PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 12 Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych = Entrepreneurship as a Factor in the Development of Local Systems | 300--314
Tytuł artykułu

Wybrane determinanty przedsiębiorczości indywidualnej - zarys stanu badań

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Determinants of Individual Entrepreneurship : an Outline of the Current State of Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedsiębiorczość indywidualna jest jednym z ważniejszych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego regionów w różnej skali układów przestrzennych oraz istotnym sposobem uelastyczniania rynku pracy. Studia specjalistycznej literatury jednoznacznie wskazują na istnienie wielu determinant wpływających na skłonność jednostki do samozatrudnienia. Są to zarówno kwestie ekonomiczne (np. poziom rozwoju gospodarczego, sytuacja na rynku pracy, polityka fiskalna), jak i pozaekonomiczne (np. płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny, posiadanie dzieci, wcześniejsze doświadczenie na rynku pracy). Celem autorki artykułu jest dokonanie przeglądu krajowych i zagranicznych prac teoretycznych, poświęconych determinantom przedsiębiorczości indywidualnej, a także syntezy wyników badań, weryfikujących wpływ czynników pozaekonomicznych na poziom samozatrudnienia. Przeprowadzone badania literaturowe, dotyczące roli czynników ekonomicznych w podejmowaniu samozatrudnienia wskazują, że w ujęciu międzynarodowym jego poziom pozostaje przede wszystkim w ścisłym związku z wartością PKB. W grupie czynników pozaekonomicznych dowiedziono zaś znaczącego wpływu płci, wieku, stanu cywilnego oraz poziomu wykształcenia na skłonność do rozpoczęcia działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
Individual entrepreneurship is among the key factors of social and economic development of regions in various scales of spatial settings. It is also an important way of increasing the flexibility of the labor market. Specialist literature clearly shows that there is a multitude of determinants influencing an individual's willingness to become self-employed. They include both economic factors (e.g. the level of economic development, labor market situation, fiscal policy) and non-economic ones (e.g. the person's gender, age, education level, marital status, whether or not the person has children, the person's previous experience on the labor market). This paper serves the following purposes: a review of Polish and foreign theoretical studies on the determinants of individual entrepreneurship; a synthesis of the findings of studies verifying the impact of non-economic factors on an individual's decision to become self-employed. Literature studies on the economic factors' role on individuals' decision to become self-employed show that, internationally, the scale of self-employment is essentially in close correlation with the GDP. Among the non-economic factors, gender, age, marital status and education level have been demonstrated to significantly influence the willingness to start one's own business. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Bates, T. (1990). Entrepreneur human capital inputs and small business longevity. The Review of Economics and Statistics, 4, 551-559.
 • Becker, G. (1991). A treatise on the family. Cambridge: Harvard University Press.
 • Blanchflower, D.G. (2000). Self-employment in OECD countries. Labour Economics, 7(5), 471-505.
 • Bonacich, E. (1973). A theory of middleman minorities. American Sociological Review, 38(5), 583-594.
 • Cahill, K., Giandrea, M., Quinn, J. (2006). Retirement patterns from career employment. The Gerontologist, 46(4), 514-523. DOI: 10.1093/geront/46.4.514
 • Caliendo, M., Fossen, F., Kritikos, A. (2011). Personality characteristics and the decision to become and stay self-employed. IZA Discussion Paper, 5566.
 • Chodyński, A. (2008). Przedsiębiorczość i innowacyjność a kompetencje - aspekty strategiczne. Zeszyty Naukowe Szkoły Humanitas, 2, 31-39.
 • Chyba, Z. (2015). Rola potencjału technologicznego w kształtowaniu przedsiębiorczości technologicznej. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 4, 27-35.
