PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 88 | nr 144 | 37--60
Tytuł artykułu

The Pillars of Internal Control and Risk Management Systems in Relation to Financial Reporting : the Perspective of the Polish and German Capital Markets

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Filary systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej - perspektywa polskiego i niemieckiego rynku kapitałowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja, na podstawie praktyki sprawozdawczej spółek notowanych na polskim i niemieckim rynku kapitałowym, filarów systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej. Badaniu zostały poddane ujawnienia dotyczące systemów kontroli nad sprawozdawczością finansową, zawarte w skonsolidowanych raportach rocznych sporządzonych w 2013 roku przez spółki należące do indeksów WIG 30 oraz DAX. Zidentyfikowano 11 głównych grup informacyjnych prezentowanych w ramach ujawnień na temat systemów kontroli nad sprawozdawczością finansową. Wyniki badania wskazują, że analizowane spółki prezentowały w dużej mierze podobne informacje na temat systemów kontroli nad sprawozdawczością finansową. Wydaje się jednak, że w przypadku spółek należących do indeksu DAX w większym stopniu wypracowana jest określona praktyka sprawozdawcza w obszarze ujawnień na temat kontroli nad sprawozdawczością finansową, tzn. jest większa powtarzalność określonych pozycji. Ujawnienia prezentowane przez spółki z indeksu DAX są w większym stopniu transparentne w porównaniu do ujawnień prezentowanych przez spółki z indeksu WIG 30. Uzyskane wyniki badań dotyczące transparentności ujawnień spółek polskich i niemieckich są zbieżne z wymiarami kultur narodowych prezentowanymi w literaturze. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to identify, based on the reporting practices of companies listed on the Polish and German capital market, the pillars of internal control and risk management systems in relation to financial reporting. The survey examined disclosures concerning the control systems over financial reporting included in consolidated annual reports drawn up in 2013 by WIG 30 and DAX companies. Eleven main categories of information were identified. They were presented within disclosures about control systems over financial reporting. The research results indicate that the examined companies presented largely similar information on the control systems over financial reporting. It seems, however, that in the case of the DAX companies, the practice of reporting in the area of disclosures about control over financial reporting has been developed to a greater extent, i.e., the repeatability of certain items is greater. The disclosures presented by the DAX companies are more transparent compared to the disclosures presented by the WIG 30 companies. The results of research on the transparency of disclosures of companies listed on the Polish and German capital markets are consistent with the dimensions of the national cultures presented in the literature. (original abstract)
Rocznik
Tom
88
Numer
Strony
37--60
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Lodz
Bibliografia
 • Aluchna M. (2007), Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Bauwhede H.V., Willekens M. (2008), Disclosure on corporate governance in the European Union, "Corporate Governance: An International Review", 16 (2), pp. 101-115.
 • Beattie V., McInnes B., Fearnley S. (2004), A methodology for analysing and evaluating narratives in annual reports: a comprehensive descriptive profile and metrics for disclosure quality attributes, "Accounting Forum", 28 (3), pp. 205-236.
 • Clarke T. (2004), Cycles of crisis and regulation: the enduring agency and stewardship problems of corporate governance, "Corporate Governance: An International Review", 12 (2), pp. 153-161.
 • Coates J.C. (2007), The goal and promise of the Sarbanes-Oxley Act, "Journal of Economic Perspectives", 21, pp. 91-116.
 • Deumes R., Knechel W.R. (2008), Economic incentives for voluntary reporting on internal risk management and control systems, "Auditing: A Journal of Practice & Theory", 27 (1), pp. 35-66.
 • Eisenschmidt K., Krasodomska J. (2015), Prospective information in management commentary - a comparison between Germany and Poland, [in:] J. Krasodomska, K. Świetla (eds), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, pp. 91-101.
 • Farrar J.H., Hannigan B.M. (1998), Farrar's Company Law, 4th edition, Butterworths, London.
 • Gad J. (2014), Funkcja rozliczeniowa systemu rachunkowości według Profesor Alicji Jarugowej - perspektywa nadzoru korporacyjnego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 80 (136), pp. 89-105.
 • Gad J. (2015c), Zasady prezentacji składników pozostałego wyniku całościowego - praktyka sprawozdawcza spółek należących do WIG 30 oraz DAX w latach 2012-2013, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 83 (139), pp. 65-86.
 • Hammersley J.S., Myers L.A., Shakespeare C. (2008), Market reactions to the disclosure of internal control weaknesses and to the characteristics of those weaknesses under Section 302 of the Sarbanes Oxley Act of 2002, "Review of Accounting Studies", 13 (1), pp. 141-165.
 • Hermanson H.M. (2000), An analysis of the demand for reporting on internal control, "Accounting Horizons", 14 (3), pp. 325-341.
 • Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 • Hoitash U., Hoitash R., Bedard J. C. (2009), Corporate governance and internal control over financial reporting: a comparison of regulatory regimes, "The Accounting Review", 84 (3), pp. 839-867.
 • Horn L. (2012), Corporate governance in crisis? The politics of EU corporate governance regulation, "European Law Journal", 18 (1), pp. 83-107.
 • Hulicka M. (2008), Oszukańcza sprawozdawczość finansowa. Wpływ rzetelnej rewizji finansowej na efektywność nadzoru korporacyjnego i ograniczanie asymetrii informacji na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Jarugowa A., Marcinkowski J. (1989), Uwagi do ewolucji funkcji rachunkowości w Polsce, "Folia Oeconomica", 88, pp. 19-29.
 • Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, "Journal of Financial Economics", 3 (4), pp. 305-360.
 • Jeżak J. (2014), Corporate governance in developing countries: finding the balance between global standards and local context - the case of Poland, "International Journal of Trade, Economics and Finance", 5 (4), pp. 374-378.
 • Jeżak J. (2005), Współdziałanie spółek z ich zarządami i radami nadzorczymi, [in:] J. Jeżak (ed.), Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 19-43.
 • Krasodomska J. (2010), Anglosaski i kontynentalny model rachunkowości na przykładzie wybranych krajów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 55 (111), pp. 119-138.
 • Marcinkowska M. (2014), Corporate governance w bankach. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Opalski A. (2010), Europejskie prawo spółek, LexisNexis, Warszawa.
 • Piot Ch. (2005), Auditor reputation and model of governance: a comparison of France, Germany and Canada, "International Journal of Auditing", 9, pp. 21-44.
 • Russo A., Herdan A., Neri L. (2015), Empirical evidence on internal control disclosure in Italy Stock Ex-change and Polish Stock Exchange, [in:] J. Krasodomska, K. Świetla (eds), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, pp. 379-388.
 • Schiller A. (2006), Corporate Governance and the Financial Markets, 17th World Congress of Accountants, Istanbul, 13-16 November.
 • Shaw Z., Vassallo S.J. (2012), G20 Leaders Conclusions on Financial Crises, 2008-2011, G20 Research Group, January.
 • Solomon M.B., Cooper J.R. (1990), Reporting on internal control: the SEC's proposed rules, "Journal of Accountancy", 169 (6), pp. 56-63.
 • Surdykowska S.T. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków.
 • Tweedie D. (2004), Statement of Sir David Tweedie before the Committee on Banking, Housing and Urban Affairs of the United States Senate, Washington.
 • Urbanek P. (2005), Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wang X. (2012), Increased disclosure requirements and corporate governance decisions: evidence from chief financial officers in the pre- and post-Sarbanes-Oxley periods, "Journal of Accounting Research", 48 (4), pp. 885-920.
 • Winter J. (2002), Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, Brussels, 4th November.
 • Dyrektywa 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniająca dyrektywy rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń.
 • German Accounting Standards (GAS) no. 20 - Group Management Report. Standard 2012 was adopted by the Accounting Standards Committee of Germany (ASCG) on 2 November 2012. Publication of the authoritative German version by the Federal Ministry of Justice under section 342(2) of the HGB on 4 December 2012.
 • German Commercial Code, date of issue 05.10.1897.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 Sprawozdanie z działalności (2014), załącznik do uchwały nr 6/2014 Komitetu Standardów Rachunkowości.
 • Modernising Company Law and Enhancing Corporate Governance in the European Union - a Plan to Move Forward (2003), Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Brussels, 21.5.2003, COM (2003) 284 final.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równo-ważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz. U. 2009, nr 33. poz. 259 (as amended).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości, Dz. U. 2002, nr 76, poz. 694 (as amended).
 • The Sarbanes-Oxley Act of 2002, Pub.L. 107-204, 116 Stat. 745, enacted July 30, 2002 (also known as the Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act).
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz. U. 2009, nr 77, poz. 649 (as amended).
 • IASB (2010), IFRS Practice Statement. Management Commentary. A Framework for Presentation, International Accounting Standards Board, London, http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Pro-jects/Management-Commentary/IFRS-Practice-Statement/Pages/IFRS-Practice-Statement.aspx
 • IFRS Foundation, IASB (2011), Response to G20 Conclusions, http://www.ifrs.org/Alerts/Govern-ance/Pages/G20-response-Nov-2011.aspx
 • Hoogervorst H. (2014), Building Trust in Financial Markets Accounting and Moral Hazard, http://www.iasplus.com/en/news/2014/04/hoogervorst Gad J. (2015a), Disclosures on control over financial reporting: the reporting practice of banks listed on the Warsaw Stock Exchange, "E-Finanse", 1, pp. 1-10, DOI: 10.14636/1734-039X_11_1_001
 • Gad J. (2015b), The main categories of disclosures concerning control over financial reporting: the practice of companies listed on the Warsaw Stock Exchange, "Business and Economic Horizons", 11 (3), pp. 162-172, DOI: http://dx.doi.org/10.15208/beh.2015.12
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441260

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.