PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 30 | nr 2 Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju układów lokalnych i regionalnych = International Determinants for the Development of Local and Regional Systems | 38--54
Tytuł artykułu

Lokalizacja ośrodków kontroli i zarządzania elementem stabilności gospodarczej ośrodków miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej

Warianty tytułu
Centres of Command and Control Location as an Element of Economic Stability in Urban Centres of Central and Eastern Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę najważniejsze firmy mające siedzibę zarządu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, jak zmieni się koncentracja funkcji kontrolno-zarządczych w mieście w momencie głębokiego kryzysu dominującej branży, w danym ośrodku stanowiącym jego bazę ekonomiczną. W tym celu utworzono indeks stabilności, który, w oparciu o wyniki ekonomiczne uzyskiwane przez poszczególne korporacje oraz zróżnicowanie branż, obrazuje stabilność gospodarczą ośrodków miejskich w przypadku globalnych wahań koniunkturalnych. Najbardziej odporne na kryzys okazały się Warszawa, Praga i Budapeszt. Wpływ na lokalizację najodporniejszych na kryzys miast mają odległość od państw UE 15, oddziaływanie polityczne Związku Radzieckiego widoczne w regionie w latach 1945-1990 oraz konflikty zbrojne w krajach byłej Jugosławii. Ponadto badane miasta, mimo niewielkiego wpływu na światową gospodarkę, charakteryzują się dosyć dużymi powiązaniami międzynarodowymi.(abstrakt oryginalny)
EN
This study takes into account the most important companies that have their head office in Central and Eastern Europe. The authors try to answer the question of how the city's position will change due to deep crisis of the dominant sector in the city. The stability index was created, based on economic results achieved by individual corporations and their sectoral diversity. It illustrates the economic stability of urban centers in the case of global fluctuations. The most resistant to the crisis proved to Warsaw, Prague and Budapest. Impact on the location of the most resilient cities is the distance from the EU-15 and the political influence of the Soviet Union is visible in the region in 1945-1990 and the armed conflict in the former Yugoslavia. In addition, the cities studied despite having a small impact on the global economy are characterized by a fairly large international connections.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Bański, J., Czapiewski, K., Ferenc, M., Mazur, M., Konopski, M., Solon, B. (2013). Badanie potencjałów i specjalizacji województwa podkarpackiego. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
 • Beaverstock, J.V., Smith, R.G., Taylor, P.J. (1999). A roster of world cities. Cities, 16(6), 445-458.
 • Csomós, G., Derudder, B. (2014). Ranking Asia-Pacific cities: Economic performance of multinational corporations and the regional urban hierarchy. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 25, 69-80.
 • Csomós, G. (2013). The Command and Control Centers of the United States (2006/2012): An Analysis of Industry Sectors Influencing the Position of Cities. Geoforum, 12(50), 241-251.
 • Deloitte (2014, 3 października). Pozyskano z www.deloitte.com
 • Dorocki, S. (2010). Współczesne procesy internacjonalizacji produkcji i delokalizacji przemysłu samochodowego Francji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 125-136.
 • Dorocki, S. (2011). Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur regionalnych Francji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 67-86.
 • Duranton, G., Puga, D. (2000). Diversity and Specialisation in Cities: Why, Where and When Does it Matter? Urban Studies, 37(3), 533-555.
 • Dziemianowicz, W., Szlachta, J., Peszat, K. (2014). Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 • Froot, K.A. (1994). Foreign Direct Investment in Eastern Europe: Some Economic Considerations. W: O. Blanchard, K. Froot, J. Sachs (red.). Transition in Eastern Europe, 2, 293-318. Chicago: University of Chicago Press.
 • Gawlikowska-Hueckel, K., Szlachta, J. (red.) (2014). Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Globalization and World Cities (GWC) (2014, 15 stycznia). Pozyskano z www.lboro.ac.uk
 • Grądziel, A. (2014). Strategia inteligentnej specjalizacji stymulatorem rozwoju gospodarczego regionów. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 37(2), 243-253.
