PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 418 Gospodarka przestrzenna. Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej | 156--166
Tytuł artykułu

Władze lokalne i regionalne jako animator tworzenia, funkcjonowania i rozwoju klastrów (na przykładzie województwa świętokrzyskiego)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Local and Regional Authorities as Facilitators for the Formation, Operation and Development of Clusters (with Examples from the Świętokrzyskie Province)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie tematyka związana z klastrami jest szczególnie istotna ze względu na przypisywanie im pozytywnego wpływu na rozwój regionów, w których funkcjonują. Jednak aby mówić o klastrach jako lokomotywach rozwoju, muszą one funkcjonować w odpowiednim środowisku: społeczno-gospodarczym, instytucjonalnym oraz politycznym. Podejmowanie działań na rzecz kreowania i wspierania rozwoju gospodarczego, w tym tworzenia odpowiedniego środowiska dla rozwoju wszelkiej działalności gospodarczej, zostało przypisane ustawami jednostkom samorządu terytorialnego. Rozważania w artykule dotyczą polityki regionalnej i lokalnej w aspekcie tworzenia odpowiednich uwarunkowań dla powstawania i rozwoju klastrów. W pierwszej części artykułu zobrazowano rolę jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarczym. Na podstawie przeglądu literatury wykazano pozytywne oddziaływanie klastrów na gospodarkę lokalną i regionalną. Badania te skonfrontowano z wynikami badań przeprowadzonymi wśród przedsiębiorstw zlokalizowanych w świętokrzyskich klastrach.(abstrakt oryginalny)
EN
In modern day, the topic of clusters is particularly significant due to the attribution of their positive impact upon the development of regions in which they operate. Yet to consider clusters as a stimulators of development, they ought to operate within their appropriate environments: socio-economic, institutional and political. The mandate for taking action to form and support economic development, including the formation of suitable environments for various economic activities, has been assigned to local governments. Therefore, this article considers aspects pertaining to regional and local politics when it comes to the forming of suitable environments. The first part of this article illustrates the role of local government in economic development. Based on the literature reviewed, the positive impact of clusters upon the local and regional economy has been demonstrated. These studies were compared with the results of studies conducted by enterprises located in the clusters of the Świętokrzyskie Province.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Świętokrzyska
autor
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Blowers A., 1993, Planning for a sustainable development, Raport by the Town and Country Planning Association, Publication Ltd., London.
 • Brodzicki T., Szultka S., 2002, Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, Organizacja i Kierowanie, nr 4 (110), s. 1-14.
 • Cygler J., 2007, Kooperencja - nowy typ relacji między konkurentami, Organizacja i Kierowanie, nr 2, s. 61-77.
 • Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., 2001, Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd lokalny, PARP, Warszawa.
 • Hausner J.K., 2008, Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa.
 • Hausner J.K., Kukiełka M. (red.), 2002, Studia z zakresu zarządzania publicznego, t. II, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483, art. 65, ust. 5.
 • Kot J., 2003, Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kot J., Kraska E., 2014, Klastry jako nowa przestrzenna forma organizacji działalności gospodarczej w aspekcie motywacji i korzyści dla przedsiębiorstw, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, nr 4, s. 127-140.
 • Kowalski M.A., 2010, Kooperacja w ramach klastrów jako czynnik zwiększania innowacyjności i konkurencyjności regionów, Gospodarka Narodowa, nr 5-6, s. 7-8.
 • Kraska E., 2012, Wpływ władz samorządowych na tworzenie i funkcjonowanie klastrów na przykładzie gmin województwa świętokrzyskiego, Zarządzanie i Finanse, Journal of Managament and Finance, vol. 10, nr 1/2, s. 91-98.
 • Kraska E., 2013, Klastry w polityce regionalnej województwa świętokrzyskiego, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, nr 1, s. 39-47.
 • Mroziewski M., 2002, Narodowe style zarządzania, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 21-27.
 • OECD, 2007, Reviews of Regional Innovation, Competitive Regional Clusters. National policy approaches, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris.
 • Pichierri A., 2002, Concertation and Local Development, International Journal of Regional Research, vol. 26, no. 4, s. 689-706.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., 2011, Rozwój lokalny i regionalny: teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1996 r., nr 13, poz. 74 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U z 1997 r., nr 9, poz. 43 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 578 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 1998 r., nr 91, poz. 576 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu na rynku pracy, Dz.U. z 2002 r., nr 213, poz. 800 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Dz.U. z 2003 r., nr 203, poz. 1966 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2004 r., nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
 • Walczyk A., 2012, Wpływ struktury klastrowej Stowarzyszenia Producentów Komponentów Odlewniczych COM-Kast na rozwój branży odlewniczej w regionie Polski Wschodniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 94, s. 547-558.
 • Wojciechowski E., 2013, Refleksje na temat samorządu terytorialnego, [w:] Nowakowska A. (red.), Zrozumieć terytorium, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 275-284.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441156

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.