 • Clark, A.E. (1997). Job satisfaction and gender: why are women so happy at work? Labour Economics, 4(4), 341-372. DOI: 10.1016/S0927-5371(97)00010-9
 • Cooper, A.C., Gimeno-Gascon, F.J., Woo, C.Y. (1994). Initial human capital and financial capital as predictors of a new venture performance. Journal of Business Venturing, 9, 371-395. DOI: 10.1016/0883-9026(94)90013-2
 • Czerniachowicz, B. (2011). Uwarunkowania przedsiębiorczości korporacyjnej na podstawie przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, 21, 197-206.
 • Dawson, Ch., Henley, A., Latreille, P. (2009). Why do individuals choose self-employment? IZA Discussion Papers, 3974.
 • De Wit, G., van Winden, F.A. (1989). An empirical analysis of self-employment in the Netherlands. Small Business Economics, 1(4), 263-272. DOI: 10.1007/BF00393805
 • Douglas, E., Shepherd, D. (2002). Self-employment as a career choice: attitudes, entrepreneurial intentions, and utility maximization. Entrepreneurship Theory and Practice, 26(3), 81-90.
 • Fairchild, G. (2009). Residential segregation influences on the likelihood of ethnic self-employment. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(2), 373-395. DOI: 10.1111/j.1540-6520.2009.00295.x
 • Falk, M., Leoni, T. (2009). Characteristics of self-employment among university graduates. Applied Economics Letters, 16(10), 1065-1071. DOI: 10.1080/13504850701335319
 • Georgellis, Y., Wall, H. (2005). Gender differences in self-employment. International Review of Applied Economics, 19(3), 321-342. DOI: 10.1080/02692170500119854
 • Gindling, T.H., Newhouse, D. (2013). Self-employment in developing world. Background paper for the world development report 2013.
 • Greene, F., Saridakis, G. (2008). The role of higher education skills and support in graduate self-employment. Studies in Higher Education, 33(6), 653-672. DOI: 10.1080/03075070802457082
 • Grotkowska, G., Sztanderska, U. (2007). Samozatrudnienie. W: Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym Polska 2007. Warszawa: UNDP, 115-116.
 • Henley, A. (2005). Job creation by the self-employed: the roles of entrepreneurial and financial capital. Small Business Economics, 25, 175-196. DOI: 10.1007/s11187-004-6480-1
 • Hintermaier, T., Steinberger, T. (2005). Occupational choice and the private equity premium puzzle. Journal of Economic Dynamics and Control, 29(10), 1765-1783. DOI: 10.1016/j.jedc.2004.11.001
 • Jones, M., Latreille, P. (2011). Disability and self-employment: evidence for the UK. Applied Economics, 43(27), 4161-4178. DOI: 10.1080/00036846.2010.489816
 • Kaczorowski, P. (2011). Samozatrudnienie jako forma przedsiębiorczości w województwie łódzkim - ocena dotychczasowego stanu, bariery i perspektywy. Łódź: Wydawnictwo Naukowe UŁ.
 • Kerr, G., Armstrong-Stassen, M. (2011). The bridge to retirement: older workers' engagement in post-career entrepreneurship and wage-and-salary employment. Journal of Entrepreneurship, 20(1), 55-76. DOI: 10.1177/097135571002000102
 • Kirkwood, J. (2007). Igniting the entrepreneurial spirit: is the role parents play gendered? International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 13(1), 39-59. DOI: 10.1108/13552550710725174
 • Kopycińska, D. (2013). Determinanty przedsiębiorczości indywidualnej emigrantów zarobkowych z województwa zachodniopomorskiego. Przegląd Zachodniopomorski, 3(1), 137-156.
 • Korpysa, J. (2011). Popytowo-podażowy model przedsiębiorczości indywidualnej. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 6(737), 34-41.
 • Koźmiński, A.K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kraska, E. (2010). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 14(1), 247-257.
 • Kunasz, M. (2013). Analiza determinant wyboru momentu rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Management and Business Administration. Central Europe, 22, 65-79. DOI: 10.7206/mba.ce.2084-3356.99
 • Kunasz, M. (2014). Skłonność do samozatrudnienia i determinanty wyboru docelowej formy aktywności zawodowej w świetle wyników badań studentów. Optimum. Studia Ekonomiczne, 2(68), 116-131.
