PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 232
Tytuł artykułu

Zarządzanie jakością działań w organizacji : modele i metody doskonalenia

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem publikacji jest dokonanie przeglądu dorobku literatury w zakresie doskonalenia zarządzania organizacjami oraz zaprezentowanie możliwości doskonalenia działań, procesów w organizacjach. Każda organizacja jest zbiorem przeplatających się wzajemnie procesów. Ich identyfikacja pozwala na lepsze zrozumienie tworzenia wartości, a ich usprawnienie i doskonalenie zwiększa efektywność funkcjonowania organizacji i stopień zadowolenia klientów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
232
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Albrecht K., Inteligencja praktyczna. Sztuka i nauka zdrowego rozsądku, Wyd. Helion, Gliwice 2010.
 • Aluchna M., Płoszajski P., Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana, SGH, Warszawa 2008.
 • Arystoteles, Etyka Nikomachejska [w:] M. Bardel, Antologia tekstów filozoficznych, część I, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002.
 • Arystoteles, Metafizyka, księga Delta, V, 16, 1021 b 12 n, tom I, tłum. T. Żeleźnik, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1996.
 • Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, red. M. Lisiński, PWE, Warszawa 2011.
 • Bakovic T., The Role of Knowledge in Building Quality Management Systems, Poslovna Izvrostnost, Zagrzeb 2009.
 • Barabasz A., Sukces i porażka - rzecz o emocjach w organizacji [w:] Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały WZ UG, nr 2/3, Sopot 2009.
 • Barcik A., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne, red. H. Howaniec, W. Waszkiewicz, Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2008.
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 • Bigler B., A Bluepring for Regenerationg Firms, "Long Range Planning" 1996, Vol. 29.
 • Blanchard K., O'Connor M., Zarządzanie poprzez wartości, Wyd. Studio Emka, Warszawa 1998.
 • Bratnicki M., Przedsiębiorczość organizacyjna w strategicznej mozaice czasu [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2002.
 • Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M.J. Stankiewicz, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 1999.
 • Bugdol M., Nowoczesne zarządzanie ukierunkowane na jakości. Problemy zarządzania zintegrowanego, Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Ostrawa-Racibórz 1999.
 • Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2008.
 • Burnett K., Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Castenow D., Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa 1996.
 • Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2001.
 • Commodity Science in Research and Practice. Towards Quality - Management Systems and Solutions, eds. T. Sikora, J. Dziadkowiec, Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, Cracow 2014.
 • Corbett Th., Finanse do góry nogami. Zdroworozsądkowa rewolucja w rachunkowości, MINT Books, Warszawa 2009.
 • Czekaj J., Koncepcja lean administration [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, red. W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik, Wyd. UŁ, 2010.
 • Czekaj J., Konwergencja współczesnych metod zarządzania [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 • Czerska J., Doskonalenie strumienia wartości, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2009.
 • Czyż-Gwiazda E., Controlling procesów narzędziem poprawy wyników organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.
 • Czyż-Gwiazda E., Efficiency Measurement in Organization [w:] Current Trends in Commodity Science, System Approach to Management in Organizations, eds. A. Matuszak-Flejszman, M. Kaźmierczak, Poznań University of Economics, Faculty of Commodity Science, Poznań 2013.
 • Dahlgaard-Park S.M., Dahlgaard J.J., Excellence - 25 Years Evolutuion, "Journal of Management History" 2007, Vol. 14, No 4.
 • Dahlgaard-Park S.M., Decoding the Code of Excellence - For Achieving Sustainable Excellence, "International Journal of Quality and Service Sciences" 2009, Vol. 1, No 1.
 • Damasio A., Błąd Kartezjusza, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.
 • DiVanna J.A., Rogers J., People - The New Asset on the Balace Sheet, Maris Strategies Ltd, Palgrave Macmillan, New York 2005.
 • Doligalski T., Czym się różni przedsięwzięcie e-biznesowe od tradycyjnego w zakresie relacji z klientami (cz. 1), "E-mentor" 2006, nr 3.
 • Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania, red. T. Borys, P. Rogala, Difin, Warszawa 2011.
 • Drucker P., Menedżer skuteczny, MT Biznes, Konstancin-Jeziorna 2004.
 • Drucker P., Myśli przewodnie Druckera, Wyd. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2001.
 • Drucker P., Skuteczne zarządzanie. Zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem, PWN, Warszawa 1976.
 • Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 • Dyduch W., Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 • Dyduch W., Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.
 • EFQM Transition Guide. How to Upgrade to the EFQM Excellence Model 2010, EFQM, Bruksela 2009.
 • Frigon N.L., Jackson H.K. Jr, Enterprise Excellence. A Practical Guide to Word-Class Competition, John Wiley & Sons, Inc., 2009.
 • Furnham A., Head & Heart Management. Managing Attitudes, Beliefs, Behaviors and Emotions at Work, Palgrave MacMillan, New York 2008.
 • Gasparski W. W., Czym są cztery E. Etyka Biznesu, "Master of Business Administration" 1996, No 5.
 • Goldratt E.M., Cel 1: Doskonałość w produkcji, MINT Books, Warszawa 2007.
 • Goleman D., Inteligencja emocjonalna. Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami, Media Rodzina, Poznań 1997.
 • Grant R.M., Contemporary Strategy Analysis. Concepts, Techniques, Aplications, Oxford, Blackwell 2002.
 • Grudowski P., Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007.
 • Grudowski P., Wiśniewska M., Redefining Quality and Organizational Maturity in 21st Century [w:] Maturity Management, ed. E. Skrzypek, University of Maria Curie- Skłodowska, Lublin 2013.
 • Hadaś Ł., Cyplik P., Theory of Constraints i Lean Production. Idea, narzędzia, praktyka zastosowania, Politechnika Poznańska, Poznań 2011.
 • Haffer R., Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 • Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Bussines Press, Warszawa 1999.
 • Hamrol A., Mantura M., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Handle T., Guide to Management Ideas and Gurus, The Economist Newspaper Ltd, London 2008.
 • Hines P., Silvi R., Bartolini M., Lean Profit Potential, LERC, Cardiff 2002.
 • http://www.ambico.pl/pliki/zarzadzanie_jakoscia_internet.pdf.
 • http://www.bt.com/quality.
 • http://www.efqm.pl/model_budowa.php.
 • http://www.efqm.pl/model_radar.php.
 • http://www.gembapantarei.com/2007/10.
 • Hugos M.H., Business Agility. Sustainable Prosperity in a Relentlessly Competitive World, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2009.
 • Imai M., Gemba Kaizen, McGraw-Hill Inc., 1997.
 • Instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem przez finanse, red. B. Woźniak-Sobczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
 • Introducing the EFQM Excellence Model 2010, EFQM, Bruksela 2009.
 • Kalinowski T.B., Innowacyjność przedsiębiorstw a system zarządzania jakością, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Praktyka, CIM, Warszawa 2001.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów bliskoznacznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987.
 • Kosieradzka A., Skorupa P., Usprawnienie procesu produkcyjnego farb z wykorzystaniem teorii ograniczeń, Warszawa 2006.
 • Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna, PWN, Warszawa 1987.
 • Koźmiński A.K., Obłój K., Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa 1989.
 • Latzko W.J., Saunders D.M., Cztery dni z Demingiem. Nowoczesna teoria zarządzania, WNT, Warszawa 1998.
 • Lichtarski J., Profile orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i kształtujące je czynniki [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 • Lichtarski J., Profile orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem i kształtujące je czynniki [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 • Liker J.K., Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2005.
 • Lisiecka K., Kreowanie jakości. Uwarunkowania - Strategie - Techniki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Lisiecka K., Menedżer Jakości. Rozwiązywanie problemów w praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 • Lisiecka K., Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy i oceny, wydanie II, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013.
