PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 2(19) | 89--114
Tytuł artykułu

Świadomość ubezpieczeniowa indywidualnych klientów zakładów ubezpieczeń z terenu województwa dolnośląskiego na tle badań ankietowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Insurance Awareness of the Individual Clients of Insurance Companies from the Area of Lower Silesia - Survey Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Świadomość ubezpieczeniowa jest ważnym elementem dobrze funkcjonującego rynku ubezpieczeń. Pozwala ona na racjonalne korzystanie przez społeczeństwo z dostępnej oferty ubezpieczeń, która stanowi ochronę przed ryzykiem niekorzystnych zdarzeń losowych. Nasuwa się pytanie, czy wraz z dynamicznym rozwojem rynku ubezpieczeń w Polsce świadomość ubezpieczeniowa polskiego społeczeństwa rośnie równie szybko. W artykule autorzy podjęli próbę zbadania poziomu świadomości ubezpieczeniowej indywidualnych klientów zakładów ubezpieczeń zamieszkujących teren województwa dolnośląskiego. Do badania zostały wykorzystane autorskie kwestionariusze ankietowe. Badanie objęło ostatecznie 160 respondentów, przy czym wykazano, iż badana grupa nie nosiła cech grupy reprezentatywnej. Pytania w ankiecie dotyczyły wiedzy respondentów o usługach ubezpieczeniowych oraz rynku ubezpieczeniowym w Polsce i w efekcie posłużyły do określenia poziomu świadomości ubezpieczeniowej ankietowanych. Wyniki badań zostały przeanalizowane w ujęciu całościowym oraz w rozbiciu na takie cechy, jak wiek, płeć, wykształcenie i status zawodowy. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w większości respondenci cechowali się średnim bądź niskim poziomem świadomości ubezpieczeniowej. Wiedza respondentów na temat rynku i produktów ubezpieczeniowych w Polsce była dość wysoka. Natomiast poziom świadomości ankietowanych w zakresie środków odwoławczych w przypadku sporu z zakładem ubezpieczeń, instytucji zajmujących się ochroną konsumentów czy też kancelarii odszkodowawczych był nieco niższy. Wskazuje to na fakt, iż niezbędne jest wprowadzenie bardziej kompleksowych działań na rzecz podnoszenia świadomości ubezpieczeniowej, prowadzonych przez podmioty rynku ubezpieczeniowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The insurance awareness is an important part of a well-functioning insurance market. It allows for the rational use of available insurance offerings and provides protection against the risk of adverse events. Unfortunately, the insurance awareness of Polish society is not growing as fast as the dynamic development of the insurance market in Poland. In the article, the authors attempt to examine the insurance awareness of the individual clients of insurance companies that inhabit the area of the Lower Silesia. The study with the use of special questionnaire covered 160 respondents, however as it was shown the test group was not representative. The questions related to the knowledge of insurance services and insurance market in Poland were used to determine the level of insurance awareness of the respondents. Results from the study were analyzed both holistically and in reference to specific factors. Based on the survey it was found that the majority of respondents were characterized by a medium or low level of insurance awareness. Knowledge of respondents about the market and insurance products in Poland was quite high, but the level of awareness in terms of remedies, institutions dealing with the consumer protection or the office of compensation was slightly lower. This points to the fact that it is necessary to introduce more comprehensive efforts to raise the insurance awareness by subjects of the insurance market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--114
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
autor
 • Politechnika Wrocławska
Bibliografia
 • Ansell T., Zarządzanie jakością w sektorze usług finansowych, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
 • Babiński G., Metodologia a rzeczywistość społeczna, Nomos, Kraków 2004.
 • Borda M., Jędrzychowska A., Analiza postaw nabywców ubezpieczeń komunikacyjnych na rynku polskim, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" nr 13 (2/2012).
 • Garczarczyk J. (red.), Model jakości usług finansowych w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Kramer J. (red.), Badania rynkowe i marketingowe, PWE, Warszawa 1994.
 • Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
 • Michalski T., Statystyka, WSiP, Warszawa 1994.
 • Pazio N.M., Formanowska A., Struktura świadomości ubezpieczeniowej w świetle badań, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2002, nr 3-4.
 • Przybytniowski J.W., Edukacja ubezpieczeniowa i jej wpływ na świadomość ubezpieczeniową (wybrane problemy), "Rozprawy Ubezpieczeniowe" nr 2 (1/2007).
 • Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2011.
 • Rogowski S., Świadomość ubezpieczeniowa jako warunek właściwego funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, Trzeci Kongres Brokerów, Mikołajki 25-28 maja 2000 r.
 • Rogowski S., Wolińska B., Jakość usług ubezpieczeniowych w świetle skarg skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych, (w:) J. Garczarczyk (red.), Zarządzanie jakością usług w instytucjach finansowych w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Sprawozdanie Rzecznika Ubezpieczonych za 2011 rok, Warszawa 2012.
 • Sprawozdanie z konferencji Rzecznika Ubezpieczonych i Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej "Kancelarie i doradcy odszkodowawczy", Warszawa 16 listopada 2010 r.
 • Sułkowska W. (red.), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, Zakamycze, Kraków 2000.
 • Szromnik A., Negatywne procesy zmian rynku ubezpieczeniowego w świetle koncepcji "błędnych kół", "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2000, nr 7-8.
 • Szumlicz T., Atrybuty świadomości i przezorności ubezpieczeniowej, "Rozprawy Ubezpieczeniowe" nr 1 (1/2006).
 • Szumlicz T., Wspólnota ryzyka, "Monitor Ubezpieczeniowy" nr 26.
 • Świadomość ubezpieczeniowa to priorytet. Wywiad z Rzecznikiem Ubezpieczonych dr A. Wiktorow, "Bankier Press" z 1 grudnia 2011 r.
 • Wieteska S., Świadomość czy samoświadomość ubezpieczeniowa, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2010, vol. 13, nr 1.
 • Wyniki badań Świadomość ubezpieczeniowa Polaków - polisy OC, przeprowadzonych na zlecenie UFG przez GfK Polonia, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171440958

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.