PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 416 Współczesne problemy ekonomiczne. Rozwój zrównoważony w wymiarze globalnym i europejskim | 164--171
Tytuł artykułu

Zrównoważenie rolnictwa UE a WPR i strategia "Europa 2020"

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Sustainability of Agriculture in the EU Vs. Cap and "Europe 2020" Strategy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rolnictwo UE odpowiada za 10% emitowanych przez Unię gazów cieplarnianych, co oznacza, iż sektor ten musi aktywnie uczestniczyć w przewidzianej w strategii "Europa 2020" redukcji emisji tych gazów. Rolnictwo ma również odgrywać istotną rolę w produkcji biomasy. Ponadto rolnictwo wraz z leśnictwem zajmują 78% powierzchni UE, co sprawia, iż spoczywa na nim zadanie ochrony zasobów naturalnych. Celem artykułu jest przedstawienie, w oparciu o analizę dokumentów, zadań stawianych przed rolnictwem w strategii "Europa 2020" oraz zmian w polityce UE wobec rolnictwa mających służyć zwiększeniu zrównoważenia środowiskowego działalności rolniczej, a także ocena adekwatności tych działań dokonana na podstawie studiów literaturowych. Wyniki analizy wskazują na to, iż WPR uwzględnia trzy aspekty zrównoważenia. Systematycznie rośnie przy tym znaczenie kwestii środowiskowych w instrumentarium WPR. Nadal jednak nie udało się wypracować skutecznego mechanizmu zbalansowanego powiązania tych trzech aspektów, który zapewniałby podniesienie efektywności działań realizowanych w ramach WPR.(abstrakt oryginalny)
EN
EU agriculture is responsible for 10% of emissions of GHG generated by the EU, which means that this sector has to participate actively in the reduction of these gases emissions which is foreseen in the "Europe 2020" strategy. Agriculture also plays an important role in the production of biomass. Moreover, agriculture and forestry occupy 78% of the EU, thus its role is to conserve natural resources. The aim of the article is to present, based on the analysis of documents, the tasks facing agriculture in the "Europe 2020" strategy, and already implemented changes in EU policy towards agriculture which serve to increase the environmental sustainability of farming and to assess the adequacy of these measures made on the basis of literature review. The results of the analysis indicate that the CAP takes into account all aspects of sustainable development. At the same time environmental issues are steadily growing in importance within the CAP. However, an effective mechanism for balanced relationship of these three aspects, which would lead to increase in the efficiency of the implemented measures, has not been introduced.(original abstract)
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Gohin A., 2010, The CAP's Contribution to the collective welfare: A complex assessment, [w:] Chambon N., Fernandes S. (eds.), How to Reform CAP to Improve Agriculture's Contribution to the Europe 2020 Strategy?, Notre Europe.
 • Kantor Management Consultants SA, 2014, Evaluation of Preferential Agricultural Trade Regimes, in particular the Economic Partnership Agreements (EPAs). Final report, Unia Europejska, Luksemburg.
 • Kokoszka K., 2014, Ochrona środowiska na terenach wiejskich w świetle nowej perspektywy wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej 2014-2020, [w:] Barteczek A., Rączaszek A. (red.), Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 166, s. 139-148.
 • Komisja Europejska, 2010a, Komunikat Komisji. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska, 2010b, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, KOM(2010) 672 wersja ostateczna.
 • Matuszczak A., 2013, Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mazur-Wierzbicka E., 2005, Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym, [w:] Kopycińska D. (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 33-44.
 • McVittie A., Moran D., Thomson S., 2009, A Review of Literature on the Value of Public Goods from Agriculture and the Production Impacts of the Single Farm Payment Scheme. Report Prepared for the Scottish Government's Rural and Environment Research and Analysis Directorate (RERAD/004/09), Land Economy and Environment Research Group.
 • Our Common Future, 1987, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (30.06.2015).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, Dz. Urz. UE L 347.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, Dz. Urz. UE L 347.
 • Wrzaszcz W., 2012, Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji naukowej "Ekonomiczne, społeczne i instytucjonalne czynniki wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europie" zorganizowanej przez IERiGŻ-PIB, 10-12 grudnia 2012 r., Ciechocinek.
 • Żmija D., 2014, Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Barteczek A., Rączaszek A. (red.), Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 166, s. 149-158.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440092

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.