PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 415 Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku | 124--133
Tytuł artykułu

Motywy zakupu dobrowolnych ubezpieczeń przez rolników Pomorza Środkowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Motives of Purchase Voluntary Insurances by Farmers of the Middle Pomerania
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ze względu na swój specyficzny charakter działalność rolnicza narażona jest na szereg rodzajów ryzyka, których wystąpienie może spowodować straty w produkcji i niestabilność funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Jednym z narzędzi zarządzania ryzykiem w rolnictwie jest ubezpieczenie, które gwarantuje rekompensatę strat i wypłatę świadczeń pieniężnych w przypadku wystąpienia niekorzystnych zdarzeń w gospodarstwie rolnym. Celem artykułu jest określenie motywów skłaniających rolników do zakupu dobrowolnych ubezpieczeń oraz identyfikacja powiązań między motywami zakupu dobrowolnego ubezpieczenia a wybranymi cechami gospodarstwa rolnego. Źródłem informacji była ankieta przeprowadzona wśród właścicieli lub osób zarządzających gospodarstwem rolnym z regionu Pomorza Środkowego. Do realizacji celu wykorzystano wielowymiarową analizę korespondencji. Rolę cech zależnych pełniły cztery spośród ośmiu wariantów cech odnoszących się do motywów zakupu dobrowolnego ubezpieczenia i były to: obawa o przyszłość gospodarstwa rolnego, doświadczenie ze szkodą, nieszczęśliwe zdarzenie u znajomych/rodziny oraz niska cena. Wybór został podyktowany największą sumą rang dla poszczególnych wariantów.(abstrakt oryginalny)
EN
Due to their specific nature agricultural activity is exposed to a number of risks, which outbreak may cause the loss of production and the instability of the agricultural holding. One of the tools of risk management in agriculture is insurance, which guarantees to compensate losses and payment of benefits in cash in the event of the occurrence of unfavorable events on a farm. The aim of this article is to define motives inducing farmers to purchase voluntary insurance and to identify links between motives of voluntary insurance purchase and selected characteristics of a farm. The source of information was the questionnaire used among owners or managers of a farm in the region of Middle Pomerania. Multivariate correspondence analysis was used to accomplish the objective. A role of dependent features was played by four of eight variants of features concerning the motives ofvoluntary insurance purchase and they were: fear for the future of a farm, experience the damage, unfortunate event at friends/family and a low price.The choice was dictated by the largest sum of ranks for individual options.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Adamowicz M., 2002, Ryzyko i ubezpieczenia w rolnictwie, [w:] Adamowicz M. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Wieś i Rolnictwo, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 15-16.
 • Branstrand F., Wester F., 2014, Factors affecting crop insurance decision - A survey among Swedish Farmers, Uppsala, s. 4.
 • Coble K.H., Knight Th.O., 2002, Crop Insurance as a Tool Price and Yield Risk Management, [w:] Just R.E., Pope R.D. (red.), A Comprehensive Assessment of the Role of Risk in U.S. Agriculture, Kluwer Academic Publishers, s. 445-465.
 • Czapiński J., Panek T. (red.), 2007, Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa, s. 181.
 • Czyżewski A., Stępień S., 2011, Ograniczenie ryzyka wahań cen i produkcji rolniczej w systemach ubezpieczeniowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 168, Wrocław, s. 73-74.
 • Garrido A., Zilberman D., 2007, Revisiting the demond of agricultural insurance: The case of Spain, European Association of Agricultural Economists, s. 3.
 • Ginder M., Spaulding A.D., Winter J.R., Tudor K., 2010, Crop insurance purchase decisions: a study of Northern Illinois farmers, Journal of the Asfmra, s. 4.
 • Greenacre M., 1993, Correspondence Analysis in Practice, Academic Press, London.
 • Handschke J., 1998a, Funkcje i zasady ubezpieczeń gospodarczych, [w:] Sangowski T. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa, s. 82.
 • Handschke J., 1998b, Pojęcie, treści i zasady polityki ubezpieczeniowej - rozważania nie tylko metodologiczne, Studia Ubezpieczeniowe, Wydawnictwo AE w Poznaniu, s. 58.
