PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 432 Gospodarka lokalna w teorii i praktyce | 27--41
Tytuł artykułu

Ekonomiczne koncepcje rozwoju w kontekście rewitalizacji miast - studia przypadków

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Development's Concepts in The Context of Urban and Postindustrial Land Revitalization - Case Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problematykę planowania i realizacji procesów rewitalizacji w kontekście oceny przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Celem jest weryfikacja nowych ekonomicznych koncepcji rozwoju wykorzystywanych w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych z punktu widzenia generowania ożywiania społeczno-gospodarczego obszarów kryzysowych, a także poziomu interwencji publicznej. Ocena zależności pomiędzy koncepcjami rozwoju leżącymi u podstaw projektów rewitalizacyjnych a poziomem interwencji publicznej oraz uzyskiwaną żywotnością społeczno-ekonomiczną pozwala wnioskować na temat skuteczności podejmowanych działań. W warstwie empirycznej odwołano się do współczesnych założeń teoretycznych i programowych w zakresie rewitalizacji, konfrontując je ze studiami przypadków przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych w kilku polskich miastach. Zastosowana metodyka badawcza obejmuje narzędzia związane z analizą dokumentów, zogniskowanymi wywiadami grupowymi oraz analizą portfelową(abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to issues linked with the planning and execution of revitalisation processes along with evaluation of revitalisation projects. It aims at verification of new economic development's concepts applied in revitalisation projects in the light of their impact on a socio-economic vitality of crisis areas as well as on a level of public intervention. The evaluation of relations between development's concepts underlying the revitalisation projects and the level of public intervention, as well as gained socio-economic vitality allows for arguing about the effectiveness of undertaking activities. In empirical aspects the paper refers to contemporary theoretical and normative assumptions of revitalisation notions by confronting them with the case studies analysis linked with revitalisation projects realised in selected Polish cities. Applied methodology includes tools such as desk research studies, focus group interviews and portfolio analysis(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Ayres R., van der Lugh C., 2011, Manufacturing. Investing in energy and resource efficiency, Green Economy Report, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, UNEP.
 • Bielawska-Roepke P., 2008, Podejście zintegrowane i partycypacja w rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, [w:] Kowalewski M. (red.), Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji, Wyd. ECONOMICUS, Poznań.
 • Cato M.S., 2009, Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice, Earthscan, London.
 • Domański R., 2002, Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Drobniak A. (red.), 2014, Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe, Helion, Katowice.
 • Drobniak A., Plac K., 2014, Analiza negatywnych zjawisk społecznych. Obszary problemowe i kryzysowe, Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach, Miasto Jaworzno.
 • Drobniak A., Plac K., 2015, Urban resilience - studia przypadków oceny ekonomicznej prężności miejskiej, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 391, s. 49-61.
 • Drobniak A., Polko A., Plac K., 2015, Analiza społeczno-ekonomiczna Katowic wraz z wyznaczeniem obszarów do rewitalizacji i analizą strategiczną, Miasto Katowice.
 • Drobniak A., Stangel M., Batkowska I., Mirecki R., Plac K., 2015, Strategia budowania wzajemnego partnerstwa w kontekście zagospodarowania wskazanych terenów poprzemysłowych Mysłowic, Jaworzna, Sosnowica wraz z koncepcją zagospodarowania tych terenów, Biuro Rozwoju Regionu w Katowicach, Miasto Mysłowice, Miasto Jaworzno, Miasto Sosnowiec.
 • Dziewoński K., 1976, Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań, Prace Geograficzne nr 63.
 • Erbes R., 1979, Espaces economique et teorie de l'integration, Economie Applique, Paris 1966, no 3-4,[w:] Klasik A. (red.), Elementy teorii zintegrowanej gospodarki przestrzennej. Studium integracji działania układów gałęziowych i regionalnych, KPZK PAN, PWN, Warszawa, t. 70.
 • Fingleton B., Igliori D., Moore B., 2005, Cluster dynamics: New evidence and projections for computing service in Great Britain, Journal of Regional Science, vol. 45, no. 2.
 • Florida R., 2005, Cities and Creative Class, Routledge, New York - London.
 • Friedmann J., Alonso W., 1964, Regional Development Planning, The M.I.T. Press, Massachusetts.
 • Gorzelak G., 2003, Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(11).
 • Grosse T.G., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(8).
 • Grzeszczak J., 1971, Koncepcje polaryzacyjne w przestrzennym zagospodarowaniu kraju. (Na przykładzie Francji), Studia KPZK PAN, t. 36, PWN, Warszawa.
 • Hanna N., Picciotto R., 2000, The Challenge of Comprehensive and Participatory Development. Lessons for Experience, World Bank, Washington.
 • Jarczewski W. (red.), 2009, Przestrzenne aspekty rewitalizacji: śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, t. 4, IRM, Kraków.
 • Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Klasik A., Kuźnik F., 1998, Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Dolata S. (red.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, Uniwersytet Opolski, Opole, t. II, s. 395-404.
 • KPM, 2015, Krajowa polityka miejska. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień.
 • KPZK, 2011, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. KPZK PAN, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dn. 13 grudnia 2011 roku.
 • KSRR, 2010, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 13 lipca.
 • Landem D.S., 2000, Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy, Muza S.A., Warszawa.
 • Lever W.F., 1987, Glasgow: Policy for the Post-industrial City, [w:] Robson B. (ed.), Managing the city. The aims and impacts of urban policy, Barnes & Noble Books, New Jersey.
 • Marshal A., 1920, Principles of Economics, Macmillan, London.
 • Matusiak K.B. (red.), 2010, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2010, PARP, Warszawa.
 • Mikołajewicz Z., 1995, Procesy restrukturyzacji w regionach, Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Narodowy Plan Rewitalizacji 2022. Założenia, 2014, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • O'Connor J., 2010, The cultural and creative industries: a literature review, Art Council England, Newcastle upon Tyne, November.
 • Parysek J., 2005, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku: rozwój i przekształcenia strukturalne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Perrin J.-C., 1995, Dynamika przemysłowa a rozwój lokalny: bilans w kategoriach środowisk, [w:] Wojtasiewicz L. (red.), Studia regionalne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Perroux F., 1950, Les espaces économicue, Economie Appliqueé, t. III, no 1.
 • Priorytety polityki przemysłowej 2014-2020, 2014, projekt z dn. 17 września 2014, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Rykwert J., 2013, Pokusa miejsca: przyszłość i przeszłość miasta, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.
 • Skowroński M., 2015, Projekty lokalizacji sektora nowoczesnych usług biznesowych w miastach - studium przypadku IBM w Katowicach - referat wygłoszony podczas konferencji naukowej pn.: Gospodarka Lokalna i Regionalna w Teorii i Praktyce, 23-25 września 2015.
 • SRK, 2012, Strategia Rozwoju Kraju 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień.
 • Szulczewska B., Kaliszuk E., 2005, Koncepcja systemu przyrodniczego miasta: geneza, ewolucja i znaczenie praktyczne, Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, Lublin.
 • Ustawa o rewitalizacji podpisana przez Prezydenta RP w dn. 28 października 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440106

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.