PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 (80) Cz.2 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi | 21--29
Tytuł artykułu

Czynniki warunkujące rozwój rachunkowości w XXI wieku - wybrane problemy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Factors Influencing the Development of Accounting in the 21st Century - Selected Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - celem niniejszej pracy jest przybliżenie, na bazie wybranej literatury przedmiotu, czynników warunkujących rozwój rachunkowości w XXI wieku. Rozwój przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce wymusza bowiem nieodwracalne zmiany w praktycznie funkcjonujących systemach rachunkowości. Metodologia badania - badania oparto na tezie o konieczności dostosowywania rachunkowości do zmieniających się warunków, poprzez m.in. uwzględnienie aspektów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych, dostosowanie do międzynarodowych regulacji, wykorzystanie rozwiązań wynikających z rozwoju technologii, informatyki i Internetu. Bazę metodyczną do rozważań stanowiła analiza literatury przedmiotu. Wynik - przeprowadzone badania wygenerowały szereg przydatnych spostrzeżeń dotyczących czynników mających wpływ na rozwój współczesnej rachunkowości. Oryginalność/Wartość - w artykule na podstawie przeprowadzonego studium literatury przedmiotu, podjęto próbę analizy rozwoju rachunkowości w XXI wieku. Z przeprowadzonych rozważań jednoznacznie wynika, że wyzwania stojące przed rachunkowością są duże. Rozwój technologii, coraz silniej umacniająca się koncepcja zrównoważonego rozwoju, rosnąca odpowiedzialność społeczna zarówno przedsiębiorstw jak i otoczenia, powodują wzrost wymagań informacyjnych i kontrolnych wyznaczanych systemom rachunkowości, poszerzając zakres danych dostarczanych przez rachunkowość o informacje o charakterze społecznym. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - purpose of this paper is to present directions of development of accounting in the 21st century on the basis of selected literature. Fcotrs influencing the development of business in modern economy forces a virtually irreversible changes in operating systems of accounting. Design/Methodology/Approach - study was based on the idea of adapting accounting rules to changing conditions through, among others, taking into account social, environmental and economic aspects, adjustment to international regulations, use of solutions resulting from technology development, IT and the Internet. Methodological base for discussion was the analysis of literature. Findings - conducted studies have generated a number of useful insights on fsctors relating to impact on accounting development. Originality/Value - article contains analysis of development of accounting in the 21 st century based on our study of literature. Conducted considerations clearly show that accounting faces significant challenges. Development of technology, more and more important concept of sustainable development, increasing social responsibility of both enterprises and environment, lead to an increase in information and control requirements imposed on accounting systems, expanding the scope of data provided by accounting information of a social nature. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Adamek, J. (2014). Kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń i praktyki rachunkowości islamskiej i chińskiej. Warszawa: Wydawnictwo CeDEWu.
 • Adamek, J. (2011). Kulturowe uwarunkowania krajowych systemów rachunkowości w świetle koncepcji wymiarów subkultury rachunkowości S. Graya. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 62 (118). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Adamek, J. (2011). Kultura a rachunkowość. W: Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 193.
 • Adamek, J. (2009). Rachunkowość w kręgu kultury islamskiej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 49 (105), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Biadacz, R. (2014). Przesłanki uwzględniania kosztów środowiskowych w MŚP w dobie zrównoważonego rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 343.
 • Biadacz, R. (2011). Rozwój rachunkowości wczoraj i dziś. W: Rachunkowość. Sztuka pomiaru i komunikowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Dobija, M. (1998). Kapitał, kapitalizacja i rachunkowość kapitału ludzkiego. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, 46. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Dobija, M. (1999). Koncepcja pomiaru kapitału intelektualnego w aspekcie rachunkowości społecznoekonomicznej. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, 51, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Dobija, M. (1999). System rachunkowości. W: M. Dobija (red.), Organizacja rachunkowości. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
 • Dobija, M. (2004). Determinanty wartości pracy ludzkiej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 19 (75). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Dziawgo, D. (2001). Wybrane zagadnienia dla rachunkowości XXI wieku - globalizacja, instrumenty pochodne, ochrona środowiska. W: B. Micherda (red.), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
 • Eljasiak, E. (2011). W kierunku zintegrowanej sprawozdawczości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 62 (118), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Gmytrasiewicz, M. (2011). Problemy współczesnej ogólnej teorii rachunkowości. W: Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Gray, S.J. (1988). Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting System Internationally. Abacus, 24.
 • Jarugowa, A. (1991). Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości. W: A. Jarugowa (red.), Współczesne problemy rachunkowości. Warszawa: PWE.
 • Jaruga, A. (2002). System regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja. W: A. Jaruga (red.), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Kaczurak-Kozak, M. (2013). Charakter Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego i ich przydatność - opinie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61.
 • Kamela-Sowińska, A. (2014). Finansyzacja gospodarki wyzwaniem dla rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 329.
 • Kamela-Sowińska, A. (2011). Geopolityka rachunkowości, czyli o zmierzchu rachunkowości, którą znamy. W: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości, t. 1, Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Kamela-Sowińska, A. (2006). Rachunkowość od antropologii do międzynarodowych standardów. W: T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Karmańska, A. (2013). Zielone światło dla "misi". Świat Księgowych, 2 (28).
 • Karmańska, A. (2013). Nauka rachunkowości, proces poznawczy, paradygmaty i prawda w rachunkowości - garść ustaleń i refleksji. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71 (127). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Koleśnik, K., Silska-Gembka, S. (2012). Aspekty kulturowe rachunkowości- analiza krajowej literatury. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66 (122). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Kwiecień, M. (2007). Rachunkowość - na niebezpiecznym zakręcie (prawda czy fałsz?). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 38 (94). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Luty, Z. (2013). Rachunkowość jako uniwersalne poznanie. W: A. Karmańska (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Marszałek, P. (2012). Finansyzacja - problemy i kontrowersje. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 247, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Mączyńska, E. (2007). Pułapki ekonomiczne w warunkach nowej cywilizacji - wyzwania dla rachunkowości. W: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Messner, Z. (2007). Rachunkowość finansowa w systemie informacji ekonomicznej. W: Z. Messner (red.), Rachunkowość finansowa u uwzględnieniem MSSF. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Micherda, B. (2007). Zawód księgowego i biegłego rewidenta oraz organizacje zawodowe księgowych w świetle rozwoju rachunkowości i jej regulacji prawnych. W: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Nowak, W.A. (2015). Ku standaryzacji rachunkowości sektora publicznego w Unii Europejskiej. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, 388.
 • Ratajczak, M. (2014). Finansyzacja gospodarki. Ekonomista, 3/2012, 281-302.
 • Gostomski E. (2014). Finansyzacja w gospodarce światowej. Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej, 33, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Remlein, M. (2015). Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Remlein, M. (2015). Wpływ finansyzacji gospodarki na wyniki finansowe polskich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77.
 • Sawicki, K. (2011). Wybrane problemy współczesnej rachunkowości. W: Rachunkowość, sztuka pomiaru i komunikowania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.
 • Sawicki, K. (2013). Zakres rachunkowości jako nauki. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 71 (127), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Sawicki, K. (2007). Wybrane kierunki rozwoju rachunkowości. W: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Walińska, E. (2008). Rachunkowość polska w oczekiwaniu na kolejne zmiany. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 42 (98), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Walińska, E. (2015). Zintegrowany raport - początek końca sprawozdania finansowego? Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138). Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Wysłocka, E., Jelonek, D. (2015). Accounting in the Cloud Computing. The online Journal of Science and Technology, 5, 4, 1-11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440020

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.