PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 428 Wrocław Conference in Finance: Contemporary Trends and Challenges | 152--161
Tytuł artykułu

Factors Affecting The Possession of An Insurance In Farms of Middle Pomerania - Empirical Verification

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Czynniki wpływające na posiadanie ochrony ubezpieczeniowej w gospodarstwach rolnych Pomorza Środkowego - weryfikacja empiryczna
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Insurance is a risk management strategy used to limit losses in economic activity, including agriculture. Agricultural insurances are a special kind of insurance for farm owners. They are aimed at financial security of the consequences of planned losses of income. The article presents the results of research on factors determining the possession of voluntary insurance in the farms of Middle Pomerania. The analysis was conducted using data obtained from owners or managers of farms in the region of Middle Pomerania in 2012 which covered 256 entities. In order to solve the posited research problem, multidimensional correspondence analysis and Ward's method were used. The results show that particular factors characterizing farms and the characteristics of their users are in varying degree associated with having insurance protection(original abstract)
Ubezpieczenie jest strategią zarządzania ryzykiem wykorzystywaną w celu ograniczania strat w działalności gospodarczej, w tym również rolniczej. Ubezpieczenia rolne stanowią szczególny rodzaj ubezpieczeń skierowany do właścicieli gospodarstwach rolnych. Mają one na celu zabezpieczenie finansowe przed konsekwencjami utraty planowanych dochodów. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące czynników determinujących posiadanie dobrowolnych ubezpieczeń w gospodarstwach rolnych Pomorza Środkowego. Analiza przeprowadzona została z wykorzystaniem danych pozyskanych od właścicieli lub zarządzających gospodarstwami rolnymi z regionu Pomorza Środkowego w 2012 roku i objęła 256 podmiotów. W celu realizacji podjętego problemu badawczego wykorzystano wielowymiarową analizę korespondencji oraz metodę Warda. Wyniki badań wskazują, iż poszczególne czynniki charakteryzujące gospodarstwa rolne i cechy ich użytkowników były w różnym stopniu powiązane z posiadaniem ochrony ubezpieczeniowej(abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Koszalin University of Technology
Bibliografia
 • Adamowicz M., 2002, Ryzyko i ubezpieczenia w rolnictwie, [in:] Adamowicz M., Ubezpieczenia gospodarcze, Wieś i Rolnictwo, Wyd. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, pp. 9-18.
 • Ahsan M., Ali A.A.G., Kurian N.J., 1982, Towards a theory of agricultural crop insurance, American Journal of Agricultural Cultural Economics, no. 64 (3), pp. 520-529.
 • Arena C.J., 2005, The demand for and supply of agricultural insurance: conceptual, analytical and policy issues and approaches, The Agricultural Economist Magazine, An annual Publication of Department of Agricultural Economics, pp. 16-22.
 • Bielza M., Conte C., Dittmann Ch., Gallego J., Stroblmair J., 2006, Agricultural insurance schemes, European Commission, Joint Research Center-ISPRA.
 • Chand R., 2008, Agricultural Insurance in India, Problems and Prospects, NCAP, Working Papers, no. 8.
 • Czyżewski A., Stępień S., 2011, Ograniczanie ryzyka wahań cen i produkcji rolniczej w systemach ubezpieczeniowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia, vol. 1, Wrocław.
 • Das U.S., Davies N., Podpiera R., 2003, Insurance and Issues in Financial Soundness, International Monetary Fund, Working Papers 138.
 • Dubiel B., 2014, Ubezpieczenie jako metoda zarządzania w rolnictwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 804/67, pp. 185-199.
 • Edrich C., 2003, Weather risk management, Journal of Financial Regulation and Compliance vol. 11, no. 2, pp. 164-168.
 • European Commission, 2006, Commission Regulation no. 1857/2006 of 15 December 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No 70/2001.