 • Handschke J., Monkiewicz J. (red.), 2010, Ubezpieczenia, Poltex, Warszawa, s. 44-51.
 • Hau A., 2006, Production under uncertainty with insurance or hedging, Mathematics and Economics, no. 38, s. 347-369.
 • Józefecka M., Tetwejer U., 2009, Ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych w polskim rolnictwie na tle ustawodawstwa unijnego, Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 1, s. 181.
 • Kołosowska B., Walczak D., 2011, Rynek ubezpieczeń rolnych w Polsce - stan obecny i perspektywy, [w:] Lisowski J. (red.), Studia Ubezpieczeniowe, Społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, Zeszyty Naukowe nr 181, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 96.
 • Kwiecińska I., 2007, Rola i miejsce ubezpieczenia w procesie zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, [w:] Marcinkowska M., Wieteska S.T. (red.), Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń, Difin, Warszawa, s. 551-560.
 • Łańcucki J., 1993, Finanse ubezpieczeń gospodarczych, Poltext, Warszawa, s. 15-16.
 • Łazowski J., 1998, Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wydawnictwo Prawnicze Lex, Sopot, s. 13-14.
 • Makki S.S., Somwaru S., 2010, Farmers participation in crop insurance markets creating the right initiative, American Journal of Agricultural Economics, no. 83, s. 662-667.
 • Meuwissen M., Molnar P.M., Tams A., 2010, Perception of innovate crop insurance in Australia, International European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks, s. 468.
 • Nowotarska-Romaniak B., 2013, Zachowania klientów indywidualnych w procesie zakupu usługi ubezpieczeniowej, Wolters Kluwer Business, Warszawa, s. 83.
 • Panek T., 2009, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Ronka-Chmielowiec W. (red.), 2002, Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, PWE, Warszawa, s. 34-49.
 • Sobiech J., Kurdyś-Kujawska A., 2014, Ryzyko działalności rolniczej na obszarze Pomorza Środkowego i jego wpływ na podejmowane przez rolników decyzje finansowe i inwestycyjne, [w:] Zawadzka D., Sobiech J. (red.), Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych), Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014, s. 302.
 • Sporri M., Barath L., Bokusheva R., Ferto I., 2012, The Impact of Crop Insurance on the Economic Performance of Hungarian Cropping Farms, [w:] Price Volatility and Farm Income Stabilisation Modelling Outcomes and Assessing Market and Policy Based Responses, EAAE Seminar, Dublin, s. 5.
 • Stroiński E., 2003, Ubezpieczenia na życie, teoria i praktyka, Poltext, Warszawa, s. 16.
 • Sulewski P., 2014, Awersja ryzyka a dochodowość czynników wytwórczych w gospodarstwach rolnych - ujęcie teoretyczne i empiryczne, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4 (341), s. 98 (s. 87-104).
 • Sułkowska W. (red.), 2007, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 26.
 • Szreder M., 2004, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa, s. 60.
 • The World Bank, 2011, Weather index insurance for agricultural, guidance for development practitioners, s. 1.
 • Walczak D., 2011, Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, s. 207-208.
 • Wicka A., 2014, Ubezpieczenia rolników jako metoda zarządzania ryzykiem w opinii rolników, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 804, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67, Wydawnictwo US, Szczecin, s. 262.
 • Wieczorek-Kosmala M., 2013, Postawy przedsiębiorstw wobec kształtowania zakresu ubezpieczenia - wyniki badań, [w:] Sułkowska W., Rynek ubezpieczeń. Współczesne problemy, Difin, Warszawa, s. 136, za: Banks E., 2004, Alternative Risk Transfer: Integrated Risk Management Trough Insurance, Reinsurance and the Capital Markets, John Wiley & Sons, Chichester, s. 198.
 • Wieteska S., 2010, Świadomość czy samoświadomość ubezpieczeniowa, Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, vol. 13, nr 1, s. 233.
 • Williams C.A. Jr., Smith M.L., Young P.C., 2002, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, PWN, Warszawa, s. 348-358.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440838

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.