PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 438 Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej | 166--179
Tytuł artykułu

Jaka polityka społeczna wobec rodzin z osobami niepełnosprawnymi w Polsce?

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
What Should be Social Policy Towards Families with Disabled Persons in Poland?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, na ile aktualnie obowiązujące w Polsce rozwiązania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin prowadzą do ich inkluzji społecznej. Na podstawie analizy kilku wybranych sfer życia dokonuje się diagnozy sytuacji życiowej rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Jest ona bardzo trudna, w praktyce nie są bowiem realizowane założenia społecznego modelu niepełnosprawności, które są zapisywane w wielu oficjalnych dokumentach. Zachodzi potrzeba zasadniczej przebudowy polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zmiany dominującego paradygmatu. Należy odejść od postrzegania jej jedynie jako kosztu i obciążenia dla finansów publicznych i zacząć ją traktować jako inwestycję w kapitał ludzki, długookresową działalność wielosektorowych podmiotów nastawionych na osiąganie rezultatów w przyszłości, w myśl zasady inwestowania, mówiącej, że podejmuje się działania i angażuje środki po to, aby uzyskać odpowiedni zwrot w przyszłości. Do podjęcia takich zmian zobowiązują nas też standardy UE(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to answer the question to what extent the applicable solutions in Poland concerning support of the disabled and their families lead to their social inclusion. Based on the analysis of some selected spheres of life the diagnosis of life situation of families with the disabled persons has been made in the last some years. It is very difficult, social disability model assumptions are not realised in practice though they are entered in a lot of formal documents. Social policy towards the disabled and their families should be reconstructed starting from the change of the dominant paradigm. It should not be seen only as cost, burden on the public finances but it ought to be considered as investment in human capital, long-term activity of cross-sectoral intities which aim is to gain results in the future according to investment principle stating that measures are taken and resources dedicated to obtain the "reimbursement". Current standards in the European Union also obligate us to these changes(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bakalarczyk R., 2013, Zabezpieczenie społeczne rodziny z osobą niesamodzielną w krajach rozwiniętych - specyfika i instrumenty wsparcia, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, nr 12, s. 2-12.
 • Bakalarczyk R., 2015, Polityka wsparcia rodzin z osobami niepełnosprawnymi. W cieniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego RP i protestów społecznych, Studia z Polityki Publicznej, nr 1(5), s. 63-80.
 • Błaszyk M., 2011, Usługi opiekuńcze i społeczne jako wsparcie rodzin osób niesamodzielnych, [w:] Kubów A., Szczepaniak J. (red.), Usługi społeczne wobec rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Błędowski P., 2012, Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych ludzi starych, [w:] Szatur-Jaworska B. (red.), Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, RPO, Warszawa.
 • Błędowski P., Maciejasz M., 2013, Rozwój opieki długoterminowej w Polsce - stan i rekomendacje, Nowiny Lekarskie, nr 1/82, s. 61-69.
 • BPRON 2014, www.bpron (30.01.2016).
 • Bratkowski J., 2014, Położenie społeczno-ekonomiczne i jakość życia osób niepełnosprawnych w Polsce,[w:] Gąciarz B., Rudnicki S. (red.), Polscy niepełnosprawni od kompleksowej diagnozy do nowego modelu, AGH, Kraków.
 • Co nowego w UE? Pakiet inwestycji społecznych na rzecz wzrostu gospodarczego i spójności, Social Investment Package, www.ec.Europa.eu. (10.02.2016).
 • Danecka M., 2014, Partycypacja wykluczonych. Wyzwania dla polityki społecznej, Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Developing Services for People with Disabilities: A Synthesis Paper summarizing the key of learning experiences in selectedjurisdiction as at October 2010, NDA Ireland Report, October 2010, http: www.nda.ie/cntmgmtnew.nsf/ (10.12. 2014).
 • Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport 2014, Czapiński J., Panek T. (red.), Warszawa.
 • Diagnoza społeczna 2014, www.diagnoza.pl (styczeń 2016).
 • European Commission, 2013, Guide to Social Innovation, Bruksela.
 • Furmańska-Maruszak A., 2015, Równowaga między pracą a opieką. Wsparcie nieformalnego opiekuna osoby starszej na rynku pracy w porównaniach międzynarodowych, [w:] Sektor usług wobec starzenia się społeczeństwa, Folia Oeconomica, nr 2(312), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 111-126.
 • Garbat M., 2014, Proponowane zmiany w systemie zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością w Polsce, Polityka Społeczna, nr 1, s. 9-11.
 • Gąciarz B., Bratkowski J., 2014, Położenie społeczno-ekonomiczne osób niepełnosprawnych w Polsce na tle sytuacji w krajach UE, Niepełnosprawność - Zagadnienia i Problemy do Rozwiązania, nr 11, s. 36-48.
 • Health at a Glance, 2013, OECD Indicators, OECD Publishing.
 • Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 roku, 2012, MPiPS, Warszawa.
 • Jurek Ł., 2015, Polityka łączenia pracy zawodowej z opieką nad osobą starszą, [w:] Sektor usług wobec starzenia się społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kamiński S., 2013, Koncepcje polityki społecznej, [w:] Wymiary polityki społecznej, Kowalczyk O., Kamiński S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kazimierczak T., 2014, Aktywne obywatelstwo: relacja państwo - obywatel zredefiniowana, [w:] A. Karwacki T., Kaźmierczak M., Rymsza M., Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kołaczek B., 2013, Zasady współczesnej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych, [w:] Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania, Balcerzak-Paradowska B. (red.), IPiSS, Warszawa.
 • Kołaczek B., 2014, Proponowane kierunki zmian dotychczasowego systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Polityka Społeczna, nr 8.
 • Kotowska I., Wóycicka I., 2008, Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPIPS, Warszawa.
 • Kowalczyk O., 2003, Rola pomocy osobistej w procesie integracji społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kowalczyk O., Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin z osobami niepełnosprawnymi w woj. dolnośląskim.
 • Wybrane aspekty, [w:] Społeczeństwo i zmiana, Kowalczyk O., Kubów A., Wątroba W.(red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, w druku.
 • Kowalczyk O., 2015, Usługi opiekuńcze w postaci pomocy osobistej w Polsce i innych krajach, [w:] Sektor usług wobec starzenia się społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kryńska E., Pater K., Zatrudnienie osób niepełnosprawnych - perspektywy wzrostu, http:// www.IPiSS. com (10.12.2014).
 • Księżopolski M., 2013, Wspólnie czy osobno, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 • Leitner S., 2003, Varieties of familialism. The caring function of the family in comparative perspective, European Societies, no. 5(4), s. 353-375.
 • Maciejasz M., Kubicki P., 2014, Niepełnosprawność i długotrwała choroba - definiowanie, koszty i zadania dla lokalnej polityki społecznej, [w:] Kalkulator Społeczny - narzędzie Kalkulatora Kosztów Zaniechania w polityce społecznej, Polityka Społeczna, nr 3.
 • Marska-Dzioba N., 2013, Racjonalność wydatków publicznych przeznaczonych na integrację osób niepełnosprawnych w Polsce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Marska-Dzioba N., 2015, Świadczenia dla opiekunów w krajach Unii Europejskiej, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, nr 2 (125), s. 33-41.
 • Oczki J., 2014, Nierówności na rynku pracy w Polsce, [w:] Nierówności społeczne w Polsce, Kłos B.,
 • Szymańczak J. (red.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.Ostner I., 2013, Opieka - kluczowa kategoria w obszarze usług społecznych?, [w:] Podręcznik usług społecznych - przykład Niemiec, Evers A., Heinze R.G., Olk T. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa 2013.
 • Polakowski M., Szelewa D., 2015, Niepełnosprawność. Krótki przegląd międzynarodowy, Warszawskie Debaty o Polityce Społecznej. Niepełnosprawność. Problemy Opieki, Fridrich Ebert Stiftung, s. 3-9.
 • Polscy niepełnosprawni od kompleksowej diagnozy do nowego modelu, 2014, Gąciarz B., Rudnicki S.(red.), AGH, Kraków.
 • Projekt ustawy o osobach niesamodzielnych, www.senat.gov.pl (18.01.2016).
 • Rada Monitoringu Społecznego 2009, www.diagnoza.pl (styczeń 2016).
 • Rohrmann A., Schadler J., 2013, Od opieki instytucjonalnej do osobistej asysty, [w:] Podręcznik usług społecznych - przykład Niemiec, Evers A., Heinze R.G. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa.
 • Rymsza M., Karwacki A., 2015, Aktywna polityka społeczna jako innowacyjne poszukiwanie "złotego środka" - na kanwie polskich doświadczeń w obszarze aktywizacji, [w:] Innowacyjna polityka społeczna, Grewiński M., Karwacki A. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa.
 • Sempuch G., 2015, Definiowanie i konteksty interpretacyjne innowacji społecznych, [w:] Innowacyjna polityka społeczna, Grewiński M., Karwacki A. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie, Warszawa.
 • Sen A., 2000, Nierówności. Dalsze rozważania, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków. Sytuacja gospodarstw domowych w 2014 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych, www.stat.gov. (styczeń 2016).
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. 2010 nr 254, poz. 1700).
 • Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 882).
 • Wymiary polityki społecznej, 2013, Kowalczyk O., Kamiński S. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Żejmis M., 2012, Uwarunkowania integracji osób niepełnosprawnych w Rzeczpospolitej Polskiej, [w:] Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i polityki socjalnej. Sociale Integration als Herausforderung fur die Sozialarbeit, Firlit-Fesnak G., Jaroszyńska E. (red.), IPS, Warszawa.
 • [1] www.ipiss.com.pl (29.10.2015).
 • [2] www.mpips.gov (29.10.2015, 12.11.2015, 17.11.2015).
 • [3] www.pfron.org.pl (18.07.2015).
 • [4] www.stat.gov.pl (25.01.2016).
 • [5] www.wroclaw.stat.gov.pl (12.11.2015).
 • [6] www.zus.gov.pl (styczeń 2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441482

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.