PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 2 (80) Cz.2 Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi | 517--523
Tytuł artykułu

Przydatność - podstawowa cecha informacji finansowej?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Relevance - Fundamental Characteristic of Financial Information?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - w artykule scharakteryzowano atrybut przydatności informacji finansowych, stanowiący jedną z fundamentalnych cech jakościowych. Celem artykułu jest krytyczna ocena cechy przydatności w kontekście jej zgodności z zasadą wiernego i rzetelnego obrazu, z uwzględnieniem asymetrii informacji. Metodologia badania - analiza literatury, regulacji rachunkowości - ustawy o rachunkowości, MSSF - w kontekście zgodności cechy przydatności informacji finansowych z zasadą true and fair view. Wynik - przydatność to subiektywna cecha informacji finansowych. Jej określenie i ocena zależy od potrzeb informacyjnych poszczególnych grup użytkowników informacji sprawozdawczych. Oryginalność/Wartość - artykuł stanowi głos w dyskusji nad cechami informacji sprawozdawczych generowanych przez rachunkowość. Zdaniem autora cecha przydatności, eksponowana w regulacjach MSSF jako powszechna i podstawowa cechy informacji finansowych, pozostaje w sprzeczności z naczelną zasadą rachunkowości true and fair view. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - the aim of the article is to present the relevance of financial information, one of the fundamental qualitative characteristic. They made analysis of the relevance from the point of view of conformity with the true and fair view principle and the information asymmetry. Design/Methodology/Approach - the analysis of the accounting regulations, polish accounting law and IFRS in the context of the relevance financial information with the true and fair view principle. Findings - the relevant is the subjective feature of financial information. Its determining and evaluation depend on information requirements of financial information' user groups. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Błażyńska, J. (2015). Użyteczność informacji finansowych sprawozdań finansowych. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Eierle, B., Schultze, W. (2013). The Role of Management as a User of Accounting Information. Accounting and Management Information System, 12.
 • Dobija, M. (red.). (2014). Teoria rachunkowości podstawa nauk ekonomicznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Dz.Urz. L 182/19 z 29.6.2013.
 • Gabrusewicz, W., Cieślak, M., Kuśnierek, K. (2001). Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Gabrusewicz, W., Remlein, M. (2011). Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2013), Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 • Gad, J. (2013). Sprawozdawczość biznesowa wobec założeń teorii agencji. Zarządzanie i Finanse, 2, cz. 6.
 • Gad, J. (2014). Atrybuty użytkowników wewnętrznych i wewnętrznych systemu informacyjnego rachunkowości - perspektywa asymetrii informacji. Problemy Zarządzania, 2, 12.
 • Jarugowa, A., Walińska, E. (1997). Roczne sprawozdanie finansowe - ujęcie księgowe i podatkowe. Gdańsk: ODDK.
 • Kuzior, A., Pfaff, J., Poniatowska, L., Rówińska, M. (2014). Kierunki transformacji sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorstw na tle regulacji międzynarodowych. Warszawa: CeDeWu.
 • Liang, P.J. (2001). Recognition: An information Content Perspective. Accounting Horizonts, 15, 3.
 • Pfaff, J. (2007). Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Remlein, M. (2008). Inwestycje w polityce rachunkowości grupy kapitałowej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Rówińska, M., Zadora, K. (2012). Rachunkowość w wartości godziwej a zasady rachunkowości. W: H. Buk, A. Kostur (red.), Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, 125, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Śnieżek, E., Wiatr, M. (2011). Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 330, z późn. zm.
 • Walińska, E. (2010). Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Wierzbińska, Z. (2014). Wycena aktywów i pasywów a oczekiwania informacyjne użytkowników sprawozdań finansowych. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2, 4 (265).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440934

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.