzyskiwanych w przymusowym tuczu gęsi, Centr. Ośrodek Bad.- Rozwojowy Drobiarstwa, Biul. Inform., Rok XVI, Nr 6(1976).
 • E. Michalska-Czajka: Badania zawartości pestycydów chloropochodnych w mleku i niektórych produktach mleczarskich, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, Nr 6 , 28(1976).
 • A. Lempka, H. Andrzejewski: Badania nad migrację do mleka DDT pochodzącego z paszy. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, Nr 62, 13(1975).
 • M. Górna, P. Gruszczyński, J. Gawęcka, W. Broniewski: Zagadnienia występowania i metabolizmu substancji szkodliwych dla zdrowia w produktach pochodzenia zwierzęcego, ref. na Sem. PZNŻ, W-wa 16 - 17.XI.1982.
 • J. Gawęcka: Zmiany zawartości DDT i jego pochodnych podczas produkcji i przechowywania kiełbas surowych, Przem. Spoż., 37, 312 (1983).
 • P. Gruszczyński: Lotne N-nitrozoaminy w przetworach mięsnych, Gosp. Mięsna, Nr 8(1983).
 • P. Gruszczyński: Problemy bakteryjnego metabolizmu nitrozoamin. Komunikat na Konf. Nauk. PTFarm., W-wa 8.XI.1983.
 • M. Kasperek: Organoleptyczna ocena jakości artykułów spożywczych, Zeszyty Naukowe WSE w Poznaniu, Nr 1, 26(1956).
 • Z. Gross-Cichoń: Ocena sensoryczna miodów pitnych, Towaroznawstwo, Problemy Jakości, str. 134(1969).
 • H. Andrzejewski, J. Gawęcka: Badanie wrażliwości sensorycznej w zakresie smaku, jako wstępne postępowania w szkoleniu kandydatów na analityków sensorycznych. Zeszyty Naukowe WSE w Poznaniu, Seria I. Nr 37, 36(1970).
 • L. Litewka, W. Pieczonka: Próba kwantyfikacji kompleksowego wskaźnika jakości organoleptycznej pitnych soków owocowych, Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie, Nr 54, 25(1972).
 • T. Gołębiowski, H. Ichas: W. Pieczonka, Z. Satora: Zmiany barwy zagęszczonego soku śliwkowego w czasie przechowywania. Przem. Ferment. i Rolny, Nr 10, 17(1976).
 • W. Czechowska-Liszka, T. Gołębiowski, Badania nad kształtowaniem się profili smakowych wybranych rodzajów masła i margaryny w okresie gwarancyjnym. Tłuszcze Jadalne, Nr 3, 21 (1976).
 • H. Majewski: Rola preferencji i akceptacji konsumenckiej w ocenie jakości produktów żywnościowych. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Nr 81, 367 (1976).
 • K. Wienskowski, J. Bielawny: Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do badania wpływu naświetlania tłuszczów promieniami UV, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, Nr 69, 50 (1976).
 • H. Wielądek, A. Smoczkiewiczowa: Densytometryczna metoda oznaczania alfa-tokoferolu na chromatogramach cienkowarstwowych, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, Nr 69(1976).
 • T. Jankowiak: Pomiar barwy mięsa przy użyciu trójbodźcowego kolorymetru Momcolor, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, Nr 69, 16(1976).
 • M. Górna i in.: Kształtowanie się wyróżników sensorycznych i mikroflory bakteryjnej mięsa wołowego opakowanego w folię wielowarstwową, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, Nr 73, 9(1978).
 • M. Górna: Zmiana barwy mięsa wołowego o pH 6 w czasie składowania chłodniczego. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, Seria I, Nr 80, 48 (1978).
 • H. Mikułowska, W. Kędzior, K. Wiklik: Właściwości fizyko-chemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Nr 144, 205(1981).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439128

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.