PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
15 (2016) | nr 3 | 15--26
Tytuł artykułu

Sources and Structure of Income of Agritourism Farms in the Polish Carpathian Mountains

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Źródła i struktura dochodów gospodarstw agroturystycznych w Karpatach Polskich
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy dokonano analizy i oceny źródeł oraz struktury dochodów w drobnych gospodarstwach agroturystycznych, położonych w regionie Karpat Polskich. Dane empiryczne uzyskano przy użyciu kwestionariusza wywiadu z 73 gospodarstw. Ich analiza pozwoliła na wyodrębnienie pięciu typów, tj. gospodarstwa agroturystyczne ze zmarginalizowana produkcją rolniczą poniżej 2 ESU, gospodarstwa niskotowarowe z przewagą produkcji roślinnej 2-4 ESU lub z przewagą produkcji zwierzęcej 2-4 ESU oraz gospodarstwa żywotne ekonomicznie z przewagą produkcji roślinnej powyżej 4 ESU lub z przewagą produkcji zwierzęcej powyżej 4 ESU. Wykazano, że w strukturze dochodów wszystkich typów badanych gospodarstw agroturystycznych dominują pozarolnicze źródła dochodów, tj. agroturystyka i usługi towarzyszące oraz stała lub sezonowa praca poza gospodarstwem, działalność gospodarcza, a także świadczenia społeczne - renty i emerytury, a nie dochody z produkcji rolniczej. Największy i dodatni wpływ na dochodowość badanych gospodarstw wywierają dochody z działalności agroturystycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper contains an analysis and evaluation of sources and structure of income in small agritourism farms, located in the region of the Polish Carpathian Mountains. Empirical data were obtained using a questionnaire interview with 73 farms. Their analysis enabled separating five types, i.e. agritourism farms with marginalized agricultural production below 2 ESU, semi-subsistence farms with predominance of plant production 2-4 ESU or with predominance of animal production 2-4 ESU and economically viable farms with predominance of plant production above 4 ESU or with predominance of animal production above 4 ESU. It was demonstrated that the structure of income of all types of the surveyed agritourism farms is dominated by non-agricultural sources of income, i.e. agritourism and accompanying services and permanent or seasonal work beyond the farm, business activities, as well as social benefits - retirement pensions and disability pensions, rather than income from agricultural production. Income from agritourism activities has the greatest and positive effect on profitability of the surveyed farms. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
15--26
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Agriculture in Cracow, Poland
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Bogusz, M., Kiełbasa, B. (2014). Wpływ środków pomocowych Unii Europejskiej na tworzenie gospodarstw młodych rolników. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Marketing i Rynek, 10, 96-104.
 • Dziekański, P., Olak, A., Pytka, S. (2014). Marketing terytorialny - gmina i jej promocja. MULTIPRINT, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Koszyce - Ostrowiec Świętokrzyski - Zagnańsk.
 • Goraj, L. et al. (2004). Rachunkowość rolnicza. Difi n, Warszawa.
 • Jęczmyk, A., Uglis, J., Graja-Zwolińska, S., Maćkowiak, M., Spychała, A., Sikora, J. (2015). Economic benefits of agritourism development in Poland: an empirical study. Tourism Economics Fast Track, 21 (5), 1120-1126.
 • Kania, J. (2009). Wkład programu SAPARD w rozwój gospodarstw rolnych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, 11 (5) 112-118.
 • Kania, J., Bogusz, M. (2010). Efekty pracy doradczej we wdrażaniu instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na przykładzie województwa małopolskiego. Roczniki Naukowe SERiA, 12 (5) 73-77.
 • Kowalska, M. (2009). Standard materialny i źródła utrzymania wielopokoleniowych rodzin wiejskich w Małopolsce. Roczniki Naukowe SERiA, 11 (4), 154-158.
 • Kukuła, K. (1998). Elementy statystyki w zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krzyżanowska, K., Roman, M. (2012). Metoda servqual jako narzędzie pomiaru jakości usług oferowanych w gospodarstwach agroturystycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 86, 278-288.
 • Kutkowska, B. (2003). Podstawy rozwoju agroturystyki. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Lijewski, T., Mikułowski B., Wyrzykowski, J. (2008). Geografi a turystyki Polski. PWE, Warszawa.
 • Marks-Bielska, R., Babuchowska, K., Lizinska, W. (2014). Agritourism as a form of business activity in rural areas. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 13 (3), 69-79.
 • Musiał, W., Wojewodzic, T. (2008). Przesłanki upadku ekonomicznego gospodarstw rolniczych na obszarach górzystych. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 55, 19-31.
 • Musiał, W., Kania, J., Leśniak, L. (red.) (2005). Agroturystyka i usługi towarzyszące. Wydawnictwo MSDR zs. w AR, Kraków.
 • Roman, M. (2015). Profi tability of selected agritourism farms. Journal of Financial Management and Accounting, 3, 1, 39-46
 • Satoła, Ł. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW, Problemy Rolnictwa Światowego, 7 (22), 133-142.
 • Sikora, J. (1999). Organizacja ruchu turystycznego na wsi. WSiP, Warszawa.
 • Sikora, J. (2012). Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Wiatrak, A.P. (1996). Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 34-46.
 • Zegar, J.S. (1999). Ludność rolnicza i gospodarstwa chłopskie w Świetle Powszechnego Spisu Rolnego 1996 roku. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
 • Zegar, J.S. (2004). Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej). Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440234

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.