 • Haberly, D., Wójcik, D. (2015). Regional Blocks and Imperial Legacies: Mapping the Global Offshore FDI Network. Economic Geography, 91(3), 251-280.
 • Hall, P. (1966). The World Cities. London: Heinemann.
 • Hamilton, I.F.E. (2005). The external forces: Towards globalization and European integration. W: F.E.I. Hamilton, K. Dimitrovska Andrews, N. Pichler-Milanović (red.). Transformation of cities in central and Eastern Europe: Towards globalization. Tokyo-New York-Paris: United Nations University Press, 79-115.
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. (2011). Łódź u progu XX wieku. Studia Miejskie, 4, 131-138.
 • Krätke, S. (2014). How Manufacturing Industries Connect Cities across the World: Extending Research on 'Multiple Globalizations'. Global Networks, 14(2), 121-147.
 • Langbein, J. (2014). European Union Governance towards the Eastern Neigbourhood: Transcending or Redrawing Europe's East-West Divide? Journal of Common Marked Studies, 52(1), 157-174.
 • Miller, M., Healy, A. (2013). Preparation of Smart Specialisation Strategy for Poland, Draft Report. DG Research and Innovation.
 • Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2014). Role of Modern Factors in the Process of Choosing a Location of an Enterprise. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 120, 72-83.
 • Raźniak, P. (2009). Znaczenie rozwoju społeczno-gospodarczego polskich metropolii i ich oddziaływanie na otaczające je obszary. W: A. Chodyński (red.). Współczesne zagadnienia zarządzania przedsiębiorstwo- -biznes-region. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 109-122.
 • Raźniak, P., Dorocki, S., Winiarczyk-Raźniak, A. (2016). Permanence of the economic potential of cities based on sector development. Chinese Geographical Science (w druku).
 • Raźniak, P., Nowotnik, D. (2015). Pozycja gospodarcza miast Europy Środkowo-Wschodniej na tle świata. Ekonomia Międzynarodowa, 9, 23-39.
 • Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2014). Sytuacja finansowa korporacji europejskich w dobie kryzysu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 99-117.
 • Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A. (2015). Did the 2008 global economic crisis affect large firms in Europe? Acta Geographica Slovenica, 55(1), 128-139.
 • Raźniak, P., Winiarczyk-Raźniak, A., Nowotnik, D. (2015). Central and Eastern European Cities in globalized world. Socio-Economic Problems and the State, 12(1), 22-33.
 • Sassen, S. (1991). The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton University Press.
 • Sassen, S. (2009). The Specialised Differences of Cities Matter in Today's Global Economy. W: S. Whimster (red.). Reforming the City: Responses to the Global Financial Crisis. London: London Metropolitan University, 209-236.
 • Soldatos, P. (1987). Le nouvelle generation des villes internationals. Montreal.
 • Stryjakiewicz, T. (2001). Orientacja teoretyczno-metodologiczna w geografii przemysłu a transformacja gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 13-25.
 • Stryjakiewicz, T., Wajda, J. (2003). Organizacja przestrzenna grup kapitałowych jako problem badawczy geografii ekonomicznej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 6, 27-47.
 • Szymańska, A.I., Płaziak, M. (2014). Enterprise and Classical Factors of its Location on the Market. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 120, 13-22.
 • Śleszyński, P. (2007). Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.
 • Taylor, P.J. (2004). World City Network: A Global Urban Analysis. London: Routledge.
 • Taylor, P.J., Catalano, G., Walker, D.R.F. (2002). Measurement of the World City Network. Urban Studies, 39(1), 2367-2376.
 • Taylor, P.J., Csomós, G. (2012). Cities as control and command centres: Analysis and interpretation. Cities, 29(6), 408-411.
 • Taylor, P.J., Derudder, B., Hoyler, M., Ni, P., Witlox, P. (2014). City-Dyad Analyses of China's Integration into the World City Network. Urban Studies, 51(5), 868-882.
 • Zioło, Z. (2006). Zróżnicowanie światowej przestrzeni przemysłowej w świetle koncentracji siedzib zarządów wiodących korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 9-26.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171441980

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.