 • Lechmann, D., Schnabel, C. (2011). Are the self-employed really Jacks-of-all-trades? Testing the assumptions and implications of Lazear's theory of entrepreneurship with German data. IZA Discussion Paper, 6157.
 • Lemańska-Majdzik, A. (2008). Rola osoby przedsiębiorcy w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej. W: G. Maniak (red.), Problemy ekonomii i polityki gospodarczej (materiały konferencyjne). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, 136-146.
 • Lemańska-Majdzik, A. (2013). Powody prowadzenia własnej działalności gospodarczej małych firm. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 48-56.
 • Livanos, I. (2009). What determines self-employment? A comparative study. Applied Economics Letters, 16(3), 227-232. DOI: 10.1080/13504850601018320
 • Macieira, M.H.C. (2009). The determinants of self-employment. Universidade Tecnica de Lisboa.
 • OECD (2014). Self-employment. W: OECD Factbook 2014: Economic, environmental and social statistics. OECD Publishing.
 • Özcan, B. (2011). Only the lonely? The influence of the spouse on the transition to selfemployment. Small Business Economics, 37(4), 465-492. DOI: 10.1007/s11187-011-9376-x
 • Parker, S., Rougier, J. (2007). The retirement behaviour of the self-employed in Britain. Applied Economics, 39(6), 697-713. DOI: 10.1080/00036840500447807
 • Piróg, D. (2014). Uwarunkowania przedsiębiorczości absolwentów szkół wyższych: założenia teoretyczne i stan rzeczywisty. Przedsiębiorczość - Edukacja, 10, 306-315.
 • Portes, A., Jensen, L. (1989). The enclave and the entrants: Patterns of ethnic enterprise in Miami before and after Mariel. American Sociological Review, 54, 929-949.
 • Sena, V., Scott, J., Roper, S. (2012). Gender, borrowing patterns and self-employment: some evidence for England. Small Business Economics, 38(4), 467-480. DOI: 10.1007/s11187-010-9272-9
 • Simoes, N., Moreira, S.B., Crespo, N. (2013). Individual determinants of self-employment entry - What do we really know? MPRA Paper, 1-44.
 • Szepelska, A. (2013). Samozatrudnienie jako forma wspierania rozwoju przedsiębiorczości regionów. Ekonomia i Prawo, 12(1), 69-80. DOI: ttp://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.006
 • Taniguchi, H. (2002). Determinants of women's entry into self-employment. Social Science Quarterly, 83(3), 875-893. DOI: 10.1111/1540-6237.00119
 • Tyrowicz, J. (2011). What distinguishes entrepreneurs? Evidence on the motives for self-employment. Economic Letters, 112, 226-221. DOI: 10.1016/j.econlet.2011.05.010
 • Tyrowicz, J., Liberda, B., Smyk, M. (2015). Talented workers as entrepreneurs: a new approach to aspirational self-employment. Working Papers, 18(166).
 • Wach, K. (2015). Środowisko biznesu rodzinnego jako stymulanta intencji przedsiębiorczych młodzieży akademickiej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16(7), cz. 3, 25-40.
 • Williams, D. (2012). Gender discrimination and self-employment dynamics in Europe. The Journal of Socio-Economics, 41(2), 153-158. DOI: 10.1016/j.socec.2011.08.029
 • Wysieńska, K. (red). (2012). Sprzedawać, gotować, budować? Plany i strategie Chińczyków i Wietnamczyków w Polsce. Warszawa: ISP.
 • Zbierowski, P. (2014). Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów - wyniki badań. Horyzonty Wychowania, 13(26), 51-63.
 • van der Zwan, P., Zuurhout, P., Hessels, J. (2013; 2015, 10 września). Entrepreneurship education and self-employment: the role of perceived barriers. Panteia/EIM bv. Pozyskano z: http://www.onder-nemerschap.nl/pdf-ez/H201301.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440276

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.