PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | nr 268 | 82--93
Tytuł artykułu

Ustalanie i monitorowanie dochodu z projektów unijnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Calculating and Monitoring of the Income from European Union-Funded Projects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest: 1) określenie zasad ustalania dochodu z projektów prowadzonych przez tzw. organizacje badawcze, 2) wskazanie roli rachunkowości w pomiarze i prezentacji dochodów z projektów unijnych. W artykule posłużono się kilkoma metodami badawczymi, takimi jak: analiza literatury i aktów prawnych, metoda obserwacji, analizy dokumentów oraz pojedynczych przypadków. Do realizacji projektów unijnych jest niezbędna wiedza z zakresu rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej. Szczególne znaczenie ma prawidłowa dokumentacja operacji gospodarczych, klasyfikacja i ewidencja kosztów i przychodów związanych z projektem.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is: 1) to determine the rules of calculating the income from projects run by so-called research organizations, 2) to point to the role of accounting in the measurement and presentation of incomes from European Union-funded (EUfunded) projects. Several research methods were used in the article, such as: literature and regal regulations analysis, observation method, document analysis and case analysis. To realize EU-funded projects it is necessary to possess the knowledge of accounting, including management accounting. It is particularly important to document business transactions properly as well as to classify and record expenses and incomes related to the project.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
82--93
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Baran W., Świderka M. (2007), Rachunkowość projektu współfinansowanego ze środków unijnych [w:] W. Gabrusewicz (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Barszcz M., red. (2013), Komercjalizacja B+R dla praktyków 2013, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r., ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 1260/1999 (Dz.Urz. UE L z 2006 r., nr 210 ze zm.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE nr L 347/320).
 • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE 2012 C 326).
 • Tarczydło B. (2009), Udział w projekcie unijnym a zmiany w organizacji [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 128.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.
 • [www 1] Nowa Perspektywa UE 2014 - 2020 - nowe możliwości dofinansowania dla przedsiębiorstw i samorządów, www.pi.gov.pl (dostęp: 4.01.2016).
 • [www 2] Organizacja badawcza i infrastruktura badawcza w świetle przepisów o pomocy publicznej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, www.poir.gov.pl (dostęp: 29.11.2015).
 • [www 3] Procedura wyliczania i monitorowania dochodu w projektach dużych realizowanych w ramach I i IV osi priorytetowej Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, www.ncbir.gov.pl (dostęp: 12.12.2015).
 • [www 4] Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, MiR/H/2014-2020/7(01)03/2015, www.funduszeeuropejskie.gov.pl (dostęp: 18.12.2016).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441700

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.