 • Lisiecka K., Systemy zarządzania jakością. Metody analizy i oceny, AE, Katowice 2009.
 • Lisiecka K., TLS - kompozycja metod na rzecz doskonalenia systemu zarządzania organizacją [w:] Metody zarządzania zintegrowanego, red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin 2012.
 • Lisiecka K., Burka I., Koncepcja Lean Management i kierunki jej rozwoju, "Problemy Jakości" 2011, nr 6.
 • Lisiecka K., Jadamus-Hacura M., Zastosowanie Six Sigma w zarządzaniu jakością świadczeń zdrowotnych [w:] Menedżer jakości. Analiza przypadków, red. K. Lisiecka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 • Lisiecka K., Pater S., Quality Deployment narzędziem strategicznego planowania jakości, "Problemy Jakości" 1997, nr 3.
 • Makowicz B., Compliance w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Menedżer jakości. Analiza przypadków, red. K. Lisiecka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 • Menedżer jakości. Podejście procesowe, red. K. Lisiecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.
 • Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Minus P.M., Etyka w biznesie, WN PWN, Warszawa 1995.
 • Montgomery D.C., Introduction to Statistical Quality Control, John Willey & Sons, Inc., 2001.
 • Norma PN-EN ISO 9000:2006: Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 2006.
 • Norma PN-EN ISO 9001:2009: Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN, Warszawa 2001.
 • Norma PN-EN ISO 9004:2010: Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością PKN, Warszawa 2010.
 • Norma PN-ISO 10014:2008: Zarządzanie jakością. Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych, PKN, Warszawa 2008.
 • Normalized Management Systems. Quality, Environment and Safety, ed. J. Łańcucki, Poznań University of Economics Press, Poznań 2014.
 • Oakland J.S., Total Quality Management, Butterworth-Heinemann, London 1995.
 • Oakland J.S., Total Quality Management. Text with Casus, 3rd ed., Butterworth- Heinemann, 2003.
 • Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 • Pajor Ł., Model doskonałości EFQM 2010 - struktura i zmiany w modelu, "Problemy Jakości" 2011, nr 2.
 • Pande P., Holpp L., What Is Six Sigma? McGraw-Hill Companies, Inc., 2002.
 • Pascal B., Myśli [w:] M. Bardel, Antologia tekstów filozoficznych, Część I, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002.
 • Pereira R., Guide to Lean Manufacturing, LSS Academy (http://lssacademy.com).
 • Peter L.J., Plan Petera, KiW, Warszawa 1979.
 • Peters T., Austin N., A Passion for Excellence, za: S.M. Dahlgaard-Park, J.J. Dahlgaard, Excellence - 25 Years Evolution, "Journal of Management History" 2007, Vol. 14, No 4.
 • Peters T., Małe, wielkie sprawy. 163 sposoby osiągania doskonałości w biznesie, MT Biznes, Warszawa 2010.
 • Pirasteh R.M., Farah K.S., Continuous Improvement Trio, "APICS Magazine" May 2006.
 • Platon, Obrona Arystotelesa [w:] M. Bardel, Antologia tekstów filozoficznych, Część I, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002.
 • Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 52, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
 • Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 • Porter M., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York 1998.
 • Poziomy doskonałości EFQM. Zaangażowanie w doskonalenie. Broszura informacyjna, EFQM, 2004.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
 • Quetsch J.L., Patient Safety with Six Sigma, Lean, or Theory of Constraints [w:] Society for Health Systems, Orlando, 18 February 2007.
 • Rogala P., Doskonałość w zarządzaniu - istota i modele, "Problemy Jakości" 2009, nr 4.
 • Rudny W., Model biznesowy a tworzenie wartości [w:] Governace - korporacje, instytucje publiczne, sieci, red. A. Samborski, "Studia Ekonomiczne" 2013, nr 141, UE, Katowice.
 • Salerno-Kochan M., System zarządzania jakością ISO 9000 [w:] Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, red. T. Sikora, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010.
