PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
15 (2016) | nr 3 | 79--90
Tytuł artykułu

Educational Activity as the Growth Factor of Professional Activity of Elderly People

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Aktywność edukacyjna jako czynnik wzrostu aktywności zawodowej osób starszych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W niniejszym artykule podjęto problematykę aktywności edukacyjnej osób starszych. Celem badawczym jest z jednej strony wskazanie korelacji między aktywnością zawodową starszych Polaków a ich poziomem wykształcenia, z drugiej zaś prezentacja wyników badań własnych ilustrujących stosunek oraz doświadczenia osób starszych w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Analiza została przeprowadzona na podstawie wyników badań własnych oraz danych wtórnych obrazujących edukacyjną i zawodową aktywność starszych Polaków na tle rówieśników z innych krajów Unii Europejskiej. Analiza porównawcza poziomu zaangażowania edukacyjnego mierzonego wskaźnikiem uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu zawodowym wykazała, iż starsi Polacy w mniejszym stopniu biorą udział w procesie podnoszenia kwalifikacji niż przeciętnie mieszkańcy UE. Przy czym można zauważyć prawidłowość przejawiającą się we wzroście poziomu ich zaangażowania zawodowego wraz z wyższym poziomem wykształcenia. Wyniki przeprowadzonych badań własnych wykazały, że większość badanych dostrzega istotną rolę aktywności edukacyjnej w kontekście pozycji jednostki na rynku pracy. Aż 65% respondentów uznało, iż kształcenie zarówno formalne, jak i nieformalne ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania zatrudnienia czy znalezienia pracy. Jednocześnie ponad 74,6% z nich nie kształciło się w ciągu ostatnich 10 lat. (abstrakt oryginalny)
EN
The article undertakes the problem of the educational activity of elderly people. The research objective is, on the one side, showing the correlation between professional activity of elderly Polish people and their level of education, and on the other hand, the presentation of own research illustrating the attitude and experience of elderly people in the area of education and professional training. The analysis is made based on own research as well as the secondary data which picture educational and professional activity of elderly Poles against the background of the European Union member states. Comparative analysis of the level of educational involvement, measured by means of participation in education and professional training shown elderly Polish people take part in the process of improving qualification in a smaller degree than the inhabitant of the EU. At the same time regularity, manifesting itself in an increase in the level of their professional engagement proportionally to higher levels of education, can be observed. The results of own study showed that the majority of respondents recognize the important role of educational activity in the context of an individual's position in the labor market. As many as 65% of respondents believed that education, both formal and informal learning, is crucial for maintaining employment or finding job. At the same time more than 74.6% have not been learning in the last 10 years. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie (2011). Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 • Grotkowska, G., Sztanderska, U. (2007). Wykształcenie i szkolenia a podaż pracy. [In:] Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2007, Warszawa, 130-131.
 • Kształcenie dorosłych 2011. (2013). GUS, Warszawa.
 • Kształcenie ustawiczne i jego rola w życiu zawodowym człowieka. (2011). Wojewódzki Urząd Pracy, Kielce, 31. Retrieved from http://www.wup.kielce.pl/images/stories/CIZ/Ksztalcenie_ustawiczne_www.pdf (accessed: 25.02.16).
 • Sobolewska-Poniedziałek, E., Zarębska, J. (2015). Koncepcja lifelong learning z perspektywy gerontologicznej. Polska na tle Europy. General and Professional Education, 4, 75.
 • Socha, M.W., Sztanderska, U. (2000). Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. PWN, Warszawa.
 • Solarczyk-Ambrozik, E. (2004). Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Strzelecki, P., Saczuk, K., Grabowska, I., Kotowska, E.I. (2015). Rynek pracy. [In:] J. Czapiński, T. Panek (Eds), Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, 160.
 • Szłapińska, J. (2012). Szkolenia i rozwój zawodowy "utalentowanych" pracowników. Studia Edukacyjne, 19, 224.
 • Terminology of European educational and training Policy (2014). European Centre for the Development of Vocational Training, Luxembourg.
 • Turek, K., Worek, B. (2015). Kształcenie po szkole. Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. PARP, Warszawa.
 • Urbaniak, B. (2008a). Wyzwania wobec edukacji starszych pracowników w Polsce. [In:] J.T. Kowaleski, P. Szukalski (Eds), Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej. Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź, 68-83.
 • Urbaniak, B. (2008b). Rola edukacji ekonomicznej w globalizującej się Europie. [In:] B. Urbaniak (Ed.), Jak zachęcić pracowników po 45 roku życia do dalszej edukacji. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Warszawa, 9.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2015, poz. 149.
 • The White Paper on Education and Training. Teaching and Learning - Towards the Learning Society (1995). Commission of the European Communities, Brussels. COM(95) 590 final.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440280

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.