 • Farayola C.O., I.A. Adedeji, P.O. Popoola, S.A. Amao, 2013, Determinants of Participation of Small Scale Commercial Poultyry Farmers in Agricultural Insurance Scheme in Kwara State, Nigeria, World Journal of Agricultural Research, vol. 1, no. 5, pp. 96-100.
 • Handschke J., 2001, Funkcje i zasady ubezpieczeń gospodarczych, [in:] Ubezpieczenia gospodarcze, ed. T. Sangowski, Poltext, Warszawa, pp. 59-109.
 • Handschke J., Łyskawa K., 2008, Ryzyko gospodarowania w rolnictwie a ubezpieczenia w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Rozprawy Ubezpieczeniowe, vol. 4 (1), pp. 5-16.
 • Hazell P.B.R., 1992, The appropriate role of agricultural insurance in developing Countries, Journal of International Development, no. 4 (6), pp. 567-581.
 • Henisz-Matuszczak A., Czyżewski A., 2006, Podstawowe instrumenty interwencji państwa na rynku produktów rolnych w Stanach Zjednoczonych w świetle struktury wydatków budżetowych na rolnictwo. Wnioski dla Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa.
 • Janowicz-Lomott M., Łyskawa K., 2009, Wspieranie ubezpieczeń rolnych przez państwo - doświadczenia polskie i wskazania unijne, Wiadomości Ubezpieczeniowe, no. 2, pp. 127-142.
 • Joe H., Ward, Jr., 1963, Hierarchical grouping to optimize an objective function, Journal of the American Statistical Association, vol. 58, no. 301, pp. 236-244.
 • Józefecka M., Tetwejer U., 2009, Ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych w polskim rolnictwie na tle ustawodawstwa unijnego, Wiadomości Ubezpieczeniowe, no. 1, pp. 171-183.
 • Kaczała M., Łyskawa K., 2010, Ubezpieczenia przedsiębiorstw/gospodarstw rolnych, [in:] Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw, eds. L. Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz, vol. II, Poltext, Warszawa, pp. 159-204. Kołosowska B., Walczak D., 2011, Rynek ubezpieczeń rolnych w Polsce-stan obecny i perspektywy, Studia Ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe, no. 181, pp. 90-99.
 • Lipińska I., 2012, Z problematyki ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Przegląd Prawa Rolnego, no. 2 (11), pp. 51-66.
 • Łazowski J., 1998, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wyd. Prawnicze Lex, Sopot,
 • Łozowski M., 2006, Ubezpieczenie upraw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, vol. 2, no. 1118, Wrocław, pp. 54-59.
 • Łozowski M., 2009, Rynek ubezpieczeń dobrowolnych w rolnictwie i kierunki rozwoju, Studia Ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe, no. 127, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, pp. 193-201.
 • Łozowski M., Obstawski Z., 2009, Wsparcie publiczne dla ubezpieczeń w rolnictwie, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, vol. II, no. 2 (51), pp. 197-211.
 • Łyskawa K., 2009, Ubezpieczenia dotowane upraw w Polsce a idea zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych w Unii Europejskiej, Studia Ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe, no. 127, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, pp. 202-211.
 • Machowska-Szewczyk M., Sompolska-Rzechuła A., 2010, Analiza korespondencji w badaniu osób dokonujących zakupów przez Internet, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonometria, vol. 29, no. 141, pp. 9-20.
 • Majewski E., Sulewski P., 2011, Rolnicy wobec ryzyka produkcyjnego i systemu ubezpieczeń upraw, Ubezpieczenia w rolnictwie, Materiały i Studia, no. 39, pp. 23-44.
 • McIntyre R., Windle B., 2004, Experiences in the application of cross-commodity weather options to hedge energy market risks, Conference Materials WRMA.
 • Nnadi F.N., Chikaire J., Echetama J.A., Ihenacho R.A., Umunnakwe P.C., Utazi C.O., 2013, Agricultural insurance: A strategic tool for climate change adoptation in the agricultural sector, Journal of Agricultural Science, vol. 1(1), pp. 1-9.
