PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 3 | nr 3 | 47--57
Tytuł artykułu

The Positive Aspects of the Natural Environment in Shaping the Regional Identity of Young People

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The relations between man and nature constitute an immemorial subject of the geographical research. Man, while striving to understand the surrounding world and its secrets, simultaneously alters and transforms it. The importance of knowing the rules of rational functioning in the natural environment, especially in the modern, globalized world is proven by it being a subject of schooling at all education levels. The purpose of the students gaining knowledge on the natural environment and the rules of its normal functioning in order to provide a balanced development thereof, is also meant to shape appropriate attitudes, consciousness and responsibility for the natural environment, both in the global and local aspects. Therefore, an attempt to determine the significance of the natural environment in shaping the sense of local identity in young people has been made. Studies on the local and regional identity have been conducted with the high schoolers from the Łódź voivodeship using the survey method. The results of the research allowed to determine the level of knowledge on the natural environment in the area of the students' places of residence, including the areas protected by law. A high importance of natural values in shaping the pride of a person's place of residence was also proven. Moreover, it turned out that the advantages of the natural habitat are in a high position in terms of areas considered "magical places". The natural environment values are more likely to shape local identities in students residing in rural areas, in a direct neighbourhood of protected areas, forests or rivers. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
47--57
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Adamczewska M. 2008. Rola obszarów przyrodniczo cennych w edukacji geograficznej na przykładzie województwa łódzkiego. [in:] Gierańczyk W., Wiśniewski R. (eds.) Geografia we współczesnym systemie kształcenia. Dokum. Geogr., 38, PAN IGiPZ im. S. Leszczyńkiego, PTG, Warszawa: 18-23.
 • Adamczewska M., Szkurłat E. 2008. Związki pomiędzy wiedzą o Polsce i regionie a postawą młodzieży, [in:] Plit F. (ed.) Dylematy nauczania geografii Polski. Prace i Studia Geogr., 39, Wydz. Geogr. i Studiów Regionalnych UW, Warszawa: 11-22.
 • Angiel J., Angiel M. 2001. Dydaktyczna ścieżka przyrodniczogeograficzna "Pogórze Karpackie" Pogórze Wiśnickie, okolice Bochni. IGiGP UJ, Kraków.
 • Awramiuk A. 2009. Pogranicze kultur. Percepcja "własnego regionu" przez uczniów a edukacja regionalna. Wyd. UW, Warszawa.
 • Burchard J., Nalewajko J. 2000. Indywidualność środowiska przyrodniczego województwa łódzkiego i jego antropogeniczne przeobrażenia. [in:] Sobczyński M., Michalski W. (eds.). Województwo łódzkie na tle przemian administracyjnych Polski. W osiemdziesiątą rocznicę utworzenia województw. PTG Oddz. w Łodzi, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (RCSS), Biuro Rozwoju Regionalnego w Łodzi, Łódź: 23-54.
 • Dobosik B., Hibszer A., Partyka J. (ed.) 2004. W krainie białych skał. Zadania dydaktyczne i scenariusze zajęć terenowych dla nauczycieli prowadzących edukację przyrodniczą w Złotym Potoku i Ojcowie. Komisja Edukacji Geogr. PTG, Ojcowski Park Narodowy, Ojców.
 • Dylik J. 1971. Województwo ze stolicą bez antenatów. Łódzkie Tow. Nauk., Łódź.
 • Dylikowa A. 1973. Geografia Polski. Krainy geograficzne. PZWS, Warszawa.
 • Górecki W. 2001. Energia geotermalna w Polsce. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Hibszer A. 2004. Empiryczny wymiar edukacji przyrodniczej na przykładzie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. [in:] Partyka J. (ed.) Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo - kulturowego Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej, 2 - Kultura. Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców: 351-356.
 • Hibszer A., Hibszer B. 2012. Formy ochrony przyrody na obszarze Katowic w świadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Kształt. środ. geogr. i ochr. przyr. na obsz. uprzem. i zurban., 44: 41-49.
 • Jałowiecki B., Szczepański M. 2002. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa.
 • Janowski I. 2003. Rezerwaty przyrody i ich wykorzystanie edukacji regionalnej. [in:] Śmigielska M., Słodczyk J. (ed.) Edukacja geograficzno-przyrodnicza w dobie globalizacji i integracji europejskiej, Pol. Tow. Geogr., Uniw. Opolski, Opole: 79-84.
 • Jaworska R. 2009. Wykorzystanie wód geotermalnych w województwie łódzkim na przykładzie Geotermii Uniejów sp. z o.o. [in:] Sokołowicz M.E. (ed.) Miasta i regiony wobec współczesnych wyzwań. Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź: 117-128.
 • Jokiel P. 2004. Zasoby wodne Środkowej Polski na progu XXI w. Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź.