 • Schumacher E.F., Małe jest piękne, PIW, Warszawa 1981.
 • Seghezzi H.D., Integriertes Qualitätsmanagement. Das St. Galler Konzept, C. Hanser Verlag München, Wien 1996.
 • Senge P.M., Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyka, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002.
 • Sharing Raport EFQM 2009-2010, EFQM, Bruksela 2010.
 • Shingo S., A Study of the Toyota Production System, Productivity Press, 1989.
 • Singer J.L., Imagination [w:] Encyklopedia of Creativity, Academic Press, New York 1999.
 • Skrzypek E., Dojrzałość jakościowa a wyniki przedsiębiorstw zorientowanych projakościowo, Difin, Warszawa 2013.
 • Skrzypek E., Hofman M., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Smith M., Nowe narzędzia rachunkowości zarządczej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1998.
 • Sojak S., Rachunek kosztów - podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa 2010.
 • Sosnowska D., Doskonałość doskonała, "Znak" 2005, nr 6(601).
 • Souris J.P., 6 Sigma and ISO 9001:2000. Rivals or Partners? Special Report, "ISO Management System" 2004, Vol. 4, No. 3, May-June.
 • Stabryła A., Proces zarządzania zmianami organizacyjnymi w kontekście ryzyka [w:] Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji. Z teorii i praktyki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2008.
 • Stachowicz-Stanusch A., Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelna firmę, Exclusive One Press, Helion, 2007.
 • Stokalski B.: Kilka powodów, dla których innowacja ma znaczenie. IT się liczy, "Forbes" 2010, maj, dodatek.
 • Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, wyd. 3, Helion S.A., One Press, Gliwice 2014.
 • Systemy zarządzania jakością i środowiskiem, red. T. Borys, P. Rogala, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2012.
 • Szczepańska K., Metodyka zarządzania jakością. Podejście normatywne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
 • Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 • Tatarkiewicz W., O doskonałości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
 • Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
 • Töpfer A., Mehdorn H., Total Quality Management. Anforderungen und Umsetzung im Unternehmen, 4. aktualisierte Auflage, Luchterhand 1995.
 • Ulrich D., Tworzenie organizacji wokół umiejętności [w:] Organizacja przyszłości, red. R. Beckhard, M. Goldsmith, F. Hesselbein, Business Press, 1998.
 • Underhill P., Dlaczego kupujemy? MT Biznes Sp. z o.o., 2001.
 • Urbaniak M., Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Vellard J., Champagne F., Klazinga N., Kazandjian V., Arah A.O., Guisset A.L., A Performance Assessment Framework for Hospitals: The WHO Regional Office for Europe PATH Project, "International Journal for Quality in Health Care" 2005, Vol. 17, November 6.
 • Weick K.E., Sutcliffe K.M., Managing the Unexpected. Resilient Performance in an Age of Uncertainty, John Wiley & Sons, Inc., New York 2007.
 • Witek S., Teologia życia duchowego, TN KUL, Lublin 1986.
 • Woeppel M.J., Jak wdrożyć teorię ograniczeń w firmie produkcyjnej. Poradnik praktyka, MINT Books, Warszawa 2009.
 • Womack J.P., Jones D.T., Lean Thinking - szczupłe myślenie. Eliminowanie marnotrawstwa i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie, ProdPress.com, Wrocław 2008.
 • Womack J.P., Jones D.T., Roos D., Machine that Changed the World, ProdPress, Wroclaw 2007.
 • Zaltman G., Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku, Wydawnictwo Forum Sp. z o.o., Poznań 2003.
 • Zapłata S., Kaźmierczak M., Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Zimniewicz K., Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna, PWE, Warszawa 2014.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.
 • Żabiński L., Sfera i marketing produktów systemowych. Podstawy identyfikacji, węzłowe kierunki badań [w:] Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, red. L. Żabiński, AE, Katowice 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439388

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.