 • Nowak R., 2007, Ubezpieczenia rolne-stan aktualny i możliwości rozwoju, Rozprawy Ubezpieczeniowe, vol. 3 (2), pp. 135-145.
 • Panek T., 2009, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Pawłowska-Tyszko J., 2011, Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie polskim, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, no. 1, pp. 131-140.
 • Raju S.S., Chand R., 2008, Agricultural insurance in India. Problems and prospects, National Centre for Agricultural Economics and Policy Research, New Delhi.
 • Rojewski K., 2012, Historia i stan obecny ubezpieczeń rolnych w Polsce, [in:] Trendy w ubezpieczeniach rolnych w Europie. Ubezpieczenie ryzyka suszy w Polsce, Conference Materials, PIU w Warszawie, http://www. piu.org.pl (01.08.2015).
 • Ronka-Chmielowiec W., 2009, Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, w tym rolnym i katastroficznym (wykład ex cathedra), Studia Ubezpieczeniowe, Zeszyty Naukowe, no. 127, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, pp. 251-261.
 • Rychlik T., Kosieradzki M., 1981, Podstawowe pojęcia w ekonomice rolnictwa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 • Sikorska A., 2008, Ubezpieczenia w rolnictwie indywidualnym, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, no. 532, IERiGŻ-PIB, Warszawa, pp. 5-31.
 • Sordyl G., 2007, Rozwój prawa ubezpieczeń gospodarczych w Polsce, [in:] Sułkowska W. (ed.), Ubezpieczenia, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Stanimir A., 2005, Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Stempel R., 2011, Ryzyko w uprawach polowych na terenie Polski Północnej i wykorzystanie ubezpieczenia, Studia Ubezpieczeniowe, Zarządzanie ryzykiem i finansami, vol. 182, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Stroiński E., 2006, Ubezpieczenia majątkowe i osobowe w rolnictwie, Wyd. Akademia Finansów, Warszawa.
 • Sulewski P., 2009, Rolnicy wobec ryzyka i potrzeby ubezpieczeń-opinie i postawy, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, vol. 3, no. 96, pp. 320-328.
 • Sulewski P., 2011, Ubezpieczenia produkcji rolniczej-analiza z zastosowaniem modelu opartego na średniej i wariacji, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, no. 3, pp. 59-77.
 • Sułkowska W. (ed.), 2007, Ubezpieczenia, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Swain M., 2014, Crop insurance for adaptation to climate change in India, Asia Research Centre Working Paper 61.
 • Szymecka A., 2008, Ubezpieczenia gospodarcze jako instrument zarządzania ryzykiem w rolnictwie, Przegląd Prawa Rolnego, no. 2 (4), pp.163-179.
 • The World Bank 2003, Innovative financial services for rural India: Monsoon-Indexed lending and insurance for smallholders, Agriculture and Rural Development Working, Paper 9.
 • The World Bank 2005, Weather-based insurance in Southern Africa: The Case of Malawi, Agriculture and Rural Development Department, Discussion paper 13.
 • The World Bank 2007, World Development Report 2008: Agriculture for Development, World Bank/Oxford University Press, Washington, DC/Oxford.
 • Vaughan E.J., 1997, Risk management, J. Wiley & Sons Inc., New York.
 • Wicka A. (ed.), 2013, Czynniki i możliwości ograniczania ryzyka w produkcji roślinnej poprzez ubezpieczenia, Wyd. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
 • Wicka A., 2011, Ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie w latach 2004-2010, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, vol. 1, no. XIII, pp. 435-439.
 • Wicka A., 2014, Ubezpieczenie rolne jako metoda zarządzania ryzykiem w opinii rolników, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 804/ 67, pp. 255-264.
 • Wicka A., Wojciechowska-Lipka E., 2009, Wspólna Polityka Rolna a ubezpieczenia gospodarcze w rolnictwie Polskim, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, vol. II, no. 2 (51), pp. 213-223.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439500

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.