 • Kondracki J. 1965. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.
 • Kondracki J. 1998. Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Łódź.
 • Leśnictwo 2014. GUS, Warszawa.
 • Lisowski A. 2003. Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka. Wydz. Geogr. i Studiów Region. Uniw. Warszawski, Warszawa.
 • Majchrowska A. 2008. Systematyzacja krajobrazów w wybranych krajach europejskich. [in:] Lechnio J., Kulczyk S., Malinowska E., Szumacher I. (eds.) Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XX, Wydz. Geogr. i Studiów Regionalnych Uniw. Warszawski, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Warszawa: 127-134.
 • Maksymiuk Z. 1993. Wody powierzchniowe i podziemne. [in:] Pączka S. (ed.) Środowisko geograficzne Polski Środkowej. Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź: 94-108.
 • Maksymiuk Z. 2001. Wody. [in:] Liszewski S. (ed.) Zarys monografii województwa łódzkiego. Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa. Łódzkie Tow. Nauk., Łódź: 60-68.
 • Maksymiuk Z., Olaczek R. 2001. Indywidualność przyrodnicza regionu łódzkiego. [in:] Liszewski S. (ed.) Zarys monografii województwa łódzkiego. Funkcja regionalna Łodzi i jej rola w kształtowaniu województwa. Łódzkie Tow. Nauk., Łódź: 49-51.
 • Myga-Piątek U. 2001. Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych. Przegl. Geogr., 73, 1-2: 163-176.
 • Kurowski J.K. (ed.) 2013. Obszary NATURA 2000 w województwie łódzkim. Region. Dyr. Ochr. Środ. w Łodzi, Łódź.
 • Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie łódzkim w latach 2011-2013, 2014. Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 • Ostaszewska K. 2005. Krajobraz - środowisko geograficzne - środowisko przyrodnicze. [in:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (eds.) Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 1. Zakł. Geogr. Społecznej i Turystyki UML, Zakł. Badań Społecznych i Regionalnych, Uniw. Łódzki, Łódz. Tow. Nauk., Łódź: 162-172.
 • Papińska E. 1993. Podział regionalny i nazewnictwo geograficzne obszaru Środkowej Polski.[in:] Pączka S. (ed.) Środowisko geograficzne Polski Środkowej. Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź: 11-19.
 • Pietrzak M. 2005. Ewolucja poglądów geograficznych na krajobraz.[in:] Maik W., Rembowska K., Suliborski A. (eds.) Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. Podstawowe idee i koncepcje w geografii, 1. Zakł. Geogr. Społecznej i Turystyki UML, Zakł. Badań Społecznych i Region., Uniw. Łódzki, Łódz. Tow. Nauk., Łódź: 151-161.
 • Program ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012. Zarząd Woj. Łódzkiego, Woj. Funduszu Ochr. Środ. i Gosp. Wod. w Łodzi.
 • Program Ochrony Środowiska Powiatu Wieruszowskiego 2011 z perspektywą na lata 2012-2015 (projekt). Zarząd Powiatu Wieruszowskiego, Wieruszów, 2008.
 • Pulinowa M.Z. (ed.) 1996. Człowiek bliżej Ziemi. O teoretycznych podstawach nauczania geografii i ich praktycznym zastosowaniu. WSiP, Warszawa.
 • Pulinowa M.Z. 2001. O idei krajobrazu. Gazeta Uniwersytecka, 5, Katowice: http://gazeta.us.edu.pl/node/207791.
 • Rocznik statystyczny województwa łódzkiego, 2014. Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 • Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2012 roku. Woj. Inspektorat Ochr. Środ. w Łodzi, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź.
 • Rembowska K. 2002. Tożsamość regionalna mieszkańców województwa łódzkiego.[in:] Jewtuchowicz A. Suliborski A. (eds.) Struktury i procesy kształtujące łódzki region społeczno-gospodarczy. Uniw. Łódzki, Zakł. Ekonomiki Region. i Ochr. Środ., Łódź: 61-77.
 • Richling A., Solon J. 1996. Ekologia krajobrazu. PWN, Warszawa.
 • Rodzoś J. 2006. Tożsamość terytorialna jako wyraz więzi człowieka ze środowiskiem. [in:] Michalczyk J. (ed.) Człowiek a środowisko. Katol. Uniw. Lubel. Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lublin: 45-50.
 • Smętkiewicz K. 2014. Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów. Wyd. Ibidem, Łódź.
 • Szczepański M.S. 1999. Tożsamość regionalna - w kręgu pojęć podstawowych i metodologicznych. [in:] Matczak A. (ed.) Badania nad tożsamością regionalną: stan i potrzeby. Mat. konf. nauk., Krajowy Ośr. Dokum. Region. Tow. Kultury w Ciechanowie, Łódź: 7-17.
 • Szkurłat E. 2004. Więzi terytorialne młodzieży z miastem. Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź.
 • Szul R. 1991. Przestrzeń - gospodarka - państwo. Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, 26, Inst. Gosp. Przestrz. Uniw. Warszawski, Warszawa.
 • Szymańska D. 1999. Kilka uwag na temat tożsamości regionalnej. [in:] Matczak A. (ed.) Badania nad tożsamością regionalną: stan i potrzeby. Mat. konf. nauk., Krajowy Ośr. Dokum. Region. Tow. Kultury w Ciechanowie, Łódź: 70-73.
 • Tuan Y.-F. 1987. Przestrzeń i miejsce. PIW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171439624

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.